2 CORINTO 13

1Ãcõrẽ Bed̶eaba nãwã jara b̶ʌa: “Ab̶aʌba biẽ́ od̶a cawa obʌdad̶e ẽberãda umé wa ũbea arima pananida panʌa. Maʌ̃ne idjia biẽ́ od̶ad̶ebemada ab̶arida jarad̶ibʌrʌ, cawad̶ia wãrãda biẽ́ osida.” Naʌ̃ba b̶arima ũbea mʌ̃ra bãrãmaa wãbʌrʌ bẽrã cawa oya Ãcõrẽ Bed̶eaba jara b̶ʌ quĩrãca. 2B̸arima umé bãrãmaa wãsid̶e mʌ̃a cadjirua o b̶earãa jarasia waa orãnamãrẽã. Mãwã od̶aẽ́bʌrʌ, wayacusa zebʌrʌd̶e mʌ̃a ãdjirãra quĩrã djuburiaẽ́ana asia. Idjab̶a ara nawena mʌ̃ra bãrã ume b̶ʌẽ́mĩna ab̶arida jaraya: cadjirua o b̶earãba igarad̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃ wayacusa wãbʌrʌd̶e ãdjirãra quĩrã djuburiaẽ́a. 3Mãwã mʌ̃a unubiya Critora wãrãda mʌ̃neba bed̶ea b̶ʌda. Bãrãba maʌ̃da cawa quĩrĩã panʌa. Critoba ara idjida ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌda bãrãa unubicaa, ãtebʌrʌ ʌb̶ʌa b̶ʌda unubi b̶ʌa. 4Idjira ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌ quĩrãca crud̶e cachiped̶ad̶amĩna Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba zocai b̶ʌa. Dai sid̶a ʌb̶ʌaẽ́ panʌa idji ʌb̶ʌaẽ́ b̶ad̶a quĩrãca, baribʌrʌ idji ume daira Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba panania bãrã carebad̶i carea. 5Ara bãdjiza bio crĩchad̶adua wãrãda Jesura ĩjã panʌ cawaya. Ara bãdjiza bio acʌd̶adua jipa nĩna cawaya. ¿Bãrãba adua panʌca Jesucritora bãrã sod̶e b̶ʌda? Bãrã sod̶e b̶ʌẽ́bʌrʌ idjid̶erãẽ́a. 6Baribʌrʌ bãrã sod̶e b̶ʌda cawasid̶ara mʌ̃a crĩcha b̶ʌa bãrãba cawad̶ida daira wãrãda Jesucritoba diabued̶arãda. 7Daiba Ãcõrẽa iwid̶i panʌa bãrãba cadjirua orãnamãrẽã. Baribʌrʌ mãwã iwid̶i panʌẽ́a acʌbid̶i carea daira Jesucritoba diabued̶arãda. Ãtebʌrʌ iwid̶i panʌa bãrãba jũma biada od̶amãrẽã, daira Jesucritoba diabued̶arãda crĩchad̶aẽ́ panʌ sid̶a. 8Daiba wãrã bed̶eara poya quĩrã awara od̶aẽ́a, ãtebʌrʌ wãrã bed̶eara jũma ĩjã od̶ida panʌa. 9Bãrãba bio ĩjã pananibʌrʌ daira ʌb̶ʌaẽ́ panʌmĩna b̶ʌsrid̶a panʌa. Maʌ̃ awara daiba Ãcõrẽa iwid̶i panʌa bãrãba jipaara o pananamãrẽã. 10Maʌ̃ carea bãrãmaa wãi naẽna mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌ́ diabuebʌrʌa. Bãrãba ĩjãsid̶ara bãrãma jũẽbʌrʌd̶e mʌ̃a quẽãẽ́a. Wãrãda dadjirã Boro Jesuba mʌ̃ra b̶ʌẽ́ basía bãrãra biẽ́ b̶ead̶amãrẽã, ãtebʌrʌ mʌ̃ra b̶ʌsia bãrãba biara ĩjãnamãrẽã. 11Djabarã, jĩrũare mʌ̃a nãwã b̶ʌya: b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua, wayacusa jipa o pananadua, mʌ̃a jara b̶ʌra ĩjã o pananadua, ab̶ari crĩchada erob̶ead̶adua, idjab̶a ãbaa necai b̶ead̶adua. Mãwãra Ãcõrẽra bãrã ume b̶aya. Idjid̶eba quĩrĩãda, necai b̶ai sid̶a ze b̶ʌa. 12Wãrã quĩrĩãneba dji bia edad̶adua. 13Jũma namabema djabarãba quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida. 14Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida, Ãcõrẽba bio quĩrĩã b̶aida, idjab̶a ewariza Ãcõrẽ Jaureba ãbaa bia erob̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\