2 TIMOTEO 1

1Mʌ̃ra Pauloa. Ãcõrẽba quĩrĩãna bẽrã mʌ̃ra Jesucritoba diabued̶aa. Idjia mʌ̃ra diabuesia Ãcõrẽba diai jarad̶a zocai b̶aid̶ebemada jarad̶e wãmãrẽã. Maʌ̃ zocai b̶aira Jesucritod̶eba b̶ʌa. 2Timoteo, naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. Mʌ̃a bʌra bio quĩrĩã b̶ʌa mʌ̃ warra quĩrãca. Quĩrĩã b̶ʌa dadji Zeza Ãcõrẽba, dadji Boro Jesucrito bid̶a bʌra quĩrã djuburia pananida, ãdji biad̶eba careba pananida, necai b̶ai sid̶a dia pananida. 3Ãsa, diamasi bid̶a mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌd̶e bʌ carea bia b̶ʌad̶a abaria. Ãcõrẽba jara b̶ʌra crĩcha biad̶eba obaria mʌ̃ drõã naẽnabemarãba oped̶ad̶a quĩrãca. 4Mʌ̃ wãbʌrʌ carea bʌra jĩãsia. Maʌ̃ crĩchabʌrʌd̶e acʌd̶e wã quĩrĩã b̶abaria bio b̶ʌsrid̶a b̶ai carea. 5Mʌ̃a quĩrãneba b̶abaria bʌa Critora wãrãda ĩjã b̶ʌda bʌ papadjora Loidaba, bʌ papa Eunice bid̶a bʌ naẽna ĩjã panana quĩrãca. Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa bid̶a ab̶ari quĩrãca Critora ĩjã b̶ʌda. 6Mʌ̃ jʌwara bʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶e Ãcõrẽba bʌ́a diasia idji itea ne omãrẽã. Maʌ̃ carea mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽba diad̶ara biara ẽpẽ odua. 7Ãcõrẽba dadjía ne waya b̶ai soda diaẽ́ basía, ãtebʌrʌ dadji sod̶e diasia jũma poya od̶amãrẽã, quĩrĩãda erob̶ead̶amãrẽã, idjab̶a dadji cacuara jipa erob̶ea cawad̶amãrẽã. 8Maʌ̃ bẽrã dadji Boro Jesucritod̶ebemada jarai carea perarãdua. Mʌ̃ra Jesucrito carea preso b̶ʌmĩna perarãdua. Ãtebʌrʌ bed̶ea bia Jesucritod̶ebema jaradiabʌrʌd̶e Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba bʌ sid̶a bia mĩgai carea b̶adua. 9Ãcõrẽba dadjirãra ẽdrʌ edasia idjab̶a trʌ̃sia idji itea bia b̶ead̶amãrẽã. Dadjia bia o panʌ carea mãwã oẽ́ basía, ãtebʌrʌ idji biad̶eba oida crĩcha b̶ad̶a bẽrã mãwã osia. Wãrãda naʌ̃ ẽjũã b̶ai naẽna Ãcõrẽba idji biad̶eba crĩchasia Jesucritod̶eba dadjirãra carebaida. 10Maʌ̃be Jesucrito dadji Ẽdrʌ Edabari zesid̶e unubisia sãwã idji biad̶eba carebabarida. Dadji beuida b̶ad̶ara Jesucritoba jõbiped̶a ewariza zocai b̶aida diasia. Bed̶ea bia idjid̶ebemaba maʌ̃ra ebud̶a cawabi b̶ʌa. 11Ãcõrẽba mʌ̃ra b̶ʌsia maʌ̃ bed̶ea bia jarabarida b̶amãrẽã, Jesucritoba diabued̶ada b̶amãrẽã, idjab̶a judiorãẽ́a jaradiabarida b̶amãrẽã. 12Maʌ̃ carea mʌ̃ra bia mĩga b̶ʌa. Baribʌrʌ peraẽ́ b̶ʌa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa caida ĩjã b̶ʌda. Idjab̶a cawa b̶ʌa mʌ̃a idji jʌwad̶e wagamãrẽã b̶ʌd̶ada idjia poya wagaida ab̶a idjia cawa oi ewarid̶aa. 13Mʌ̃a jipa jaradia b̶ad̶a quĩrãca jaradia b̶adua. Jesucrito ĩjã b̶ʌd̶eba, quĩrĩãneba nĩbadua. 14Ãcõrẽ Jaure dadji sod̶e b̶ʌba wãrã bed̶ea Ãcõrẽba bʌ́a diad̶ara bio waga b̶adua. 15Bʌa cawa b̶ʌa berara jũma djabarã Asia druad̶ebemaba mʌ̃ra igarasid̶ada. Djaba Pigeloba, Hermogene bid̶a mãwã osid̶aa. 16Baribʌrʌ mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Boroba djaba Onesiporo ẽberãrãra quĩrã djuburia b̶aida. Idjia mʌ̃ra b̶arima zocãrã carebasia. Mʌ̃ra carenaba jʌ̃ b̶ʌmĩna mʌ̃ carea quĩrã peraẽ́ basía. 17Ãtebʌrʌ Roma purud̶e jũẽped̶a mʌ̃ra quĩrãcuita jʌrʌ nĩne unusia. 18Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Boroba cawa oi ewarid̶e idjira quĩrã djuburiaida. Bʌa cawa b̶ʌa Onesiporoba Epesod̶e bio carebasida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\