1 TESALONICA 3

1Daiba waa poya droad̶aẽ́ bẽrã crĩchasid̶aa dadub̶a Atena purud̶e panʌmisa djaba Timoteoda bãrãmaa wãida. Ara maʌ̃da idjira diabuesid̶aa Crito biara ĩjã panʌneba zarea b̶ead̶amãrẽã. Ãcõrẽ nezoca Timoteoba dai ume ab̶ari bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradiabaria. 3Maʌ̃ awara idjira diabuesid̶aa bãrã bia mĩga panʌne jũmawãyã crĩcharãnamãrẽã. Bãrãba cawa panʌa Crito ĩjã panʌ carea dadjirãra bia mĩgad̶ida panʌda. 4Bãrã ume panasid̶ad̶e daiba jarabadjid̶aa ẽberãrãba dadjirãra bia mĩgabid̶ida. Bãrãba cawa panʌa maʌ̃gʌra wãrãda mãwãsida. 5Maʌ̃ carea mʌ̃a waa poya droaẽ́ bẽrã Timoteora bãrãmaa diabuesia wad̶i Critora ĩjã panʌ cawaya. Mʌ̃a crĩchasia ãĩbẽrã diauruba bãrãa Critora igarabisida. Mãwãnabara daiba bãrãa Critod̶ebema jaradiaped̶ad̶ara ara jãwã b̶ecasia. 6Baribʌrʌ Timoteora bãrãma b̶ad̶ada daima jũẽsia. Bãrãba Crito ĩjã panʌnebemada, bãrã quĩrĩãnebema sid̶a idjia mĩã biya jarad̶e zesia. Idjia jarasia bãrãba quĩrĩãneba wad̶ibid̶a daira quĩrãnebabadada idjab̶a unu quĩrĩã panʌda daiba bãrã unu quĩrĩã panʌ quĩrãca. 7Maʌ̃ba djabarã, daiba cawasid̶aa bãrãba Jesura wad̶i ĩjã panʌda. Maʌ̃ bẽrã daira bia mĩga panʌmĩna sobiasid̶aa. 8Id̶ibʌrʌ daira wãrãda so aduá panesid̶aa, cawa panʌ bẽrã bãrãba wad̶ibid̶a dadjirã Borora ĩjã panʌda. 9Bãrã carea daira Ãcõrẽ quĩrãpita bio b̶ʌsrid̶a panʌa. Jãcua b̶ʌsrid̶a panʌ bẽrã Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abʌdad̶e wad̶ibid̶a maʌ̃ra cʌrebae b̶ʌa. 10Ãsa, diamasi bid̶a daiba Ãcõrẽa iwid̶ibadaa bãrã acʌd̶e wãni carea. Mãwã bãrãba Critod̶ebema wad̶i adua panʌra daiba poya jaradiad̶ia jũma daucha ĩjãnamãrẽã. 11Daiba dadjirã Zeza Ãcõrẽa, dadjirã Boro Jesua iwid̶i panʌa bãrãmaa wayacusa wãbid̶amãrẽã. 12Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Boroba bãrãra careba b̶aida jũmarã ume biara dji quĩrĩã b̶ead̶amãrẽã daiba bãrã bio quĩrĩã panʌ quĩrãca. 13Idjab̶a iwid̶i panʌa Critoba bãrãra careba b̶aida sod̶eba bio ĩjãnamãrẽã. Mãwã dadjirã Boro Jesura jũma idjid̶erã ume zebʌrʌd̶e bãrãra dadjirã Zeza Ãcõrẽ quĩrãpita biya b̶ead̶ia biẽ́ jarad̶i neẽ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\