1 TESALONICA 1

1Mʌ̃ra Pauloa. Naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa djabarã Tesalonica purud̶ebemarã itea. Bãrãra dadjirã Zeza Ãcõrẽnea, dadjirã Boro Jesucritod̶ea. Djaba Silvanoda, Timoteo sid̶a mʌ̃ ume panʌa. Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida, necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida. 2Daiba ewariza Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e bãrã carea bia b̶ʌad̶a abadaa. 3Daiba dadjirã Zeza Ãcõrẽ quĩrãpita ewariza quĩrãneba panʌa bãrãba Ãcõrẽ ĩjã panʌneba biada o panʌda, quĩrĩãneba dji careba panʌda, idjab̶a bia mĩga panʌmĩna dadjirã Boro Jesucritoba nebia diamãrẽã jʌ̃ã panʌra quenatʌd̶aẽ́ panʌda. 4Djabarã, Ãcõrẽba bãrãra bio quĩrĩã b̶ʌa. Daiba cawa panʌa idjia bãrãra edasida. 5Daiba bed̶ea bia Critod̶ebema bãrãa jaradiasid̶ad̶e ara jãwã bed̶ead̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ maʌ̃ bed̶eara wãrã arada cawa panʌ bẽrã Ãcõrẽ Jaure ʌb̶ʌad̶eba bed̶easid̶aa. Bãrãba cawa panʌa daira sãwã bãrã tãẽna nĩbasid̶ada bia pananamãrẽã. 6Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba ẽpẽsid̶aa. Dadjirã Boro nĩbad̶a quĩrãca ẽpẽsid̶aa. Bãrãra bio bia mĩga panʌmĩna Ãcõrẽ Jaureba b̶ʌsrid̶a dia b̶ʌd̶eba bed̶ea Critod̶ebemara ĩjãsid̶aa. 7Mãwã jũma Crito ĩjã b̶ea Macedonia druad̶ebemaba, Acaya druad̶ebema bid̶a bãrãneba unusid̶aa sãwã nĩbad̶ida panʌda. 8Ãdjirã awa bãrãneba dadjirã Boro bed̶eara ũrĩnaẽ́ basía, ãtebʌrʌ druazabemaba cawasid̶aa bãrãba Ãcõrẽra ĩjã panʌda. Maʌ̃ bẽrã ¿daiba bãrãnebemada cãrẽda jarad̶i? 9Ãdjirãbʌrʌ jara panʌa sãwã bãrãba daira bia edasid̶ada, idjab̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eara igarasid̶ada Ãcõrẽ wãrãda zocai b̶ʌ ĩjãni carea. 10Ãdjirãba jara panʌa sãwã bãrãba Ãcõrẽ Warra Jesu bajãneba zeida jʌ̃ã panʌda. Ara maʌ̃ Jesuda Ãcõrẽba ʌ̃rẽbabisia. Idjia dadjirãra Ãcõrẽba cawa od̶e zeid̶ebemada ẽdrʌ edasia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\