2 CORINTO 6

1Daiba Ãcõrẽ ume ãbaa idji trajuda o panʌa. Maʌ̃ bẽrã daiba bãrãa bed̶ea djuburiad̶ia Ãcõrẽba idji biad̶eba careba b̶ʌda igararãnamãrẽã. 2Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã jara b̶ʌa: Mʌ̃a carebai carea b̶ʌd̶a ewarid̶e bʌa iwid̶id̶ara mʌ̃a ũrĩsia. Bʌ ẽdrʌ edad̶a ewarid̶e mʌ̃a bʌra carebasia. Wãrã arada mʌ̃a jaraya: id̶i Ãcõrẽba idji biad̶eba careba b̶ʌa. Id̶i Ãcõrẽba ẽdrʌ edabaria. 3Ni cãrẽneba daid̶ebemada biẽ́ unubid̶aẽ́ panʌa daiba jaradia panʌnebemada, ni ab̶aʌba biẽ́ bed̶earãnamãrẽã. 4Ãtebʌrʌ ne jũmane unubi panʌa daira Ãcõrẽ nezocarãda. Bia mĩga panʌne, ne neẽ́ panʌne, minijĩchiad̶e panʌne bid̶a jũma droa panʌneba mãwã unubi panʌa. 5Ẽberãrãba u eropanʌne, jida eropanʌne, dai ume quĩrũbʌca duanʌne bid̶a mãwã unubi panʌa. Jũmawãyã traja panʌne, cãĩnaẽ́ panʌne, ne cod̶aẽ́ panʌne bid̶a mãwã unubi panʌa. 6Dai jipa nĩnaneba, wãrã crĩcha cawaad̶eba, jũma droa panʌneba, sobiad̶eba, Ãcõrẽ Jaure dai sod̶e b̶ʌd̶eba, wãrã quĩrĩãneba, wãrã bed̶ea jaradia panʌneba, idjab̶a Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba bid̶a mãwã unubi panʌa. Dai jipa panʌneba cadjiruara poyabadaa idjab̶a ara maʌ̃ba daida cadjiruad̶ebemada jũãtrʌbadaa. 8Ed̶aud̶e ʌ̃cʌrʌba daida bia jarabadaa. Ed̶aud̶e biẽ́ jarabadaa. Ed̶aud̶e daira biẽ́ trʌ̃ b̶ʌgabibadaa. Ed̶aud̶e bia trʌ̃ b̶ʌgabibadaa. Daiba wãrã bed̶eada jara panʌmĩna ʌ̃cʌrʌba jara panʌa daira sewaid̶a panʌda. 9Daira bio cawa panʌmĩna ãdjia ununaca ẽberãrã quĩrãca obadaa. Daira beubod̶od̶ada crĩcha panʌmĩna wad̶i zocai panʌa. Daira puobadamĩna bead̶acaa. 10Daira sopuabadamĩna ewariza b̶ʌsrid̶a panʌa. Daira ne neẽ́ panʌa. Mãwãmĩna daiba zocãrã ẽberãrãa Ãcõrẽnebemada cawabibadaa ãdjirãra ne bara b̶ea quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Daira ne neẽ́ panʌmĩna Ãcõrẽneba ne jũmada eropanʌa. 11Djabarã Corintod̶ebema, daiba sod̶eba bãrãra bio quĩrĩã panʌ bẽrã ebud̶a mãwã jara panʌa. 12Wãrãda daiba bãrãra sod̶eba quĩrĩã panʌa, baribʌrʌ bãrãba daira sod̶eba quĩrĩãẽ́ panʌa. 13Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãa bed̶ea djuburiaya zezaba idji warrarãa bed̶ea djuburiabari quĩrãca: daiba sod̶eba bãrã quĩrĩã panʌ quĩrãca bãrã bid̶a daira sod̶eba quĩrĩã pananadua. 14Crito ĩjãẽ́ b̶ea ume bed̶ea b̶ʌrãnadua. ¿Ẽberã jipa b̶ʌda sãwã ẽberã cadjirua ume bia b̶ai? ¿Ʌ̃naada sãwã pãĩma ume bia b̶ai? 15¿Critoda sãwã diauru ume bia b̶ai? ¿Crito ĩjã b̶ʌra sãwã Crito ĩjãẽ́ b̶ʌ ume bia nĩbai? 16¿Jʌwaba od̶a ãcõrẽda Ãcõrẽ ded̶e b̶aida b̶ʌca? Wãrãda dadjirãra Ãcõrẽ zocai b̶ʌ de dromaa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba idji bed̶ead̶e nãwã jarasia: Mʌ̃ra ãdjirã ume b̶aya. Ãdjirã tãẽna nĩbaya. Mʌ̃ra ãdji Ãcõrẽ baya idjab̶a ãdjirãra mʌ̃ ẽberãrãda b̶ead̶ia. 17Idjab̶a dadjirã Boroba nãwã jarasia: Ãdjirãmabemada ãyã wãnadua. Ãdjirã ume ãbaa b̶earãnadua. Mʌ̃a bia unucara igarad̶adua. Maʌ̃be mʌ̃a bãrãra bia edaya. 18Mʌ̃ra bãrã Zeza baya. Bãrãra mʌ̃ warrarãda b̶ead̶ia idjab̶a mʌ̃ caurãda b̶ead̶ia. Dadjirã Boro jũma poya b̶ʌba mãwã jara b̶ʌa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\