2 CORINTO 3

1¿Maʌ̃ jara panʌneba wayacusa ara daid̶ebemada bia bed̶ea panʌca? ¿Dai bia nĩnanebema cartada bãrãa acʌbid̶ida panʌca jaradiad̶i carea? ¿Daiba bãrãa cartada iwid̶id̶ida panʌca jaradiad̶e wãni carea ʌ̃cʌrʌba obada quĩrãca? 2Bãrãdrʌ carta dai sod̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca panʌa. Jũmarãba maʌ̃ carta acʌd̶aped̶a cawa panʌa daiba jipa jaradiabadada. 3Daid̶eba bãrãba Crito ĩjãped̶ad̶a bẽrã bãrãra carta Critoba b̶ʌ́ diad̶a quĩrãca panʌa. Idjia maʌ̃ cartara tintaba b̶ʌẽ́ basía, ãtebʌrʌ zocai b̶ʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶ʌsia. Mõgara pewed̶ead̶e b̶ʌẽ́ basía, ãtebʌrʌ dadjirã sod̶e b̶ʌsia. 4Ãcõrẽ quĩrãpita daiba Critod̶eba cawa panʌa maʌ̃gʌra wãrãda. 5Daiba poya jarad̶aẽ́a ara dadub̶a Ãcõrẽ trajura poya od̶ida. Ãtebʌrʌ cawa panʌa Ãcõrẽneba jũma poya od̶ida. 6Ãcõrẽba daira b̶ʌsia idjia ẽberãrã ume bed̶ea b̶ʌd̶a djiwid̶ida poya jaradiad̶amãrẽã. Maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶a djiwid̶ira Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley quĩrãca jʌwaba b̶ʌd̶aẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba cawabid̶aa. Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyba cawabi b̶ʌa cadjirua o panʌ carea ẽberãrãra beud̶ida panʌda, baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaureba dadjirãa zocai b̶aida diabaria. 7Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra mõgara pewed̶ead̶e b̶ʌd̶a basía. Maʌ̃ leyba cawabisia cadjirua o panʌ carea ẽberãrãra beud̶ida panʌda. Ãcõrẽba maʌ̃ ley diasid̶e idji dorrodorroaba Moise quĩrãra dorrodorroabisia. Maʌ̃ carea israelerãba Moise quĩrãra poya acʌd̶aẽ́ basía. Maʌ̃ dorrodorroa b̶ʌra pĩãca jõbʌrʌ bad̶amĩna wad̶ibid̶a poya acʌd̶aẽ́ panasid̶aa. Wãrãda Ãcõrẽba idji dorrodorroaba unubisia maʌ̃ leyra bio bia b̶ʌda. Baribʌrʌ idjia bed̶ea b̶ʌd̶a djiwid̶ira idji Jaureba cawabi b̶ʌ bẽrã ¿Moisea diad̶a ley cãyãbara biara b̶ʌẽ́ca? 9Wãrãda maʌ̃ leyba ẽberãrãra beud̶ida panʌda jara b̶ʌmĩna bio bia b̶ʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba bed̶ea b̶ʌd̶a djiwid̶ira biara b̶ʌa. Maʌ̃ba cawabi b̶ʌa sãwã Ãcõrẽba dadjirãra jipa unubarida. 10Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra bio bia b̶ad̶amĩna id̶ira mãcuaẽ́ b̶ʌa idjia bed̶ea b̶ʌd̶a djiwid̶ira biara b̶ʌ bẽrã. 11Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra naẽna bio bia b̶ad̶amĩna ewariza b̶ai careabemaẽ́ basía. Baribʌrʌ idjia bed̶ea b̶ʌd̶a djiwid̶ira jõca bẽrã biara b̶ʌa. 12Maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶a djiwid̶ira wãrãda jõcada cawa panʌ bẽrã daiba maʌ̃gʌra ebud̶a jaradiabadaa. 13Daiba ni cãrẽ sid̶a mẽrãnacaa Moiseba idji quĩrã mẽrãna quĩrãca. Moiseba idji quĩrãra bʌrabadjia israelerãba idji quĩrã dorrodorroa jõbʌrʌda unurãnamãrẽã. 14Baribʌrʌ ãdjirãba maʌ̃gʌd̶ebemada cawad̶aẽ́ basía. Ãdji crĩchara wuaba bʌrá eropanʌ quĩrãca b̶asia. Id̶i bid̶a Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley acʌbʌdad̶e judiorãba cawad̶acaa. Ãdji crĩchara wad̶ibid̶a wuaba bʌrá eropanʌ quĩrãca b̶ʌa. Ab̶abe Critod̶eba poya cawad̶ia. Idjiabʌrʌ ãdji crĩcha wuaba bʌrá eropanʌra ẽrã b̶ʌya. 16Wãrãda ab̶aʌba ĩjãbʌrʌd̶e idji crĩcha wuaba bʌrá erob̶ʌ quĩrãca b̶ʌra dadjirã Boroba ẽrã b̶ʌya. 17Dadjirã Boro abʌrʌd̶e Ãcõrẽ Jaureda jara b̶ʌa. Dadjirã Boro Jaured̶eba nĩbabarira cadjiruad̶ebemada, Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyd̶ebema sid̶a ẽdrʌsia. 18Dadjirãba Critoda ĩjã panʌ bẽrã dadji quĩrãra wuaba bʌrá eropanʌ quĩrãca panʌẽ́a. Maʌ̃ bẽrã dadjirãneba dewararãba dadjirã Boro quĩrãwãrẽãra unu panʌa quĩrã acʌbadad̶e acʌ panʌ quĩrãca. Maʌ̃ne dadjirã Boro Jaureba dadjirãra ewariza biara o wãa dadjirã Boro quĩrãca pananamãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\