2 CORINTO 11

1Mʌ̃ra crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca bed̶ea b̶ʌmĩna quĩrĩã b̶ʌa bãrãba droad̶ida. Mʌ̃ djuburia mʌ̃a jara b̶ʌra ũrĩnadua. 2Ãcõrẽba wagabi b̶ʌ quĩrãca mʌ̃a bãrãra bio waga quĩrĩã b̶ʌa. Ẽberãba idji cau quima diabʌrʌ quĩrãca mʌ̃a bãrãra Critoa dia quĩrĩã b̶ʌa ab̶abe idjid̶erãda b̶ead̶amãrẽã. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãra idji itea bio bia b̶ead̶ida awẽrã umaquĩrã adua quiru quĩrãca. 3Baribʌrʌ mʌ̃a waya b̶ʌa ʌ̃cʌrʌba bãrãra cũrũgad̶ida damaba crĩcha cawaad̶eba Eva cũrũgad̶a quĩrãca. Mãwãra bãrãba Crito wãrãda sod̶eba ĩjã panʌra igarad̶ia. 4Ãĩba zed̶aba Jesud̶ebemada daiba jaradiaped̶ad̶a awara jaradiabʌrʌd̶e bãrãba iduaribibadaa. Idjab̶a Ãcõrẽ Jaure bãrãba edaped̶ad̶ad̶ebemada awara jaradiabʌrʌd̶e bãrãba iduaribibadaa. Idjab̶a bed̶ea bia bãrãba ĩjãped̶ad̶a awara jaradiabʌrʌd̶e bãrãba iduaribibadaa. 5Mãwã jaradia b̶eara ¿bãrãmaarã Jesucritoba diabued̶a dji dromarãca? Mʌ̃maarã ãdjirã cãyãbara mʌ̃ra ni maãrĩ bid̶a ed̶aara b̶ʌẽ́a. 6Mʌ̃ra bed̶ea biya quirud̶eba bed̶eacamĩna wãrã bed̶eara bio cawa b̶ʌa. Maʌ̃ wãrã bed̶eara daiba ne jũmaneba bãrãa ebud̶a cawabisid̶aa. 7Mʌ̃a bed̶ea bia Ãcõrẽnebemada bãrãa bari jaradiad̶a bẽrã mʌ̃ra bãrã quĩrãpita ed̶aara b̶esia Ãcõrẽ ume bia b̶ead̶amãrẽã. ¿Mãwãra cadjirua osica? 8Dewara djabarãba paratada mʌ̃́a diasid̶aa bãrãa poya bio jaradia b̶amãrẽã. 9Mʌ̃ bãrãma b̶asid̶e ne jũma erob̶ad̶aẽ́mĩna bãrãa ne iwid̶iẽ́ basía. Ãtebʌrʌ mʌ̃a neẽ́ b̶ad̶ara djabarã Macedonianebema zeped̶ad̶aba jũma diasid̶aa. Mʌ̃a ni maãrĩ bid̶a bãrãa iwid̶iẽ́ basía idjab̶a iwid̶iẽ́ b̶aya. 10Wãrã bed̶ea Critod̶ebemada mʌ̃ sod̶e b̶ʌ bẽrã wãrãneba jaraya: bãrã drua Acayad̶e mʌ̃a ni ab̶aʌa paratada iwid̶iẽ́a. Mãwã bãrãneba parata edaẽ́ b̶ʌad̶a abʌrʌd̶e ni ab̶aʌba poya jarad̶aẽ́a maʌ̃ra jaracara b̶ʌda. 11¿Mʌ̃ra cãrẽ cãrẽã mãwã bed̶ea b̶ʌ? ¿Bãrãda quĩrĩãẽ́ b̶ʌ bẽrã mãwã bed̶ea b̶ʌca? Ãcõrẽba cawa b̶ʌa mʌ̃a bãrãra quĩrĩã b̶ʌda. 12Ara mʌ̃djia obari quĩrãca o b̶aya. Mãwã dai quĩrãca o panʌana abadaba ni maãrĩ bid̶a poya jarad̶aẽ́a dai quĩrãca o panʌda. 13Ãdjira Critoba diabued̶arãẽ́a, ãtebʌrʌ djãrã cũrũgabadarãa. Sewad̶eba ãdjia crĩchabibadaa ãdjira Critoba diabued̶arãda. 14Baribʌrʌ bãrãba crĩchad̶iẽ́ panʌa ãdjira mãwã zed̶aẽ́da. Diauru sid̶a bajãnebema nezoca ʌ̃naanebema quĩrãca zebaria. 15Maʌ̃ bẽrã idji nezocarã bid̶a jipa o panʌ quĩrãca zed̶ibʌrʌ bãrãba crĩchad̶iẽ́ panʌa sãwã jãwã zebʌdada. Baribʌrʌ ãdjirã beubʌda ewarid̶e ãdjia cadjirua oped̶ad̶a quĩrãca edad̶ia. 16Mʌ̃a wayacusa jaraya: ni ab̶aʌba crĩchaiẽ́ b̶ʌa mʌ̃ra crĩcha neẽ́ b̶ʌda. Baribʌrʌ mãwã crĩchad̶ibʌrʌ, mʌ̃ra crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca idu bed̶eabid̶adua mʌ̃a bid̶a ara mʌ̃djid̶ebemada maãrĩ bia bed̶eai carea. 17Ara mʌ̃djid̶ebemada bia bed̶ea b̶ʌd̶e dadjirã Boroba mãwã bed̶eabiẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ mʌ̃ra crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca bed̶ea b̶ʌa. 18Zocãrãba ara ãdjid̶ebemada bia bed̶eabadaa naʌ̃ ẽjũãnebemarãba obada quĩrãca. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bid̶a ara mʌ̃djid̶ebemada bia bed̶eaya. 19Bãrãmaarã bãrãra crĩcha bara b̶eaa. Baribʌrʌ crĩcha neẽ́ b̶eaba jaradia panʌra bãrãba bia ũrĩbadaa. 20Ara ãdji bed̶eada õgo ĩjã obibʌdad̶e, bãrã orrod̶eba ne cobʌdad̶e, bãrã cũrũgabʌdad̶e, bãrã igarabʌdad̶e, bãrã uridarrad̶e ubʌdad̶e bid̶a bãrãba iduaribibadaa. 21Mʌ̃a jaraya: jãʌ̃ ẽberãrãba jãcua bia o panʌ bẽrã ãdjidrʌ dji dromaca b̶eaa. Mãwãra mʌ̃ra pera b̶ʌa daira ʌb̶ʌaẽ́ qued̶ea bẽrã. Maʌ̃ carea ãdjia obada quĩrãca poya od̶aẽ́ca b̶ʌa. Ab̶aʌba ara idjid̶ebemada poya bia bed̶eaibʌrʌ, mʌ̃a bid̶a ara mʌ̃djid̶ebemada poya bia bed̶eaya. Baribʌrʌ mãwã bed̶eaira crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca bed̶eaida b̶ʌa. 22Ãdjira hebreorãana a panʌa. ¿Mʌ̃ sid̶a ab̶ariẽ́ca? Ãdjira israelerãana a panʌa. ¿Mʌ̃ sid̶a ab̶ariẽ́ca? Ãdjira Abrahaʌ̃ warrarãana a panʌa. ¿Mʌ̃ sid̶a ab̶ariẽ́ca? 23Ãdjira Crito nezocaad̶a a panʌa. Baribʌrʌ ãdjirã cãyãbara mʌ̃a biara Critoba quĩrĩã b̶ʌda obaria. Mãwã bed̶ea b̶ʌd̶e crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca bed̶ea b̶ʌa. Wãrãda ãdjirã cãyãbara mʌ̃a Ãcõrẽ trajura aud̶uara obaria. Ãdjirã cãyãbara ẽberãrãba mʌ̃ra b̶arima zocãrã usid̶aa. Ãdjirã cãyãbara mʌ̃ra b̶arima zocãrã preso b̶ʌsid̶aa. B̸arima zocãrã mʌ̃ra beuidia b̶asia. 24B̸arima juesuma judiorãba mʌ̃ra jidasid̶aa. Jidabʌdaza soaba b̶arima 39 usid̶aa. 25B̸arima ũbea mʌ̃ra jidad̶aped̶a bacuruba usid̶aa. B̸arima ab̶a mʌ̃ra mõgaraba tab̶ari jidasid̶aa bead̶i carea. B̸arima ũbea mʌ̃ra pusad̶e b̶arrusia. Maʌ̃ne b̶arima ab̶a ãsa, diamasi bid̶a mʌ̃ra pusad̶e ũmasia. 26Mʌ̃ra pi b̶aca basía, ãtebʌrʌ baridua pʌrrʌa nĩbabadjia. Do minijĩchiad̶e nĩbabadjia idjab̶a ne drʌabada barama minijĩchiad̶e nĩbabadjia. Ara mʌ̃ ẽberãrã judiorã tãẽna, judiorãẽ́ tãẽna bid̶a mʌ̃ra minijĩchiad̶e b̶asia. Purud̶e, puru jĩga bid̶a mʌ̃ra minijĩchiad̶e b̶asia. Pusad̶e bid̶a minijĩchiad̶e b̶asia. Wãrãẽ́ djabarãma bid̶a mʌ̃ra minijĩchiad̶e b̶asia. 27Traja b̶ʌd̶e mʌ̃ra bia mĩgabadjia. B̸arima zocãrã cãĩẽ́ b̶abadjia, jarra b̶abadjia, opichia b̶abadjia, ne coẽ́ b̶abadjia. Cũrãsaba mʌ̃ra jĩsua b̶abadjia, idjab̶a jʌ̃i carea neẽ́ b̶abadjia. 28Maʌ̃ awara ewariza jũma djabarã druazabema carea mʌ̃a bio crĩcha b̶abaria. 29Ab̶a cacua biẽ́ b̶ʌbʌrʌ, mʌ̃ sid̶a cacua biẽ́ b̶ʌca b̶abaria. Ab̶aʌba dewara djabada cadjiruad̶e b̶aebibʌrʌ, mʌ̃ra maʌ̃ ẽberã ume quĩrũbaria. 30Ara mʌ̃djid̶ebemada bia bed̶eaibʌrʌ, mʌ̃ ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌd̶ebemada bia bed̶eaya. 31Dadjirã Boro Jesucrito Zeza Ãcõrẽa ewariza bia bed̶ead̶ida panʌa. Idjia cawa b̶ʌa mʌ̃ra sewa oẽ́ b̶ʌda. 32Damasco purud̶e b̶asid̶e dji nocoba idji zarrarãa mʌ̃ra jʌrʌbisia preso b̶ʌi carea. Dji nocora dji druad̶ebema boro Aretaba b̶ʌd̶a basía. 33Purura mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶asia. Maʌ̃ne dajadaa acʌbadada ʌ̃tʌ b̶asia. Djabarãba mʌ̃ra ẽ waib̶ʌad̶e b̶ʌd̶aped̶a maʌ̃gʌd̶eba ud̶aa ʌrab̶ari b̶ʌsid̶aa puru dajada. Mãwã mʌ̃ra dji noco jʌwad̶ebemada ẽdrʌsia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\