2 TESALONICA 1

1Mʌ̃ra Pauloa. Naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa djabarã Tesalonica purud̶ebema itea. Bãrãra dadjirã Zeza Ãcõrẽnea, dadjirã Boro Jesucritod̶ea. Djaba Silvanoda, Timoteo sid̶a mʌ̃ ume panʌa. 2Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida, necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida. 3Djabarã, daiba ewariza bãrã carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abadaa. Daiba mãwã obadara bia b̶ʌa. Bãrãba ewariza Critora biara ĩjã panʌa idjab̶a biara dji quĩrĩã panʌa. 4Maʌ̃ carea daiba Ãcõrẽ ẽberãrã duanʌza bãrãnebemada b̶ʌsrid̶a nẽbʌrʌbadaa. Jarabadaa ẽberãrãba biẽ́ od̶i carea ẽpẽ panʌmĩna bãrãba Critora wad̶i ĩjã panʌda idjab̶a bia mĩga panʌmĩna jũma droa panʌda. 5Maʌ̃ba cawabi b̶ʌa Ãcõrẽba jipa cawa obarida. Idjia bãrãra bia unu b̶ʌa pe erob̶ai carea. Maʌ̃ carea ara nawena bia mĩga panʌa. 6Ãcõrẽba jipa cawa obaria. Bãrã bia mĩgabi panʌra idjia bia mĩgabiya. 7Baribʌrʌ bãrã, dji bia mĩga b̶eara ʌ̃nãũbiya dai ʌ̃nãũbi quĩrãca. Maʌ̃gʌra mãwãya dadjirã Boro Jesura idji nezocarã mẽsrã b̶ea ume urua eradrʌ nũmʌne bajãneba zebʌrʌd̶e. Maʌ̃ne jũma Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eada, bed̶ea bia dadjirã Boro Jesud̶ebema ĩjãnacada cawa oya. 9Ãdjirãra tʌbʌ uruad̶e ewariza bia mĩgabiya. Dadjirã Boro quĩrãpitabemada, idji ʌb̶ʌa dromanebema sid̶a tʌmʌ b̶ead̶ia. 10Maʌ̃ ewarid̶e idjid̶erãba idjía bia bed̶ead̶ia. Ãdjirã ume bia od̶a carea jũma idji ĩjã b̶eaba idjira bio bia ununia. Daiba idjid̶ebema jaradiaped̶ad̶ara bãrãba ĩjãped̶ad̶a bẽrã bãrã sid̶a maʌ̃ ẽberãrãnebemaa. 11Maʌ̃ carea daiba ewariza dadjirã Ãcõrẽa iwid̶ibadaa bãrãda bia unumãrẽã. Idjia bãrãra maʌ̃ carea trʌ̃sia. Daiba iwid̶i panʌa Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba bãrãra ne jũmane carebamãrẽã. Mãwã idji ĩjã panʌneba bia o quĩrĩã panʌra bãrãba jũma od̶ia. 12Mãwãra bãrãneba jũmarãba dadjirã Boro Jesucritora bia jarad̶ia idjab̶a idjid̶eba bãrãda bia jarad̶ia. Dadjirã Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba careba panʌ bẽrã mãwã bia jarad̶ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\