2 CORINTO 10

1Mʌ̃ra Pauloa. Crito quĩrĩãneba, idji biad̶eba bid̶a mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya jipa od̶amãrẽã. Ʌ̃cʌrʌba jara panʌa bãrã ume b̶ʌd̶e bãrã quẽãi carea mʌ̃a waya b̶abarida, baribʌrʌ bãrã ume b̶ʌẽ́ne cartad̶eba quẽãi carea wayacada. 2Mãwã jara panʌmĩna bãrãma jũẽbʌrʌd̶e dai biẽ́ jara panʌra mʌ̃a wãrãda quẽãya. Ãdjia jara panʌa daira naʌ̃ djaraba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca nĩnada. Maʌ̃ bẽrã bãrã sid̶a quẽã amaaba mʌ̃a bed̶ea djuburiaya jipa od̶amãrẽã. 3Daira naʌ̃ djarad̶e panʌa baribʌrʌ cadjirua poyad̶i carea naʌ̃ djarad̶eba djõ panʌẽ́a. 4Daiba djõni carea eropanʌra naʌ̃ ẽjũãnebemaẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba jũma idjid̶ebema idu cawabid̶acara daiba poyabadaa. 5Jũma crĩcha ãĩ b̶eara, jũma Ãcõrẽnebema idu cawabid̶aca crĩcha droma b̶ea sid̶a daiba sewada cawabibadaa. Preso jidabʌda quĩrãca daiba mãwã crĩcha b̶eara jipa crĩchabibadaa Crito ĩjãnamãrẽã. 6Daiba djabarã cʌwʌrʌ zarea b̶eara quẽãni carea panʌa. Baribʌrʌ naãrã jʌ̃ã panʌa bãrãba ne jũmane ĩjã od̶amãrẽã. 7Bãrãba ʌ̃rʌ̃bemada acʌ panʌa. Bariduada wãrãda Critod̶eda crĩcha b̶ʌbʌrʌ, cawa b̶aida b̶ʌa dai sid̶a Critod̶erãda. 8Ãcõrẽba daia obi b̶ʌd̶ebemada mʌ̃a ãĩbẽrã jũmawãyã bed̶ea b̶ʌmĩna maʌ̃gʌ carea quĩrã pera b̶ʌẽ́a. Dadjirã Boroba daia mãwã obi b̶ʌa bãrãba biara ĩjãnamãrẽã. Idjia daira b̶ʌẽ́ basía bãrã biẽ́ b̶ead̶amãrẽã. 9Mʌ̃a quĩrĩãẽ́a bãrãba crĩchad̶ida mʌ̃ cartad̶eba bãrãra dauperabi quĩrĩã b̶ʌda. 10Ʌ̃cʌrʌba jara panʌa cartad̶eba mʌ̃a bio quẽãbarida idjab̶a jũmawãyã obibarida. Baribʌrʌ bãrã ume b̶ʌd̶e mʌ̃ra, mʌ̃ bed̶ea sid̶a mãcuaẽ́ b̶ʌad̶a abadaa. 11Mãwã jara panʌba cawad̶ida panʌa daiba tʌmʌba cartad̶eba jara panʌ quĩrãca bãrã ume panʌne od̶ida. 12Ʌ̃cʌrʌba ara ãdjid̶ebemada bia bed̶eabadaa. Ãdjirãra crĩcha neẽ́ b̶eaa. Ara ãdjida acʌbadaa cãrẽda biara b̶ʌ cawaya. Baribʌrʌ daiba jara quĩrĩãnaẽ́a ãdji quĩrãca panʌda wa ãdji cãyãbara biara panʌda. 13Ara daid̶ebemada jũmawãyã bed̶ead̶aẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽba daia obi b̶ʌd̶ebemada bia bed̶ead̶ia. Idjia obi b̶ʌra jũma o panʌ bẽrã daiba bãrãa bid̶a jaradiabadaa. 14Daibʌrʌ bãrãa naãrã bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradiad̶e wãsid̶aa. Mãwãnaẽ́bara id̶ira bãrãa jaradiabʌdad̶e Ãcõrẽba diabued̶aẽ́ma jaradia panacasid̶aa. 15Djãrãba oped̶ad̶a carea ara daid̶ebemada bia bed̶ead̶acaa daibʌrʌ oped̶ad̶a quĩrãca. Ãtebʌrʌ daiba quĩrĩã panʌa bãrãba Critora biara ĩjãnida. Mãwã daiba bãrã druad̶e poya biara jaradiad̶ia ara Ãcõrẽba obi b̶ʌ quĩrãca. 16Maʌ̃be bed̶ea bia Critod̶ebemara dewara druad̶e bid̶a jaradiad̶ia. Baribʌrʌ djãrãba jaradiaped̶ad̶amaa wãnaẽ́a dewaraba od̶ara daibʌrʌ osid̶aad̶a ad̶a amaaba. 17Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ab̶aʌda bia bed̶eaibʌrʌ, dadji Borod̶ebemada bia bed̶eaida b̶ʌa.” 18Ab̶aʌba ara idjida bia jaraibʌrʌ, maʌ̃ba jara b̶ʌẽ́a Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra bia unu b̶ʌda. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽba bia jara b̶ʌ ẽberãdrʌ bia unu b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\