2 TESALONICA 3

1Maʌ̃ awara djabarã, dai carea Ãcõrẽa iwid̶id̶adua dadjirã Boro bed̶eara druaza isabe jũẽmãrẽã idjab̶a ẽberãrãba maʌ̃nebemada bia jarad̶amãrẽã bãrã tãẽna mãwãna quĩrãca. 2Ãcõrẽa iwid̶id̶adua daira ẽberã cadjiruarãba biẽ́ o quĩrĩã panʌnebemada wagamãrẽã. Ãcõrẽ ĩjã quĩrĩãẽ́ b̶eada baraa. 3Baribʌrʌ dadjirã Borora bed̶ea ab̶a b̶ʌa. Idjia bãrãra careba b̶aya zarea b̶ead̶amãrẽã idjab̶a cadjiruad̶ebemada waga b̶aya. 4Dadjirã Borod̶eba cawa panʌa daiba jaradiaped̶ad̶ara bãrãba wãrãda o panʌda idjab̶a o pananida. 5Quĩrĩã panʌa dadjirã Boro Ãcõrẽba cawabida bãrãra bio quĩrĩã b̶ʌda. Idjab̶a quĩrĩã panʌa idjia carebaida Critoba droad̶a quĩrãca droad̶amãrẽã. 6Djabarã, dadjirã Boro Jesucrito trʌ̃neba daiba bãrãa jarad̶ia djabarã coaid̶a b̶ea ume ãbaa b̶earãnamãrẽã. Daiba jaradiaped̶ad̶a quĩrãca od̶acaa. 7Bãrãba cawa panʌa dai nĩbaped̶ad̶a quĩrãca bãrãra nĩbad̶ida panʌda. Bãrã tãẽna panasid̶ad̶e daira bari pananaca basía. 8Daiba bãrãneda bari cod̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ ãsa, diamasi bid̶a ʌ̃nãũnaẽ́ dewara traju sid̶a o panasid̶aa bãrãba daia õgo ne diarãnamãrẽã. 9Wãrãda bãrãba carebad̶amãrẽã iwid̶id̶ida pananamĩna iwid̶id̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ daira trajasid̶aa cawabid̶i carea bãrãba ab̶ari quĩrãca od̶ida panʌda. 10Bãrã tãẽna panasid̶ad̶e daiba naʌ̃da jarasid̶aa: dji traja quĩrĩãẽ́ b̶ʌra ne cobirãnadua. 11Daiba ũrĩ panʌa ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemada coaid̶a b̶eada. Ãdjirãra trajad̶acaa ãtebʌrʌ djãrã nẽbʌrad̶e panabadaa. 12Maʌ̃ djabarãa daiba dadjirã Boro Jesucritod̶eba bed̶ea djuburiad̶ia necai trajad̶amãrẽã cod̶ira erob̶ead̶amãrẽã. 13Baribʌrʌ djabarã, bia o panʌneba sẽrãnadua. 14Daiba naʌ̃ cartad̶e jaradiaped̶ad̶ada ab̶aʌba ĩjãẽ́bʌrʌ, jũmarãa cawabid̶adua biẽ́ o b̶ʌda. Idji ume ãbaa b̶earãnadua peramãrẽã. 15Baribʌrʌ idjira bãrã ume dji quĩrũ quĩrãca erob̶earãnadua, ãtebʌrʌ bãrã djaba bẽrã jarad̶adua jipa omãrẽã. 16Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Boro necai b̶ai diabariba idji necai b̶aira bãrãa ewariza ne jũmane dia b̶aida. Quĩrĩã panʌa dadjirã Borora bãrã ume b̶aida. 17Mʌ̃ra Pauloa. Naʌ̃gʌ bed̶eada mʌ̃ jʌwaba b̶ʌbʌrʌa. Jũma mʌ̃ cartad̶e nãwã b̶ʌbaria cawabi carea mʌ̃abʌrʌ b̶ʌbʌrʌda. Nãwã b̶ʌ́ b̶abaria. 18Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\