2 PEDRO 3

1Djabarã, naʌ̃ba cartara b̶arima umé mʌ̃a bãrã itea b̶ʌbʌrʌa. Carta umerãne mʌ̃a wãrã bed̶eara quĩrãnebabi b̶ʌa jipa crĩchad̶amãrẽã. 2Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba naẽna jaraped̶ad̶ara bãrãba quĩrãnebad̶ida. Idjab̶a quĩrĩã b̶ʌa Jesucrito dadjirã Boro, dadji Ẽdrʌ Edabariba jarad̶ada quĩrãnebad̶ida. Maʌ̃ra idjia diabued̶arãba bãrãa jaradiasid̶aa. 3Naʌ̃da bio cawad̶adua: jĩrũarebema ewarid̶e Ãcõrẽ ipid̶a biẽ́ jarabadara baraya. Ãdji cacuaba cadjirua o quĩrĩã b̶ʌda o b̶ead̶ia. 4Nãwã ipid̶a jarad̶ia: “Crito zei jarad̶ara ¿sãwãsi? Dadji drõã naẽnabemarãra jũma beusid̶aa. Baribʌrʌ naʌ̃ ẽjũã od̶ad̶eba jũma ara mãwã b̶ʌa.” 5Maʌ̃ ẽberãrãba ĩjã quĩrĩãnaẽ́a naẽnaed̶a Ãcõrẽ bed̶eabʌrʌba bajãda osida, ẽjũãda pusad̶e odjabisida, idjab̶a baidod̶eba mãwã osida. 6Ara maʌ̃ baidoba jũma naʌ̃ ẽjũãne naẽna b̶ead̶ara ũped̶a nãbʌrʌ quinibisia. 7Ara maʌ̃ quĩrãca Ãcõrẽ bed̶eabʌrʌba naʌ̃ ẽjũãda, bajã sid̶a waga erob̶ʌa idjab̶a idjia cawa oi ewarid̶e babueya. Maʌ̃ ewarid̶e idji quĩrĩãnacara cawa oped̶a jũma biẽ́ b̶ʌya. 8Baribʌrʌ djabarã, naʌ̃da quĩrãdoarãnadua: dadjirã Boromaarã ewari ab̶ara mil poa quĩrãca b̶ʌa idjab̶a mil poara ewari ab̶a quĩrãca b̶ʌa. 9Dadjirã Boro zeyad̶a ad̶ara dãrãbʌrʌ bẽrã ʌ̃cʌrʌba crĩcha panʌa zeẽ́da. Baribʌrʌ mãwãẽ́a. Ãtebʌrʌ bãrã carea jũma droa b̶ʌ bẽrã dãrãbʌrʌa. Idjia quĩrĩãẽ́ b̶ʌa ni ab̶aʌda aduaida. Quĩrĩã b̶ʌa jũmarãba cadjiruada igarad̶aped̶a idjimaa zed̶ida. 10Dadjirã Boroba cawa oi ewarira cawaẽ́ne zeya ne drʌabari zebari quĩrãca. Maʌ̃ ewarid̶e minijĩchia jururuaped̶a bajãra nẽbaya. Ne jũma dadjia bajãne unubadara bá wãya. Idjab̶a naʌ̃ ẽjũãra, ne jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶ea sid̶a bá wãya. 11Ne jũmada jõi bẽrã bãrãra Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca jipa, cadjirua neẽ́ nĩbad̶ida panʌa. 12Ãcõrẽba cawa oi ewarira jʌ̃ã pananida panʌa. Maʌ̃misa Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌra o pananadua maʌ̃ ewarira isabeara zemãrẽã. Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba bajãra babueya. Maʌ̃ne ne jũma dadjia bajãne unubadara, naʌ̃ ẽjũãne unubada sid̶a jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãba dorrab̶ariya. 13Baribʌrʌ Ãcõrẽba bajã djiwid̶ida, ẽjũã djiwid̶i sid̶a oyad̶a asia. Maʌ̃da dadjirãba jʌ̃ã panʌa. Mama jũmarãba jipa o b̶ead̶ia. 14Djabarã, bãrãba jũma maʌ̃ra jʌ̃ã panʌ bẽrã ne jũmane quĩrãipa nĩbad̶adua Ãcõrẽba bãrã biya, cadjirua neẽ́, idji ume necai panʌda unumãrẽã. 15Quĩrãnebad̶adua dadjirã Boroba ẽberãrã ẽdrʌ edai carea jũma droa b̶ʌda. Dadji djaba Paulo bid̶a ab̶arida cartad̶e bãrãa b̶ʌ́ diabuesia Ãcõrẽba idjía diad̶a necawaad̶eba. 16Cartaza maʌ̃gʌd̶ebemada b̶ʌsia. Ʌ̃cʌrʌ crĩcha idjia b̶ʌd̶ara cawad̶i carea zarea b̶ʌa. Wãrã bed̶ea cawad̶acaba, bio ĩjãẽ́ b̶eaba idjia b̶ʌd̶ara ãĩ jaradiabadaa jũma Ãcõrẽ Bed̶ea ãĩ jaradiabada quĩrãca. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba ãdjirãra biẽ́ b̶ʌya. 17Djabarã, bãrãba maʌ̃da cawa panʌ bẽrã quĩrãcuita b̶ead̶adua ẽberã cadjiruarãba ãĩ jaradia panʌneba cũrũgarãnamãrẽã. Mãwã bãrãba bio ĩjã panʌra igarad̶aẽ́a. 18Jesucrito dadjirã Boro, dadji Ẽdrʌ Edabarira biara cawa wãnadua. Idji biad̶eba warid̶adua. Id̶i idjab̶a ewariza idjía bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\