1 TIMOTEO 5

1Drõãrãra quẽãrãdua, ãtebʌrʌ bʌ zeza ume bed̶eabari quĩrãca ãdji ume biad̶eba bed̶eadua ĩjãnamãrẽã. Cũdrarãa bed̶eadua bʌ djabarã ume bed̶eabari quĩrãca. 2Djorarãa bed̶eadua bʌ papa ume bed̶eabari quĩrãca. Awẽrãrãa crĩcha biad̶eba bed̶eadua bʌ djabawẽrã ume bed̶eabari quĩrãca. 3Pẽdra wẽrãrã dji carebad̶i neẽ́ b̶eara carebadua. 4Baribʌrʌ pẽdra wẽrãba warrarãda erob̶ʌbʌrʌ, wiuzaquerãda erob̶ʌbʌrʌ, maʌ̃gʌrãba carebad̶ida panʌa. Ãdjirãba bio cawad̶ida panʌa sãwã ãdji ẽberãrãra carebad̶ida panʌda. Ãdji djibarirãa ne diad̶ida panʌa djibarirãba ãdjirãa dia panana quĩrãca. Maʌ̃gʌra Ãcõrẽ quĩrãpita jipa b̶ʌa. 5Pẽdra wẽrã wãrãda idub̶a b̶ʌba bio cawa b̶ʌa jũma idjia erob̶aida b̶ʌra Ãcõrẽbʌrʌ diaida. Ãsa, diamasi bid̶a Ãcõrẽa iwid̶ibaria carebamãrẽã. 6Baribʌrʌ pẽdra wẽrãba ab̶abe b̶ʌsrid̶ada jʌrʌ b̶aibʌrʌ, zocai b̶ʌmĩna beud̶aca b̶ʌa. Maʌ̃ pẽdra wẽrãra djabarãba carebad̶iẽ́ panʌa. 7Jũma maʌ̃gʌra djabarãa obidua pẽdra wẽrãrã carea biẽ́ jarad̶iẽ́ neẽ́ b̶ead̶amãrẽã. 8Ab̶aʌba ara idji ẽberãrãda, idji ded̶ebemarã sid̶a carebaca baibʌrʌ, Ãcõrẽ bed̶eara igara b̶ʌa. Idjia Crito ĩjãẽ́ b̶ea cãyãbara biẽ́ara o b̶ʌa. 9Djabarãba baridua pẽdra wẽrã trʌ̃da cartad̶e b̶ʌd̶iẽ́ panʌa carebad̶i carea. Ãtebʌrʌ nãwã b̶eadrʌ b̶ʌd̶ida panʌa: sesenta poa aud̶u b̶eada, umaquĩrã ab̶abe erob̶ead̶ada. 10Ãdjia bia oped̶ad̶a carea trʌ̃ b̶ʌga b̶ead̶ida panʌa. Ãdji warrarãda bia daupẽbadjid̶abʌrʌ, ãdji ded̶e zeped̶ad̶ara bia edabadjid̶abʌrʌ, djabarã jĩrũra sʌgʌbadjid̶abʌrʌ, bia mĩga b̶eara carebabadjid̶abʌrʌ, idjab̶a ne jũma biada obadjid̶abʌrʌ, maʌ̃ pẽdra wẽrã trʌ̃ra cartad̶e b̶ʌd̶ida panʌa. 11Baribʌrʌ pẽdra wẽrã wad̶i warrada b̶ea trʌ̃ra cartad̶e b̶ʌrãnadua. Ãdji cacuaba o quĩrĩã b̶ʌd̶eba wayacusa quima eda quĩrĩãbadaa. Mãwã ãdjia Crito traju od̶i carea waa quima edad̶aẽ́ana aped̶ad̶ara igarabadaa. 12Ãdjia naãrã bed̶ea b̶ʌped̶ad̶a quĩrãca b̶ead̶aca bẽrã bed̶ead̶e panebaria. 13Maʌ̃ awara ãdjirãra deza nĩbabadaa idjab̶a coa panebadaa. Coa b̶ea awara nẽbʌrada o panebadaa, djãrã nẽbʌrad̶e panebadaa, idjab̶a ne jaraiẽ́ b̶eada bed̶ea panebadaa. 14Maʌ̃ carea mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa pẽdra wẽrã wad̶i warra b̶eara quima edad̶ida, warra tod̶ida, idjab̶a ãdji de sid̶a bia wagad̶ida. Mãwãra dadjirã dji quĩrũba poya biẽ́ bed̶eaẽ́a. 15Mʌ̃a maʌ̃da jara b̶ʌa ʌ̃cʌrʌ pẽdra wẽrãrãra ãĩ wãnaped̶a diauruda ẽpẽ panʌ bẽrã. 16Crito ĩjã b̶ʌ wẽrãba pẽdra wẽrã idji ẽberãrã tãẽna b̶eada carebaida b̶ʌa. Maʌ̃ pẽdra wẽrãra djabarãba carebad̶iẽ́ panʌa. Ãtebʌrʌ pẽdra wẽrã ẽberãrã neẽ́ b̶ʌdrʌ carebad̶ida panʌa. 17Djabarã wagabadarãba bia o panʌ carea djabarãba crĩcha biad̶eba ãdjirãda carebad̶ida panʌa ara jãwã b̶earãnamãrẽã. Biara Ãcõrẽ bed̶ea jaradiabadara, dadji sãwã nĩbaid̶ebema jaradiabada sid̶a carebad̶ida panʌa. 18Ãcõrẽ Bed̶eaba nãwã jara b̶ʌa: “Bʌa pacaa ne cʌradʌgabi b̶ʌd̶e idji itera jʌ̃rãdua.” Idjab̶a nãwã jara b̶ʌa: “Ne o b̶ʌba paratada edaida b̶ʌa idjia o b̶ʌbari.” 19Ab̶aʌba djabarã wagabarida biẽ́ jaraibʌrʌ, baribʌrʌ ẽberã uméba wa ũbeaba ab̶arida jarad̶aẽ́bʌrʌ, maʌ̃ bed̶eara ĩjãrãdua. 20Baribʌrʌ djabarã wagabariba cadjiruada o b̶aibʌrʌ, jũmarã quĩrãpita quẽãdua waabemarãba wayad̶amãrẽã. 21Ãcõrẽ quĩrãpita, Crito quĩrãpita, bajãnebema nezocarã quĩrãpita bid̶a mʌ̃a bʌ́a jaraya: jũma mʌ̃a jarad̶ara ĩjã odua. Ni ab̶aʌare b̶arãdua, ãtebʌrʌ jũmarã ume quĩrãipa o b̶adua. 22Quĩrãcuita crĩchaẽ́ne bʌ jʌwara ni ab̶aʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌrãdua djabarã wagabarida b̶amãrẽã. Bʌa mãwã oibʌrʌ, idjia cadjiruada osira bʌ sid̶a maʌ̃ cadjirua carea bed̶ead̶e b̶aya. Jũma cadjiruad̶ebemada ãĩ b̶adua. 23Bʌra baridua cacua biẽ́ b̶abari bẽrã ab̶abe baidoda dorãdua. Ãtebʌrʌ uva b̶a sid̶a bʌ b̶i carea maãrĩ dodua. 24Ãcõrẽba cawa oi naẽna ʌ̃cʌrʌba cadjirua o panʌra dadjia ebud̶a unubadaa baribʌrʌ dewararãba cadjirua o panʌra tẽãbe cawad̶ia. 25Ara maʌ̃ quĩrãca ʌ̃cʌrʌba bia o panʌra dadjia ebud̶a unubadaa, idjab̶a ʌ̃cʌrʌba bia o panʌra ebud̶a ununacamĩna mẽrã b̶eẽ́a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\