1 TIMOTEO 2

1Naʌ̃da biara jaraya: jũma ẽberãrã carea djabarãba Ãcõrẽa bed̶ea djuburiad̶ida panʌa, carebamãrẽã iwid̶id̶ida panʌa, idjab̶a bia b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa. 2Jũma naʌ̃ ẽjũãnebema bororã carea, zarra b̶ea carea bid̶a Ãcõrẽa iwid̶id̶ida panʌa dadjirãra necai b̶ead̶i carea, aduá b̶ead̶i carea, Ãcõrẽ waya b̶ead̶i carea, idjab̶a ne jũmane jipa b̶ead̶i carea. 3Mãwã iwid̶i pananida bia b̶ʌa. Ãcõrẽ dadji Ẽdrʌ Edabariba maʌ̃gʌra bia unu b̶ʌa. 4Idjia quĩrĩã b̶ʌa jũmarãba wãrã bed̶eada cawad̶aped̶a cadjiruad̶ebemada ẽdrʌd̶ida. 5Ãcõrẽra ab̶abʌrʌ b̶ʌa. Idjab̶a ẽberãrã Ãcõrẽ ume bia b̶ʌbarida ab̶abʌrʌ b̶ʌa. Maʌ̃ ẽberãra Jesucritoa. 6Ara idjida idu beabisia jũma ẽberãrãda ẽdrʌ b̶ʌi carea. Ãcõrẽba b̶ʌd̶a ewarid̶e Jesucritoba maʌ̃ra cawabisia. 7Maʌ̃ carea mʌ̃ra idji bed̶ea jarabarida b̶ʌsia. Mʌ̃ra idjia diabued̶ada b̶ʌsia wãrã bed̶ea idji ĩjãnida panʌnebemada judiorãẽ́a jaradiad̶e wãmãrẽã. Mʌ̃a wãrã bed̶eada jara b̶ʌa. Sewada oẽ́ b̶ʌa. 8Djabarã ãbaa dji jʌrebʌdaza mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa umaquĩrãrãba crĩcha biad̶eba Ãcõrẽa iwid̶id̶ida. Maʌ̃ne quĩrũ b̶ead̶iẽ́ panʌa, caicaya b̶ead̶iẽ́ panʌa. 9Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa wẽrãrãra quĩrãipa, arid̶e djiod̶ida. Ãdji bud̶ara jũmawãyã biya erud̶iẽ́ panʌa. Oroda wa neta nẽbʌa b̶eada jũmawãyã pẽũniẽ́ panʌa. Djio nẽbʌa b̶ʌ sid̶a jʌ̃niẽ́ panʌa. 10Ãtebʌrʌ Ãcõrẽ waya b̶ea bẽrã wẽrãrãba bia o panʌneba bio djio panʌ quĩrãca b̶ead̶ida panʌa. 11Djabarã ãbaa dji jʌre panʌne wẽrãrãba chupea ũrĩnida panʌa idjab̶a dji bororãda waya b̶ead̶ida panʌa. 12Ãbaa dji jʌrebʌdad̶e mʌ̃a iduaribicaa wẽrãba jaradia b̶aida wa umaquĩrãda idji jʌwaed̶a erob̶aida. Ãtebʌrʌ wẽrãba chupea ũrĩ b̶aida b̶ʌa. 13Mãwã b̶aida b̶ʌa Ãcõrẽba Adaʌ̃da naãrã od̶a bẽrã. Mãwãnacarea Evada osia. 14Maʌ̃ awara diauruba Adaʌ̃ra cũrũgaẽ́ basía, ãtebʌrʌ wẽrãda cũrũgasia. Cũrũgasid̶e wẽrãba cadjiruada osia. 15Baribʌrʌ warra to panʌneba wẽrãrãra ẽdrʌd̶ia Critoda ĩjã pananibʌrʌ, wãrã quĩrĩãda eropananibʌrʌ, idjab̶a Ãcõrẽ itea bia pananibʌrʌ. Jũma maʌ̃gʌra quĩrãipa ẽpẽnida panʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\