1 TIMOTEO 1

1Mʌ̃ra Pauloa, Jesucritoba diabued̶aa. Ãcõrẽ dadji Ẽdrʌ Edabariba dadji Boro Jesucrito ume mʌ̃ra mãwã b̶ʌsid̶aa. Ara maʌ̃ Jesucritod̶eba dadjira wãrãda bia b̶ead̶ida cawa panʌa. 2Timoteo, mʌ̃a naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. Mʌ̃neba Critora ĩjãna bẽrã bʌra wãrãda mʌ̃ warraca b̶ʌa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Zeza Ãcõrẽba dadji Boro Jesucrito bid̶a quĩrã djuburia pananida, ãdji biad̶eba careba pananida, idjab̶a necai b̶ai sid̶a dia pananida. 3Macedonia druad̶aa wãi naẽna mʌ̃a bʌ́a bed̶ea djuburiasia Epesod̶e b̶emãrẽã. Mãwã osia bʌa quĩrã awara jaradia b̶eaa waa idu jaradiabirãmãrẽã. 4Ãdjirãa jaradua drõã naẽnabema nẽbʌrʌbadara, dadji drõã naẽnabemarã trʌ̃ zocãrã jaradiabada sid̶a waa jaradiarãnamãrẽã. Maʌ̃ba ab̶abe caicaya duanebibaria. Dadjirãra carebacaa Ãcõrẽba obi b̶ʌda od̶amãrẽã. Ab̶abe idji bed̶ea ĩjã panʌneba poya od̶ia. 5Mʌ̃a mãwã jara b̶ʌa djabarãba crĩcha biad̶eba, sobiad̶eba, wãrãda Ãcõrẽ ĩjã panʌneba dji quĩrĩã duananamãrẽã. 6Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌra maʌ̃nebemada ãĩ wãsid̶aa. Maʌ̃be baridua bed̶ea dadji carebacada ẽpẽsid̶aa. 7Ãdjirãra Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley jaradiabadada b̶a quĩrĩã panʌa, baribʌrʌ bio cawa panʌ quĩrãca jaradiabadamĩna adua panʌa cãrẽda jaradia panʌda. 8Dadjirãba cawa panʌa maʌ̃ leyra biada. Baribʌrʌ arid̶e jaradiad̶ida panʌa. 9Maʌ̃ bẽrã cawad̶ida panʌa Ãcõrẽba maʌ̃ leyra diaẽ́ basida dji jipa o b̶ea carea, ãtebʌrʌ diasia dji ĩjã od̶aca carea, cʌwʌrʌ zarea b̶ea carea, Ãcõrẽ neẽ́ b̶ea carea, cadjirua o b̶ea carea, Ãcõrẽ wayad̶aca carea, Ãcõrẽ igarabada carea, ãdji djibarirã beabada carea, mĩã beabada carea, 10daunemabada carea, ara ãdji ab̶aricarã ume mĩã perada obada carea, djãrã nẽdobuebada carea, sewaid̶a b̶ea carea, sewad̶eba djãrã biẽ́ jarabada carea, idjab̶a wãrã bed̶eaba jara b̶ʌra od̶aca carea. 11Bed̶ea bia quiru Ãcõrẽnebemaba maʌ̃ wãrã bed̶eara cawabi b̶ʌa. Dadji Ãcõrẽ bia quiruba maʌ̃ra mʌ̃́a diasia jaradia b̶amãrẽã. 12Dadjirã Boro Jesucritoba mʌ̃́a ʌb̶ʌada diasia idji bed̶ea jaradia b̶amãrẽã. Idjia cawasia mʌ̃a ne jũmada jipa oida. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ra b̶ʌsia idjia quĩrĩã b̶ʌda o b̶amãrẽã. Maʌ̃ carea mʌ̃a idjía bia b̶ʌad̶a aya. 13Naẽna mʌ̃a idjid̶ebemada biẽ́ bed̶eabadjia idjab̶a idjid̶erãda biẽ́ oi carea ẽpẽbadjia. Djãrãa biẽ́ bed̶eabadjia. Baribʌrʌ idjia mʌ̃ra quĩrã djuburiasia. Idjida wad̶i ĩjãẽ́ b̶ad̶a bẽrã adua b̶ʌd̶eba mãwã biẽ́ obadjia. 14Dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba mʌ̃ra bio carebasia idjida ĩjãmãrẽã idjab̶a idji quĩrĩãda erob̶amãrẽã. 15Naʌ̃ bed̶eara wãrã ara bẽrã jũmarãba ĩjãnida panʌa: Jesucritora naʌ̃ ẽjũãnaa zesia cadjirua obadarã ẽdrʌ edai carea. Cadjirua obadarãnebemada mʌ̃drʌ dji cadjiruaara b̶asia. 16Baribʌrʌ Ãcõrẽba mʌ̃ra quĩrã djuburiasia. Mãwã Jesucritoba mʌ̃, dji cadjiruaara b̶ad̶ad̶eba unubisia idjia jũma bia droa b̶ʌda. Mʌ̃neba dji wad̶i ĩjãẽ́ b̶eaa cawabisia sãwã ẽberã cadjiruara quĩrã djuburiabarida zocai b̶ai jõcada erob̶ead̶amãrẽã. 17Ãcõrẽda ewariza jũmarã Boroa. Idjira beucaa. Dadjirãba ununacaa. Ab̶abe idjidrʌ b̶ʌa. Idjíabʌrʌ dadjirãba ewariza bia bed̶ead̶ida panʌa idjab̶a wayad̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. 18Mʌ̃ warra Timoteo, bʌa oida b̶ʌra mʌ̃a jara b̶ʌbʌrʌa. Ãcõrẽneba bʌd̶ebema jaraped̶ad̶ara quĩrãnebadua. Mãwã Crito ĩjã b̶ʌd̶eba, crĩcha biad̶eba bʌa wãrã bed̶eara waga erob̶aya bia djõ b̶ʌ quĩrãca. Ʌ̃cʌrʌba crĩcha bia erob̶ead̶ada igarad̶aped̶a ãdjia Crito ĩjã panʌra idu b̶ʌsid̶aa. 20Maʌ̃gʌ ẽberãrãnebemarã ab̶a Himeneo basía. Ab̶ara Alejandro basía. Ãdjira mʌ̃a diauru jʌwad̶e b̶ʌsia cawad̶amãrẽã Ãcõrẽnebemada waa biẽ́ bed̶ead̶iẽ́ panʌda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\