2 CORINTO 9

1Bãrãba djabarã Jerusaleʌ̃nebema itea parata jʌrʌ pe panʌnebemada mʌ̃a naʌ̃ cartad̶e waa b̶ʌiẽ́ b̶ʌa. 2Mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba careba quĩrĩã panʌda. Maʌ̃ carea nama Macedonia druad̶e mʌ̃a djabarãa bãrãnebemada bia bed̶eabaria. Mʌ̃a ãdjirãa jarabaria poa ab̶a b̶abʌrʌda bãrã Acaya druad̶e panʌba carebad̶i carea panʌda. Mãwã ũrĩped̶ad̶a bẽrã zocãrã djabarã Macedonianebemaba ab̶ari quĩrãca careba quĩrĩã panʌa. 3Maʌ̃ carea mʌ̃a naʌ̃ djabarãda bãrãmaa diabuebʌrʌa bãrãba diad̶iad̶a aped̶ad̶ara wãrãda jũma jʌrʌ ped̶amãrẽã. Mãwã mʌ̃a bãrãnebema bia jarad̶ara sewa baẽ́a, ãtebʌrʌ bãrãba wãrãda diad̶i carea panania. 4Mãwã od̶aẽ́bʌrʌ, ʌ̃cʌrʌ Macedonianebema djabarã mʌ̃ ume bãrãmaa wãbʌdad̶e ãĩbẽrã ununisicada bãrãba paratara jʌrʌ ped̶aẽ́ panʌda. Mãwãra daira quĩrã perad̶ia, crĩcha panana bẽrã bãrãba wãrãda jʌrʌ ped̶ida. Idjab̶a bãrã sid̶a biara quĩrã perad̶ia. 5Maʌ̃ carea mʌ̃a naʌ̃ djabarãa bed̶ea djuburiasia mʌ̃ na bãrãa jarad̶e wãnamãrẽã bãrãba sobiad̶eba diad̶iad̶a aped̶ad̶ara jũma jʌrʌ ped̶amãrẽã. Mãwã mʌ̃ jũẽbʌrʌd̶e bãrãba sobiad̶eba diad̶iad̶a aped̶ad̶ara jũma eropanania. Maʌ̃ba cawabid̶ia daiba õgo diabid̶aẽ́ panʌda ãtebʌrʌ bãrãba sobiad̶eba diasid̶ada. 6Naʌ̃da quĩrãnebad̶adua: “Maãrĩ ubʌrʌba maãrĩ ewaya. Waib̶ʌa ubʌrʌba waib̶ʌa ewaya.” 7Ẽberãza diaida b̶ʌa idji sod̶e crĩcha b̶ʌ quĩrãca. Dia amaaneba diaiẽ́ b̶ʌa, idjab̶a õgo diabi panʌ carea diaiẽ́ b̶ʌa. B̸ʌsrid̶a dia b̶ʌra Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌa. 8Wãrãda Ãcõrẽba ne jũmada bãrãa ad̶uba poya diaya. Mãwã ewariza ne jũmane bãrãba erob̶ead̶ida panʌda wãrãda eropanania maʌ̃neba ne jũma biada od̶i carea. 9Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Idjia jed̶ecasid̶e ne neẽ́ qued̶eaa waib̶ʌa diasia. Ewariza idjia jipa obaria. 10Ãcõrẽba netada diabaria ud̶amãrẽã. Cod̶i careabema sid̶a diabaria. Neta ud̶amãrẽã ad̶uba diabʌrʌ quĩrãca idjia ne jũmada ad̶uba bãrãa diaya djãrãra bio carebad̶amãrẽã. Maʌ̃ne jipa o panʌneba ne biada zocãrã ununia ne ud̶a bio zau b̶ʌ quĩrãca. 11Wãrãda Ãcõrẽba bãrãa ne jũmada ad̶uba diaya djãrãra sobiad̶eba poya carebad̶amãrẽã. Maʌ̃be bãrãba dai ume parata diabuebʌda carea djabarãba Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶ia. 12Bãrãba parata diabʌdaba ab̶abe carebaẽ́a djabarã ne neẽ́ panʌba erob̶ead̶amãrẽã, ãtebʌrʌ maʌ̃gʌ carea djabarãba Ãcõrẽa bio bia b̶ʌad̶a a panania. 13Bãrãba careba panʌneba unubi panʌa bed̶ea bia Critod̶ebemada wãrãda ĩjã panʌda. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ia. Maʌ̃ awara Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ia bãrãba sobiad̶eba ãdjirã itea diaped̶ad̶a carea idjab̶a dewararã sid̶a sobiad̶eba carebabada bẽrã. 14Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra bio carebasia ãdjirã carebad̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba bãrã bio quĩrĩã panʌneba Ãcõrẽa bãrã carea iwid̶i panania. 15Wãrãda Ãcõrẽba diad̶a carea dadjirãba Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶ida panʌa. Maʌ̃ diad̶ara jãcua bio biya quiru bẽrã dadjirãba poya cawa jarad̶aẽ́a sãwã b̶ʌda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\