2 TIMOTEO 3

1Bʌa naʌ̃gʌda cawa b̶aida b̶ʌa. Jĩrũarebema ewarid̶e minijĩchiada zeya. 2Ẽberãrãba ne jũmada ãdji itea quĩrĩãnia, parata awua b̶ead̶ia, ãdjida biara b̶ead̶a ad̶ia, dji dromada crĩchad̶ia, djãrãda biẽ́ jarad̶ia, ãdji djibarirã bed̶eara ĩjãnaca baya, ãdji carebabʌrʌ ẽberãa bia b̶ʌad̶a ad̶aca baya, idjab̶a Ãcõrẽra wayad̶aca baya. 3Ãdjirãba djãrãda quĩrĩãnaca baya, quĩrã djuburiad̶aca baya, nẽbʌra oya b̶ead̶ia, cadjirua od̶ira poya igarad̶aca baya, jʌwaichia b̶ead̶ia, idjab̶a ne jũma biada igarad̶ia. 4Ãdji dji bia quĩrãca eropanʌra cũrũga b̶ʌd̶eba biẽ́ od̶ia. Bio crĩchad̶aẽ́ne ne bariduada o b̶ead̶ia. Jũmarã cãyãbara ne cawaara b̶ead̶a ad̶ia. Ãcõrẽ cãyãbara b̶ʌsrid̶ada biara quĩrĩã b̶ead̶ia. 5Ãcõrẽ ĩjã b̶eaca b̶ead̶ia baribʌrʌ iduaribid̶aẽ́a Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba ãdjira jipa b̶ʌmãrẽã. Maʌ̃gʌrã ume ãbaa b̶arãdua. 6Mãwã b̶eara djãrã deza wãbadaa wẽrã crĩcha neẽ́ b̶ea, cadjiruaba bira b̶eada cũrũgad̶i carea. Maʌ̃gʌ wẽrãrãba ne jũma cadjirua o quĩrĩã b̶ʌd̶eba bariduada ĩjãbadaa. 7Ãdjirãra ewariza ne cawa wãnaa, baribʌrʌ wãrã bed̶eara poya cawad̶acaa. 8Janéba, Jambre bid̶a Moise bed̶ea igaraped̶ad̶a quĩrãca ãĩ jaradia b̶ea bid̶a wãrã bed̶eara igarabadaa. Ãdji crĩchara cadjiruaba jũma ãrĩ b̶eaa. Wãrã bed̶eara cawad̶acaa. 9Baribʌrʌ ãdjia o panʌra bia odjaẽ́a. Jũmarãba ãdjira crĩcha neẽ́ b̶eada ebud̶a cawad̶ia Moise ewarid̶e Jané, Jambre mãwãped̶ad̶a quĩrãca. 10Baribʌrʌ bʌabʌrʌ jũma mʌ̃a jaradia b̶ʌra bio cawa b̶ʌa. Mʌ̃ nĩbada, mʌ̃a o quĩrĩã b̶ʌda, mʌ̃a Crito ĩjã b̶ʌda, mʌ̃a jũmarã ume droa b̶ʌda, mʌ̃a quĩrĩã erob̶ʌda, mʌ̃ biẽ́ od̶i carea ẽpẽbʌda jũma droa b̶ʌda, mʌ̃ bia mĩga b̶ʌ sid̶a bʌa cawa b̶ʌa. Antioquíad̶e, Iconione, Listrad̶e bid̶a mʌ̃ biẽ́ od̶i carea ẽpẽped̶ad̶ada bʌa bio cawa b̶ʌa. Mʌ̃ra bio bia mĩgasia. Baribʌrʌ dadji Boroba jũma maʌ̃gʌd̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌsia. 12Wãrãda jũma Jesucrito ĩjã b̶ea Ãcõrẽ quĩrãpita bia nĩnada ẽberãrãba biẽ́ od̶i carea ẽpẽnia. 13Baribʌrʌ ẽberã cadjiruarãba, djãrã cũrũgabada bid̶a wetara cadjiruara o wãnia. Djãrãra cũrũga b̶ead̶ia idjab̶a dewararãba ãdjira cũrũgad̶ia. 14Baribʌrʌ bʌa cawad̶ara wãrã arada cawa b̶ʌ bẽrã maʌ̃ra ẽpẽ wãdua. Bʌa cawa b̶ʌa bʌ́a jaradiaped̶ad̶aba jipa jaradiasid̶ada. 15Caibe ed̶a Ãcõrẽ Bed̶eara cawasia. Maʌ̃ bed̶eaba bʌ́a cawabi b̶aya ab̶aʌba Critoda ĩjãsira Ãcõrẽba ẽdrʌ edaida. 16Ãcõrẽbʌrʌ jũma Idji Bed̶eara b̶ʌbisia. Jũma maʌ̃gʌra bia b̶ʌa jaradiai carea, cadjirua o b̶eara quẽãi carea, ãĩ o b̶eara jipa o cawabi carea, idjab̶a sãwã quĩrãipa nĩbad̶ida cawabi carea. 17Mãwã Ãcõrẽ ẽberãrãba ne jũma biada o cawad̶aped̶a poya o panania.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\