1 TESALONICA 4

1Maʌ̃ awara djabarã, daiba bãrãa jaradiasid̶aa sãwã Ãcõrẽ quĩrãpita nĩbad̶ida panʌda idjia bia unumãrẽã. Dadjirã Boro Jesud̶eba daiba bãrãa bed̶ea djuburiad̶ia ara maʌ̃ quĩrãca nĩbad̶amãrẽã. Wãrãda bãrãba mãwã o panʌa, baribʌrʌ biara od̶adua. 2Dadjirã Boro Jesud̶eba daiba jaradiaped̶ad̶ada bãrãba cawa panʌa. 3Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌa bãrãra idji itea bia b̶ead̶ida. Maʌ̃ bẽrã aud̶uada orãnadua. 4Bãrã cacuara jipa cawa erob̶ead̶adua Ãcõrẽ quĩrãpita, ẽberãrã quĩrãpita bid̶a bia b̶ead̶amãrẽã. 5Naʌ̃ djaraba cadjirua o awua b̶ʌra orãnadua Ãcõrẽ adua b̶eaba obada quĩrãca. 6Maʌ̃gʌd̶eba djabarãda biẽ́ orãnadua idjab̶a cũrũgarãnadua. Jũma maʌ̃gʌra dadjirã Boroba cawa oya daiba bãrãa jaraped̶ad̶a quĩrãca. 7Ãcõrẽba dadjirãra edaẽ́ basía cadjiruad̶e b̶ead̶amãrẽã, ãtebʌrʌ edasia idji itea bia b̶ead̶amãrẽã. 8Maʌ̃ igara b̶ʌba ẽberãba jarad̶ada igaraẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ Ãcõrẽba jara b̶ʌda igara b̶ʌa. Ara maʌ̃ Ãcõrẽba idji Jaureda bãrãa diasia cadjirua neẽ́ b̶ead̶amãrẽã. 9Maʌ̃ awara bãrãra sãwã djabarã ume dji quĩrĩãnida panʌda mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e ¿cãrẽã b̶ʌi? Ãcõrẽbʌrʌ bãrãa maʌ̃ra jaradiasia. 10Bãrãba jũma djabarã Macedonia druad̶ebemara mãwã quĩrĩã panʌa. Baribʌrʌ djabarã, daiba bãrãa bed̶ea djuburiad̶ia biara dji quĩrĩã b̶ead̶amãrẽã. 11Idjab̶a jʌrʌd̶adua jũmarã ume necai duanani carea. Djãrã nẽbʌrad̶e b̶earãnadua. Bãrã jʌwaba trajad̶adua daiba jaraped̶ad̶a quĩrãca. 12Mãwãbʌrʌ bãrãba ne erob̶ead̶ia idjab̶a Jesu ĩjãẽ́ b̶eaba bãrãra bia ununia. 13Djabarã, daiba quĩrĩã panʌa bãrãba Jesu ĩjã b̶ea jaid̶aped̶ad̶ad̶ebemada cawad̶ida. Mãwã bãrãra sopuad̶aẽ́a Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶ea sopuabada quĩrãca. Ãdjirãra sopuabadaa dji beuped̶ad̶ara sãwãbʌrʌ duananida cawad̶aẽ́ bẽrã. 14Baribʌrʌ dadjirãba Jesura beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbasida ĩjã panʌa. Maʌ̃ bẽrã cawa panʌa Jesu ĩjã b̶ea jaid̶aped̶ad̶ara Ãcõrẽba jũma ʌ̃rẽbabida idji ume b̶ead̶amãrẽã. 15Maʌ̃ carea dadjirã Boroba jarad̶ara daiba bãrãa jarabʌdaa: dadjirã Boro zebʌrʌd̶e dadjirã, dji wad̶i zocai b̶eara dji jaid̶aped̶ad̶a na idjimaa wãnaẽ́a. 16Bajãnaa dadjirã Borora bed̶eabʌrʌda jĩgua ũrĩnia, bajãnebema nezoca dji droma sid̶a bed̶eabʌrʌda ũrĩnia, idjab̶a Ãcõrẽ cachiru jĩgua sid̶a ũrĩnia. Maʌ̃ne dadjirã Borora bajãneba zeya. Idji ĩjã b̶ea jaid̶aped̶ad̶ada naãrã ʌ̃rẽbad̶ia. 17Ara maʌ̃da dadjirã, dji zocai b̶eara, ãdjirã ume ãbaa ʌ̃taa wãnia dadjirã Boro ume jʌ̃rãrãne dji ununi carea. Maʌ̃be dadjirã Boro ume ewariza duanania. 18Maʌ̃ bed̶eaba bãrãra dji sobiabid̶adua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\