1 TESALONICA 2

1Djabarã, bãrãba cawa panʌa dai bãrãma panasid̶ad̶e dadji quĩrĩãbe pananaẽ́ basida. 2Cawa panʌa bãrãmaa wãni naẽna Pilipod̶ebemarãba daira biẽ́ jarasid̶ada idjab̶a biẽ́ osid̶ada. Maʌ̃ awara bãrãma jũẽsid̶ad̶e zocãrãba quĩrĩãnaẽ́ basía daiba jaradiad̶ida. Baribʌrʌ Ãcõrẽba carebasia idji bed̶ea biada bãrãa ne wayaa neẽ́ jaradiad̶amãrẽã. 3Daiba crĩcha biaẽ́neba wa sewad̶eba bãrãa jaradiad̶aẽ́ basía. Idjab̶a bãrãra cũrũgad̶ida crĩchad̶aẽ́ basía. 4Ãtebʌrʌ Ãcõrẽba bia ununa bẽrã daira b̶ʌsia idji bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradiad̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã daiba jaradia panʌa. Daiba jʌrʌd̶aẽ́ panʌa ẽberãrãba bia ununamãrẽã ãtebʌrʌ quĩrĩã panʌa dadji so acʌ b̶ʌ Ãcõrẽba bia unumãrẽã. 5Bãrãba cawa panʌa daiba bed̶ea bia quirud̶eba jaradiad̶aẽ́ panasid̶ada. Idjab̶a parata edad̶i carea sewad̶eba jaradiad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ra Ãcõrẽba cawa b̶ʌa. 6Daiba jʌrʌd̶aẽ́ panasid̶aa bãrãba, dewararã bid̶a daida bia jarad̶amãrẽã. Maʌ̃ awara daira Critoba diabued̶arã bẽrã iwid̶id̶ida panasid̶aa bãrãba ne diad̶amãrẽã. Baribʌrʌ iwid̶id̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ quĩrĩãneba daiba bãrãra careba panasid̶aa dji papaba warra zaquerã wagabari quĩrãca. 8Daiba bãrãra bio quĩrĩã panʌ bẽrã ab̶abe bed̶ea bia Ãcõrẽnebemada bãrãa jaradiad̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ ne jũmaneba carebad̶i carea panasid̶aa. 9Djabarã, bãrãba cawa panʌa daiba bed̶ea bia Ãcõrẽnebemada bãrãa jaradia panasid̶ad̶e ãsa diamasi bid̶a ʌ̃nãũnaẽ́ dewara traju sid̶a obadjid̶ada parata edad̶i carea. Quĩrĩãnaẽ́ basía bãrãba daia õgo ne dia panʌneba bia mĩgad̶ida. 10Bãrãba cawa panʌa, Ãcõrẽ bid̶a cawa b̶ʌa daira bãrã dji Crito ĩjã b̶ea tãẽna biya, jipa, biẽ́ jarad̶i neẽ́ nĩbasid̶ada. 11Maʌ̃ awara cawa panʌa zezaba idji warrarã ume obari quĩrãca daiba bãdjiza sobiabisid̶ada idjab̶a jipa nĩbad̶amãrẽã jara panasid̶ada. 12Daiba jarasid̶aa bãrãra Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca nĩbad̶amãrẽã. Idjia bãrãra trʌ̃sia pe erob̶ai carea idjab̶a idji biya quirud̶ebemada erob̶ead̶amãrẽã. 13Daiba ewariza bãrã carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abadaa. Bãrãba Ãcõrẽ bed̶eada daid̶eba ũrĩsid̶ad̶e ẽberã crĩcha quĩrãca ĩjãnaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ maʌ̃ bed̶eara wãrãda Ãcõrẽ bed̶eada cawaped̶ad̶a bẽrã ĩjãsid̶aa. Ara maʌ̃ bed̶eaba bãrã dji Crito ĩjã b̶ea crĩchara biara o wãa. 14Djabarã, bãrãba ĩjã panʌ carea ara bãdji druad̶ebemarãba biẽ́ o panasid̶aa Ãcõrẽ ẽberãrã judiorã druad̶e mãwãna quĩrãca. Mama Jesucrito ĩjã b̶ea judiorãra dji ĩjãẽ́ b̶eaba biẽ́ o panasid̶aa. 15Dadjirã Boro Jesura, Ãcõrẽneba bed̶eabadarã sid̶a beasid̶aa. Maʌ̃ awara daira ãyã jʌretasid̶aa. Ãdjirãra Ãcõrẽba bia unucaa. Ãdjira jũmarã ume dji quĩrũa. 16Ãcõrẽba ẽdrʌ edamãrẽã daiba judiorãẽ́a jaradia quĩrĩã panʌne ãdjirãba iduaribid̶acaa. Mãwã cadjiruara waib̶ʌada o panʌa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba idji quĩrũbid̶eba ãdjirãra cawa oya. 17Djabarã, dãrãẽ́ b̶ʌa daira bãrã ume pananada ãyã wãped̶ad̶ada. Ara nawena daiba bãrãra ununaẽ́ panʌmĩna crĩchad̶eba bãrã ume panʌa. Daiba wãrãda bãrã acʌd̶e wã quĩrĩã panasid̶aa baribʌrʌ diauruba mĩã sẽ b̶asia wãrãnamãrẽã. Mʌ̃ra wãrãda b̶arima zocãrã bãrãmaa wãi carea b̶asia. 19Bãrã carea b̶ʌsrid̶a panʌ bẽrã mãwã panʌa. Maʌ̃ awara cawa panʌa dadjirã Boro Jesucrito zebʌrʌd̶e daiba bãrãra jipa panʌda idjía unubid̶ida. Maʌ̃ne idji quĩrãpita bãrãda dai b̶ʌsrid̶aa baya. 20Wãrãda bãrã carea b̶ʌsrid̶a panʌa. Bãrãra dai b̶ʌsrid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\