2 CORINTO 5

1Naʌ̃ ẽjũãne naʌ̃ cacuara dãrã droaca bẽrã wua de quĩrãca b̶ʌa. Dadjirãba cawa panʌa naʌ̃ cacua beud̶acarea Ãcõrẽba dadjirãa cacua beucada bajãne diaida. Maʌ̃ cacuara ẽberãba od̶aẽ́a. 2Maʌ̃ carea naʌ̃ cacuad̶e panʌne dadjirãba cacua bajãnebemada bio eda quĩrĩã panʌa. 3Maʌ̃ cacuara dadjirãba bajãne eropanania. Bajãne cacua neẽ́ b̶ead̶aẽ́a. 4Wãrãda dadjirã naʌ̃ cacuad̶e panʌne bia mĩgabadaa idjab̶a mĩã sopua bed̶eabadaa. Baribʌrʌ mʌ̃a jaraẽ́ b̶ʌa dadjirãra beu quĩrĩã panʌda naʌ̃ cacua erob̶ead̶a amaaba. Ãtebʌrʌ bajãnebema cacuada eda quĩrĩã panʌa. Mãwã dadji cacua beuida b̶ʌra jõped̶a dadji cacua beucadrʌ b̶eya. 5Wãrãda Ãcõrẽba dadjirãra maʌ̃ carea osia. Idji Jaurera dadjirãa diasia cawad̶amãrẽã jũma idjia diai jarad̶ara wãrãda edad̶ida. 6Maʌ̃ bẽrã dadjirã crĩchara Ãcõrẽmaa wãrãda b̶ʌcãrĩnaa. Dadjirãba cawa panʌa naʌ̃ cacuad̶e panʌne dadjirã Boro b̶ʌma panʌẽ́da. 7Dadji dauba unu panʌneba nĩnaẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽ ĩjã panʌneba nĩnaa. 8Maʌ̃ carea dadjirã crĩchara Ãcõrẽmaa wãrãda b̶ʌcãrĩnaa. Dadjirãra biara naʌ̃ cacuad̶ebemada ẽdrʌ quĩrĩã panʌa dadjirã Boro ume ãbaa b̶ead̶i carea. 9Maʌ̃ carea naʌ̃ cacuad̶e panʌne wa beusid̶ara, dadjirãba jũma o quĩrĩã panʌa Ãcõrẽba bia unumãrẽã. 10Wãrãda Critoba jũma dadjirãra cawa oya. Idjia dadjiza diaya dadjia naʌ̃ cacuad̶e o b̶ad̶a quĩrãca. Bia o b̶asibʌrʌ, ara maʌ̃ quĩrãca diaya. Biẽ́ o b̶asibʌrʌ, ara maʌ̃ quĩrãca diaya. 11Dadjirã Borora waya panʌ bẽrã daiba ẽberãrãa jara panʌa idjida ĩjãnamãrẽã. Ãcõrẽba cawa b̶ʌa daiba crĩcha biad̶eba jaradia nĩnada. Mʌ̃a crĩcha b̶ʌa bãrã bid̶a cawa panʌda. 12Wayacusa daid̶ebemada bãrãa bia bed̶ea panʌẽ́a, ãtebʌrʌ quĩrĩã panʌa bãrãba daid̶ebemada poya bia crĩchad̶ida. Mãwã ʌ̃cʌrʌba dai biẽ́ jarabʌdad̶e bãrãba daid̶ebemada poya bia jarad̶ia. Maʌ̃gʌrãba ãdji dauba bia unu b̶ʌda biara crĩchabadaa. Sod̶ebemada crĩchad̶acaa. 13Ʌ̃cʌrʌba jara panʌa daira quĩrãẽ́ panʌda. Daida mãwã panʌbʌrʌ, Ãcõrẽba jara b̶ʌ od̶i carea mãwã panʌa. Daida quĩrã biabʌrʌ, bãrã carebad̶i carea mãwã panʌa. 14Critoba daira quĩrĩã b̶ʌ bẽrã idjia quĩrĩã b̶ʌdrʌ daiba o panʌa. Daiba cawa panʌa Ẽberã Ab̶a beusida jũmarã carea. Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽ quĩrãpita jũmarãda beusid̶aa. 15Wãrãda Critora jũmarã carea beuped̶a ʌ̃rẽbasia dadji zocai b̶eaba ara dadjia o quĩrĩã panʌ quĩrãca waa orãnamãrẽã, ãtebʌrʌ idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca o pananamãrẽã. 16Maʌ̃ carea naʌ̃ ẽjũãnebemarãba djãrã acʌbada quĩrãca id̶ira daiba ni ab̶aʌda acʌd̶acaa. Naẽna daiba Critod̶ebemada mãwã crĩcha pananamĩna id̶ira mãwã od̶acaa. 17Wãrãda ab̶aʌda Crito ume b̶ʌbʌrʌ, idjira ẽberã djiwid̶ida mãwã b̶ʌa. Idji naẽna b̶ad̶a quĩrãca b̶ʌẽ́a ãtebʌrʌ ẽberã djiwid̶ia. 18Jũma maʌ̃gʌra Ãcõrẽba osia. Critod̶eba dadjirãra idji ume bia b̶ʌsia idjab̶a daira b̶ʌsia maʌ̃gʌd̶ebemada ẽberãrãa jaradiad̶amãrẽã. 19Wãrãda Critod̶eba Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãnebemarãra idji ume bia b̶ʌsia. Dadjia cadjirua oped̶ad̶ara jũma quĩrãdoasia. Idjab̶a maʌ̃ bed̶ea idji ume bia b̶aid̶ebemada daia diasia jaradiad̶amãrẽã. 20Maʌ̃ bẽrã daira Critoba diabued̶arãa. Daid̶eba Ãcõrẽba bãrãa bed̶ea djuburia b̶ʌa idji ume ibiad̶amãrẽã. Daiba Crito trʌ̃neba bãrãa bed̶ea djuburiabʌdaa: Ãcõrẽ ume ibiad̶adua. 21Critoba cadjiruada oca basía. Baribʌrʌ dadjirã carea Ãcõrẽba idjira dji cadjirua quĩrãca unusia. Mãwã Critod̶eba Ãcõrẽba dadjirãra jipa unu b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\