2 CORINTO 4

1Ãcõrẽba quĩrã djuburiad̶eba idji bed̶eara idu jaradiabi b̶ʌ bẽrã daiba poyad̶aẽ́da crĩchad̶acaa. 2Ne jũma cadjirua ẽberãrãba mẽrã obadada, mĩã pera obada sid̶a daiba igarasid̶aa. Djãrãra cũrũgad̶acaa. Ãcõrẽ bed̶eara ãĩ jaradiad̶acaa, ãtebʌrʌ wãrã bed̶eara ebud̶a jaradiabadaa. Mãwã Ãcõrẽ quĩrãpita daiba jũmarãa cawabibadaa jipa o panʌda. 3Baribʌrʌ bed̶ea bia Critod̶ebema daiba jaradia panʌda wad̶ibid̶a ebud̶a b̶ʌẽ́bʌrʌ, ab̶abe dji aduad̶imaarã mãwã b̶ʌa. 4Jipa jaraibʌrʌ, Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eamaarã ebud̶a b̶ʌẽ́a. Naʌ̃ ẽjũãne diauruda ãdjirã boroa. Diauruba ãdjirãa wãrã bed̶ea bia Critod̶ebemada idu cawabiẽ́ b̶ʌa daub̶errea o b̶ʌ quĩrãca. Mãwã ãdjirãba Crito bia quirud̶ebemada poya cawad̶aẽ́a. Critora Ãcõrẽ bẽrã mãwã bia quirua. 5Ara daid̶ebemada jaradia panʌẽ́a, ãtebʌrʌ jaradia panʌa Jesucritora jũmarã Boroda. Idjab̶a daiba jara panʌa Jesura quĩrĩã panʌ bẽrã daira bãrã nezocada. 6Naʌ̃ ẽjũãra jũma pãĩma b̶ad̶ada Ãcõrẽba ʌ̃nabisia. Ara maʌ̃ quĩrãca idji ʌ̃naada dadjirã sod̶e ʌ̃nabisia. Maʌ̃ba jara b̶ʌa idji biya quirud̶ebemada Critod̶eba dadjirãa cawabisida. 7Critod̶ebema bed̶ea biya quirura daiba eropanʌa. Mãwãmĩna naʌ̃ cacuara ʌb̶ʌaẽ́ b̶ʌa idjab̶a ãrĩcha b̶ʌa zoco quĩrãca. Maʌ̃ bẽrã jũmarãba cawa panʌa dai ʌb̶ʌad̶eba maʌ̃ bed̶eara jaradia panʌẽ́da, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ ʌb̶ʌa waib̶ʌa b̶ʌd̶eba jaradia panʌda. 8Daira ne jũmane bia mĩga panʌmĩna poya ẽdrʌd̶aẽ́da crĩchad̶acaa. Sãwã od̶ida cawad̶aẽ́ panʌne poya od̶aẽ́da crĩchad̶acaa. 9Ẽberãrãba daira biẽ́ o panʌmĩna Ãcõrẽba igaraẽ́ b̶ʌa. Ãdjirãba daira bia mĩgabi panʌmĩna poya bead̶aẽ́a. 10Dai wãbʌdaza ẽberãrãba daira bea quĩrĩã panʌa Jesu beaped̶ad̶a quĩrãca. Baribʌrʌ Jesuba daira careba b̶ʌ bẽrã ãdjia daid̶eba Jesu zocai b̶ʌda unubadaa. 11Wãrãda dai wad̶i zocai panʌne Jesu carea ẽberãrãba daira bea quĩrĩã panania. Mãwã dai cacua beuida b̶ʌd̶eba jũmarãba Jesu zocai b̶ʌda ununia. 12Wãrãda ẽberãrãba daira bea quĩrĩã panʌmĩna daiba jaradia panʌra bãrãba ĩjãsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ewariza Ãcõrẽ ume zocai panania. 13Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Mʌ̃a Ãcõrẽra ĩjãna bẽrã bed̶easia.” Ab̶ari quĩrãca daiba Ãcõrẽra wãrãda ĩjã panʌ bẽrã idjid̶ebemada bed̶ea panʌa. 14Ãcõrẽba dadjirã Boro Jesura ʌ̃rẽbabisia. Daiba cawa panʌa ara maʌ̃ Ãcõrẽba dai sid̶a Jesu quĩrãca ʌ̃rẽbabida. Maʌ̃be daira bãrã ume ãbaa idji quĩrãpita b̶ʌya. 15Daira bia mĩga panʌa bãrã bia b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃ne Ãcõrẽba idji biad̶eba ẽberãrãda zocãrã ẽdrʌ edabʌrʌa. Mãwã zocãrãba idjía bia b̶ʌad̶a ad̶ia idjab̶a idjida bia jarad̶ia. 16Maʌ̃ bẽrã daiba waa jaradiad̶aẽ́da crĩchad̶acaa. Daira ewariza cacua ʌb̶ʌaẽ́ara wãnamĩna Ãcõrẽba careba b̶ʌa dai sod̶e ʌb̶ʌara b̶ead̶amãrẽã. 17Dai ara nawena bia mĩgabadara dãrãẽ́ne jõya. Baribʌrʌ daiba bajãnebema crĩcha panʌne jũma maʌ̃gʌ droa panʌra mãcua zarea b̶ʌẽ́a. Wãrãda dai bia mĩga panʌ carea bajãne bio bia panania. Maʌ̃ bia pananira ewariza b̶aya. 18Maʌ̃ carea dauba unubadara daiba crĩcha panʌẽ́a, ãtebʌrʌ dauba ununacada crĩcha panʌa. Dadji dauba unubadara isabe jõbaria, baribʌrʌ dauba ununacara jõcaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\