1 TIMOTEO 4

1Ãcõrẽ Jaureba ebud̶a jara b̶ʌa naʌ̃ jĩrũarebema ewarid̶e ʌ̃cʌrʌba Crito ĩjã pananara igarad̶aped̶a jai cũrũgaya b̶eada, ãdjia jaradiabi panʌ sid̶a ẽpẽnida. 2Maʌ̃ jairãba jaradiabi panʌra ẽberãrã dji biaca b̶ea sewaid̶a b̶eaba jaradiabadaa. Cadjirua obadad̶eba maʌ̃ ẽberãrã crĩchara jũma ãrĩ b̶eaa. 3Ãdjirãba idu quima edabid̶acaa. Ne jũma cod̶i sid̶a idu cobid̶acaa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba jũma diasia idji ĩjã b̶eaba, wãrã bed̶ea cawa b̶eaba idjía bia b̶ʌad̶a ad̶aped̶a cod̶amãrẽã. 4Ne jũma Ãcõrẽba ocuad̶ara bia b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asid̶ara ni ab̶aʌ cod̶id̶ebemara igarad̶iẽ́ panʌa. 5Maʌ̃ cod̶ira Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ʌa Ãcõrẽ bed̶eaba mãwã jara b̶ʌ bẽrã idjab̶a idjía bia b̶ʌad̶a abada bẽrã. 6Bʌa jũma maʌ̃gʌda djabarãa jaradia b̶aibʌrʌ, Jesucrito nezoca biada b̶aya. Ãcõrẽ wãrã bed̶ea dadjia ĩjã panʌ ẽpẽ b̶ʌd̶eba bʌ jaurera ʌb̶ʌa wari b̶aya bia ne co b̶ʌ quĩrãca. 7Drõã naẽnabema nẽbʌrʌbada biẽ́ b̶eara igaradua. Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca nĩbai carea cawa wãdua. 8Wãrãda naʌ̃ cacuara zarea o pananibʌrʌ, ara dadji cacuada carebad̶ia. Baribʌrʌ Ãcõrẽ ume nĩbad̶i carea cawa wãnibʌrʌ, maʌ̃ba dadjira ne jũmane carebaya. Id̶ibema ewarid̶e, tẽãbema ewarid̶e bid̶a carebaya. 9Maʌ̃ bed̶eara wãrã araa. Jũmarãba maʌ̃ra ĩjãnida panʌa. 10Maʌ̃ carea dadjira traja panʌa idjab̶a bia mĩga panʌa. Ãcõrẽ zocai b̶ʌba ẽdrʌ edamãrẽã jʌ̃ã panʌa. Idjia jũmarãda ẽdrʌ edabaria. Biara jaraibʌrʌ, idji ĩjãbʌdadrʌ ẽdrʌ edabaria. 11Jũma maʌ̃gʌra jaradiadua idjab̶a ĩjã od̶amãrẽã jaradua. 12Bʌra cũdramĩna ni ab̶aʌa idu igarabirãdua. Ãtebʌrʌ bʌa bed̶eabʌrʌd̶eba, ne o b̶ʌd̶eba, wãrã quĩrĩãneba, quĩrãipa b̶ʌd̶eba, idjab̶a Crito ĩjã b̶ʌd̶eba djabarãa unubidua sãwã b̶ead̶ida panʌda. 13Jũmarã quĩrãpita Ãcõrẽ Bed̶eara jĩgua ledua, jaradia b̶adua, idjab̶a djabarãra careba b̶adua biara ĩjãnamãrẽã ab̶a mʌ̃ jũẽbʌrʌd̶aa. 14Ãcõrẽba bʌa omãrẽã diad̶ara quĩrãdoarãdua. Djabarã wagabadaba ãdji jʌwa bʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶ad̶e Ãcõrẽneba jarasid̶aa idjia maʌ̃ra diabʌrʌda. 15Jũma maʌ̃gʌra quĩrãipa o b̶adua jũmarãba cawad̶amãrẽã bʌa ewariza biara o wãda. 16Ara bʌdjid̶ebemada, bʌa jaradia b̶ʌ sid̶a quĩrãcuita b̶adua. Jũma maʌ̃gʌra jipa o nĩbadua. Mãwã o b̶aibʌrʌ bʌra ẽdrʌya. Bʌa jaradia b̶ʌ ũrĩ b̶ea sid̶a ẽdrʌd̶ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\