1 PEDRO 5

1Bãrã wagabadarãa mʌ̃a bed̶ea djuburiaya, mʌ̃ sid̶a djabarã wagabari bẽrã. Crito bia mĩgad̶ara mʌ̃a unusia. Idjab̶a Ãcõrẽba Crito dji dromaara b̶ʌda unubibʌrʌd̶e mʌ̃ sid̶a idji ume b̶aya. Maʌ̃ bẽrã nãwã bed̶ea djuburiaya: 2Ãcõrẽba djabarã bãrã jʌwad̶e b̶ʌd̶ara bio wagad̶adua. Mãwã orãnadua dewararãba õgo obi panʌ bẽrã. Ãtebʌrʌ waga quĩrĩã panʌ bẽrã mãwã od̶adua. Parata awua panʌneba wagarãnadua, ãtebʌrʌ sod̶eba waga quĩrĩã panʌ bẽrã mãwã od̶adua. 3Bãrãba waga panʌra nezocarã quĩrãca erob̶earãnadua, ãtebʌrʌ bãdji nĩbad̶eba unubid̶adua sãwã nĩbad̶ida panʌda. 4Maʌ̃be Crito dadjirã Wagabari dji Droma zebʌrʌd̶e bãrãra dji dromarãda b̶ʌya borob̶ari ãrĩcada diabʌrʌ quĩrãca. 5Cũdrarã, drõãrãba jarabʌdara ĩjã od̶adua. Jũmarãda dji careba b̶ead̶ida panʌa djãrã cãyãbara dji dromaara b̶ʌda crĩchad̶aẽ́. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Dji dromada crĩcha b̶eara Ãcõrẽba idu bia wãbicaa. Baribʌrʌ dji dromada crĩchaẽ́ b̶eara Ãcõrẽba idji biad̶eba carebabaria. 6Maʌ̃ bẽrã ne jũma poya o b̶ʌ Ãcõrẽ quĩrãpita dji droma quĩrãca b̶earãnadua. Mãwãbʌrʌ idjia quĩrĩã b̶ʌ ewarid̶e bãrãra dji dromarãda b̶ʌya. 7Bãrãba jũmawãyã crĩcha panʌra Ãcõrẽa jũma jarad̶adua, idjia bãrãra waga b̶ʌ bẽrã. 8Quĩrãcuita b̶ead̶adua idjab̶a dau ʌb̶ʌa b̶ead̶adua. Diauru bãrã ume dji quĩrũra imama quĩrãca ʌrrʌa nĩa caia Ãcõrẽda poya igarabi cawaya. 9Baribʌrʌ diaurura ĩjãrãnadua. Critodrʌ bio ĩjã pananadua, cawa panʌ bẽrã bãrã djabarã jũma druaza b̶eara ab̶ari quĩrãca bia mĩga panʌda. 10Baribʌrʌ bãrãra dãrã mĩgad̶aẽ́a. Mãwãnacarea Ãcõrẽba ne jũmane bia b̶ʌya. Idjia bãrãra carebaya biara ĩjãnamãrẽã, jũma droad̶amãrẽã idjab̶a zarea b̶ead̶amãrẽã. Ãcõrẽba idji biad̶eba ne jũmane carebabaria. Idjia bãrãra Jesucritod̶eba trʌ̃sia idji ume ewariza bajãne dji dromada b̶ead̶amãrẽã. 11Bia b̶ʌa ewariza ne jũmada idji jʌwaed̶a erob̶aida. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. 12Djaba Silvanoba naʌ̃ carta zaqueda careba b̶ʌsia. Mʌ̃a cawa b̶ʌa idjia ne jũmane jipa obarida. Naʌ̃ cartad̶eba mʌ̃a bãrãra careba quĩrĩã b̶ʌa biara ĩjãnamãrẽã. Idjab̶a cawabi quĩrĩã b̶ʌa wãrãda Ãcõrẽba idji biad̶eba careba b̶ʌda. Maʌ̃gʌra ĩjã pananadua. 13Djabarã Babilonianebemaba quĩrĩã panʌa bãrãra bia pananida. Bãrã edad̶a quĩrãca ãdjirã sid̶a Ãcõrẽba edasia. Mʌ̃ warraca b̶ʌ Marco bid̶a quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia pananida. 14Wãrã quĩrĩãneba dji bia edad̶adua. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa jũma bãrã, Jesucrito ume b̶eara necai b̶ead̶ida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\