2 CORINTO 2

1Maʌ̃ carea mʌ̃a crĩchasia bãrãra acʌd̶e wãẽ́da. Wayacusa bãrã quẽã b̶ʌd̶eba sopuabi quĩrĩãẽ́ basía. 2Mʌ̃a bãrãda sopuabibʌrʌ ¿caiba mʌ̃ra b̶ʌsrid̶abi? ¿Bãrã sopua b̶eaba mʌ̃ra b̶ʌsrid̶abid̶ica? 3Maʌ̃ carea bãrã acʌd̶e wãi cãyãbara cartada diabuesia. Mãwã mʌ̃ wãbʌrʌd̶e bãrãba mʌ̃ra sopuabid̶aẽ́a. Bãrãba mʌ̃ra b̶ʌsrid̶abid̶ida panʌa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba mãwã od̶i bẽrã mʌ̃ ume ãbaa b̶ʌsrid̶a pananida. 4Wãrãda maʌ̃ cartara b̶ʌsia bãrã quẽãi carea. Baribʌrʌ mãwã b̶ʌẽ́ basía bãrã sopuad̶amãrẽã, ãtebʌrʌ cawad̶amãrẽã mʌ̃a bãrãra wãrãda quĩrĩã b̶ʌda. Maʌ̃ carea mʌ̃a sopuad̶eba, jũmawãyã crĩcha b̶ʌd̶eba, idjab̶a jĩã b̶ʌd̶eba maʌ̃ cartara b̶ʌ́ b̶asia. 5Wãrãda ab̶aʌba cadjirua o b̶ʌd̶eba mʌ̃ra sopuabisia. Baribʌrʌ ab̶abe mʌ̃drʌ sopuabiẽ́ basía, ãtebʌrʌ berara jũma bãrã sid̶a sopuabisia. (Berara jũma bãrãda jara b̶ʌa, idjia od̶ara jũmawãyã cadjirua b̶ʌad̶a a quĩrĩãẽ́ bẽrã.) 6Berara jũmarãba maʌ̃ ẽberã cadjirua od̶ara quẽãnaped̶a ãĩ b̶ʌsid̶aa. Ara maʌ̃ba bia b̶ʌa. 7Maʌ̃ bẽrã idjia od̶ara quĩrãdoad̶ida panʌa idjab̶a sobiabid̶ida panʌa jũmawãyã sopua b̶ʌba biẽ́ b̶erãmãrẽã. 8Maʌ̃ carea mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya wayacusa cawabid̶amãrẽã bãrãba idjira quĩrĩã panʌda. 9Mʌ̃a naẽna maʌ̃nebemada b̶ʌsia bãrãba wãrãda jũma mʌ̃a jarad̶ada ĩjã od̶i cawaya. 10Ab̶aʌba cadjirua od̶ada bãrãba quĩrãdoasid̶ara mʌ̃a bid̶a quĩrãdoaya. Cadjirua mʌ̃a quĩrãdoaida b̶ʌda wãrãda b̶asibʌrʌ, maʌ̃ cadjiruara Crito quĩrãpita jũma quĩrãdoasia bãrã bia duananamãrẽã. 11Mãwã quĩrãdoasia diauruba dadjirãra cũrũgarãmãrẽã. Idjia sãwã obarida dadjirãba bio cawa panʌa. 12Mʌ̃ra Troa purud̶aa wãsia bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradiai carea. Mama dadjirã Boroba ed̶a wãbadara ewabʌrʌ quĩrãca osia ẽberãrãba ũrĩ quĩrĩãnamãrẽã. 13Baribʌrʌ mʌ̃ djaba Titoda unuẽ́ bẽrã sod̶e necai b̶aẽ́ basía. Maʌ̃ carea djabarã ume dji jʌreped̶a mʌ̃ra wãyaana asia. Ara maʌ̃da Macedonia druad̶aa Tito jʌrʌd̶e wãsia. 14Baribʌrʌ Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa. Jesucritoba jũma poyaped̶a daira jũmarã quĩrãpita nocod̶aa edebʌrʌa idjab̶a daid̶eba druaza idjid̶ebemada cawabi b̶ʌa. Critod̶ebema jaradia panʌne Ãcõrẽ quĩrãpita daira quera quĩrãca tũãpa panʌa. Idjab̶a idjid̶ebema cawaira quera quĩrãca b̶ʌa. Maʌ̃ querara dji ẽdrʌd̶i ẽberãrãba, dji aduad̶i ẽberãrã bid̶a ʌ̃badaa. 16Dji aduad̶imaarã maʌ̃ querara ẽberã beud̶a mĩguiaca b̶ʌa, Jesu ĩjãnaẽ́ panʌneba beud̶i bẽrã. Baribʌrʌ dji ẽdrʌd̶imaarã maʌ̃ querara bio tũãpa b̶ʌa, Jesu ĩjã panʌneba zocai panani bẽrã. ¿Caiba ara idji ʌb̶ʌad̶eba Ãcõrẽ bed̶eara poya jaradiai? 17Daiba parata edad̶i carea Ãcõrẽ bed̶eara jaradia nĩnaẽ́a zocãrãba obada quĩrãca. Ãtebʌrʌ Crito ume panʌ bẽrã Ãcõrẽba daira diabuesia. Maʌ̃ne idji quĩrãpita crĩcha biad̶eba jaradiabadaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\