2 PEDRO 2

1Israelerã tãẽna ʌ̃cʌrʌba sewad̶eba jarabadjid̶aa Ãcõrẽneba bed̶eabadada. Bãrã tãẽna bid̶a sewa jaradiabadarãda baraya. Sewad̶eba ãdjirãba dadji ãrĩbari crĩchada Ãcõrẽ bed̶ea quĩrãca jaradiad̶ia. Dadjirã Boro Jesuba ãdjirã ẽdrʌ b̶ʌd̶ada igarad̶ia. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba isabe cawa oya. 2Ãdjia mĩã pera obadara zocãrãba bio ẽpẽnia. Ãdjirã carea ẽberãrãba wãrã bed̶ea ẽpẽbadad̶ebemada biẽ́ bed̶ead̶ia. 3Ãdjirãba paratada awua panʌ bẽrã, bãrã parata edad̶i carea ara ãdji crĩchad̶eba sewada jaradiad̶ia. Maʌ̃ carea dãrãẽ́ne Ãcõrẽba wãrãda cawa oya. Dãrãbʌrʌa Ãcõrẽba ãdjirã cawa oi carea b̶ʌda. 4Bajãnebema nezocarãba cadjirua osid̶ad̶e Ãcõrẽba quĩrã djuburiaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ preso b̶ʌbada uria pãĩsosoa b̶ʌd̶e b̶atacuasia. Mama carenaba jʌ̃ b̶eaa ab̶a Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶aa. 5Idjab̶a drõã naẽnabemarãba Ãcõrẽ igarasid̶ad̶e idjia quĩrã djuburiaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ dopapada zebisia maʌ̃ ẽberãrã jũma nãbʌrʌ quininamãrẽã. Baribʌrʌ Noéba dadji jipa nĩbaid̶ebemada jaradiabadjia. Idjida, idji ẽberãrã siete panʌ sid̶a Ãcõrẽba ẽdrʌ edasia. 6Idjab̶a Ãcõrẽba Sodoma puru, Gomorra puru sid̶a cawa osid̶e jũma babuesia. Ab̶ed̶a jũma pora babisia. Maʌ̃gʌd̶eba idjia cawabisia idji quĩrĩãnacara sãwãnida. 7Baribʌrʌ ẽberã jipa b̶ʌ Lo abadara Ãcõrẽba Sodoma babueid̶ebemada ẽdrʌ edasia. Lora sopua b̶abadjia maʌ̃ purud̶ebemarãba ne jũma cadjirua o panʌ carea. 8Maʌ̃ ẽberã jipa b̶ʌra Sodomanebemarã tãẽna b̶abadjia. Jipa b̶ʌ bẽrã ãdjia cadjirua o panʌ unubʌrʌd̶e idjab̶a ũrĩbʌrʌd̶e ewariza sopua b̶abadjia. 9Maʌ̃ba ebud̶a b̶ʌa jipa o b̶eara dadjirã Boro Ãcõrẽba bia mĩga panʌnebemada ẽdrʌ eda cawa b̶ʌda. Idjab̶a jipa oẽ́ b̶eara sãwã erob̶aida cawa b̶ʌa ab̶a idjia cawa oi ewarid̶aa. 10Naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌ obadara idjab̶a Ãcõrẽ ãdji Boro bai quĩrĩãnaca sid̶a wetara cawa oya. Sewa jaradiabadara cadjirua od̶i carea perad̶acaa. Cawaara b̶ea quĩrãca panabadaa. Jairã dji droma b̶ea biẽ́ jarad̶i carea wayad̶acaa. 11Bajãnebema nezocarãda ãdji cãyãbara ʌb̶ʌara b̶eamĩna idjab̶a ne waib̶ʌara obadamĩna, dadjirã Boro Ãcõrẽ quĩrãpita jairã dji droma b̶eara biẽ́ jarad̶acaa. 12Baribʌrʌ sewa jaradiabadaba ãdjia adua panʌnebemada biẽ́ bed̶eabadaa. Animarã quĩrãca crĩcha neẽ́ b̶eaa. Ab̶abe ãdji cacuaba quĩrĩã b̶ʌdrʌ obadaa. Animarãda tobaria ẽberãba jidad̶aped̶a bead̶amãrẽã. Ara maʌ̃ quĩrãca sewa jaradiabadara jũma beud̶ia. 13Ãcõrẽba ãdjirãra bio biẽ́ b̶ʌya ara ãdjia oped̶ad̶a quĩrãca. Ãdjirãra ne co awua b̶eaa idjab̶a itua awua b̶eaa. Maʌ̃drʌ ãdji b̶ʌsrid̶aa. Diamasi, ãsa bid̶a mãwã obadaa. Djabarã ume ãbaa ne co panʌne bid̶a mãwã obadaa. Mãwã bãrã tãẽna wua jaigua mititia quĩrãca b̶eaa. 14Ãdjirãra daunemaya b̶eaa. Ne jũma cadjirua o panʌba sẽnacaa. Bio ĩjãẽ́ b̶eada cũrũgabadaa. Ne jũmada awuabadaa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba ãdjirãra biẽ́ b̶ʌya. 15Ãcõrẽ o jipa b̶ʌda igarad̶aped̶a ãĩ wãsid̶aa. Beor warra Balaaʌ̃ba od̶a quĩrãca obadaa. Balaaʌ̃ra parata awua b̶ad̶a bẽrã parata carea cadjiruada oida crĩchasia. 16Baribʌrʌ cadjirua od̶e wãbʌrʌd̶e burroba idjira quẽãsia. Maʌ̃ animarã bed̶eacada ẽberã quĩrãca bed̶easia. Ãcõrẽneba bed̶eabari Balaaʌ̃ba crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca biẽ́ od̶e wãida crĩcha b̶ʌmĩna burroba idu wãbiẽ́ basía. 17Sewa jaradiabadara do zaque baido neẽ́ b̶ʌ quĩrãca b̶eaa. Ãdjirãra jʌ̃rãrã nãũrãba ãyã edebʌrʌ quĩrãca b̶eaa. Nãũrãba jʌ̃rãrã ãyã edebʌrʌd̶e cue zecaa. Ara maʌ̃ quĩrãca ãdjia jaradia panʌba carebacaa. Ãcõrẽba uria bio pãĩsosoa b̶ʌda o b̶ʌsia ãdjirã biẽ́ b̶ʌi carea. 18Ãdjirãba bed̶ea biya quirud̶eba jaradiabadaa. Baribʌrʌ maʌ̃ba carebacaa. Ãdjirãba jaradiabadaa naʌ̃ cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌra od̶ida panʌda. Mãwã cadjiruad̶eba ẽdrʌped̶ad̶a dãrãẽ́ b̶eara ãdjirãba cũrũgabadaa wayacusa cadjiruada od̶amãrẽã. 19Jarabadaa ãdjida ẽpẽnibʌrʌ, nezoca ẽdrʌ b̶ʌped̶ad̶a quĩrãca biara b̶ead̶ida. Mãwãmĩna cadjiruada poya igarad̶aca bẽrã biara b̶eaẽ́a. Maʌ̃ba ãdjirãda cadjirua nezocarãa. Wãrãda baridua cadjiruada poya igarad̶aẽ́bʌrʌ, dadjirãra maʌ̃gʌ nezocaa. 20Jesucrito dadjirã Boro, dadji Ẽdrʌ Edabarira cawasid̶a bẽrã naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌ cadjiruad̶ebemada ẽdrʌsid̶aa. Baribʌrʌ jʌ̃carad̶e bʌrá panebʌda quĩrãca wayacusa cadjiruada od̶ibʌrʌ, naãrã panana cãyãbara biẽ́ara panenia. 21Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽ bed̶ea cawaped̶ad̶a igarad̶i cãyãbara biara b̶acasia Ãcõrẽ o jipa b̶ʌd̶ebemada adua b̶ead̶ida. 22Ãdjirãra ẽberãba jarabada quĩrãca b̶eaa. Nãwã jarabadaa: “Usaba wed̶ara wayacusa cobaria.” Idjab̶a nãwã jarabadaa: “Chinara cuiped̶a wayacusa egoro b̶a susuad̶e tab̶ebaria.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\