2 JUAɅ̃ 1

1Mʌ̃ra djabarã wagabari drõãa. Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa wẽrã Ãcõrẽba ẽdrʌ edad̶a itea, idji warrarã itea bid̶a. Mʌ̃a bãrãra wãrãda quĩrĩã b̶ʌa. Baribʌrʌ ab̶abe mʌ̃abʌrʌ bãrãra quĩrĩã b̶ʌẽ́a, ãtebʌrʌ jũma wãrã bed̶ea cawa b̶eaba bãrãra quĩrĩã panʌa. 2Mʌ̃a bãrãra quĩrĩã b̶ʌa, wãrã bed̶eara dadjirã sod̶e b̶ʌ bẽrã. Wãrã bed̶eara dadjirã sod̶e ewariza b̶aya. 3Dadjirãba wãrã bed̶eada ẽpẽ panʌ bẽrã idjab̶a dji quĩrĩã panʌ bẽrã, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Zeza Warra Jesucrito ume ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida, quĩrã djuburia pananida, ãdji necai b̶ai sid̶a bãrã sod̶e b̶aida. 4Mʌ̃a ʌ̃cʌrʌ bʌ warrarãnebemada ũrĩsia. Mʌ̃ra b̶ʌsrid̶asia ãdjirãra wãrãneba nĩna bẽrã dadjirã Zeza Ãcõrẽba jara b̶ʌ quĩrãca. 5Djabawẽrã, mʌ̃a bed̶ea djuburiaya dadjirãra dji quĩrĩãnamãrẽã. Maʌ̃gʌra Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶ea djiwid̶iẽ́a, ãtebʌrʌ maʌ̃ bed̶eara dadjirãba naãrãed̶a ũrĩsid̶aa. 6Maʌ̃ wãrã quĩrĩãra naʌ̃gʌa: Ãcõrẽba obi b̶ʌ bed̶eara ĩjã o pananida. Maʌ̃ obi b̶ʌ bed̶eara bãrãba naãrãed̶a ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌa quĩrĩãneba nĩbad̶ida panʌda. 7Djãrã cũrũgabadara naʌ̃ ẽjũãne zocãrã nĩnaa. Ãdjirãba ĩjãnacaa Jesucritora naʌ̃ djarad̶e dadjirã quĩrãca zesida. Dji mãwã b̶ʌra djãrã cũrũgabaria idjab̶a Crito ume dji quĩrũa. 8Quĩrãcuita b̶ead̶adua maʌ̃gʌrãba cũrũgarãnamãrẽã. Mãwã bãrãba Ãcõrẽ itea o panʌbari idjia diaira aduad̶aẽ́a, ãtebʌrʌ jũma daucha edad̶ia. 9Bariduaba idji crĩchada Critoba jaradiad̶a aud̶u jaradia nĩbaibʌrʌ, idjab̶a Critoba jaradiad̶ada ĩjã ama b̶aibʌrʌ, maʌ̃ba Ãcõrẽra neẽ́ b̶ʌa. Baribʌrʌ bariduaba Critoba jaradiad̶ada ĩjã b̶aibʌrʌ, dji Zezara, dji Warra sid̶a erob̶ʌa. 10Bariduada bãrãmaa wãbʌrʌd̶e Critoba jaradiad̶a quĩrãca jaradiaẽ́bʌrʌ, maʌ̃gʌra bãrã ded̶e edarãnadua idjab̶a “bia b̶ʌa bʌra zesida” arãnadua. 11“Bia b̶ʌa bʌra zesida” a b̶ʌba maʌ̃ ẽberãba cadjirua o b̶ʌra idji ume ãbaa o b̶ʌa. 12Mʌ̃a ne quĩrãtanoa bãrãa jara quĩrĩã b̶ʌa. Baribʌrʌ naʌ̃ cartad̶e jũma b̶ʌẽ́a. Mʌ̃a bãrãra acʌd̶e wã quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ne bãrã ume ãbaa bed̶ead̶ia bio b̶ʌsrid̶ad̶i carea. 13Bʌ djabawẽrã warrarã Ãcõrẽba ẽdrʌ edad̶aba quĩrĩã panʌa bãrãra bia duananida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\