2 TIMOTEO 4

1Jesucritora zeya jũmarã Boroda b̶ai carea. Maʌ̃ne ẽberãrã zocai b̶eara, beuped̶ad̶a sid̶a cawa oya. Maʌ̃ bẽrã Jesucrito quĩrãpita, Ãcõrẽ quĩrãpita bid̶a mʌ̃a naʌ̃ bed̶eada jaraya bʌa omãrẽã. 2Ãcõrẽ bed̶eara jaradia b̶adua. Ẽberãrãba ũrĩ quĩrĩã panʌne, ũrĩ quĩrĩãẽ́ panʌne bid̶a jaradiai carea b̶adua. Ãĩ o b̶eara jipa o cawabidua. Cadjirua o b̶eara quẽãdua. Idjab̶a djabarãra carebadua biara ĩjãnamãrẽã. Jũma droa b̶ʌd̶eba, quĩrãcuita jaradia b̶ʌd̶eba mãwã odua. 3Ewari ab̶a ẽberãrãba wãrã bed̶eara ũrĩ quĩrĩãẽ́ panania. Ãtebʌrʌ ãdjia quĩrĩã panʌda ẽpẽnia. Maʌ̃ bẽrã jaradiabadada zocãrã jʌrʌd̶ia ãdjia ũrĩ quĩrĩã panʌra jaradiad̶amãrẽã. 4Ãdjirãba wãrã bed̶eara ũrĩ ama b̶ead̶ia, maʌ̃ne naʌ̃ dud̶abemaba nẽbʌrʌbadada ẽpẽnia. 5Baribʌrʌ bʌra ne jũmane quĩrãipa b̶adua. Bia mĩga b̶ʌd̶e droa b̶adua. Bed̶ea bia Critod̶ebemada jaradia b̶adua. Jũma bʌa Ãcõrẽ itea oida b̶ʌra jipa o b̶adua. 6Dãrãẽ́ne mʌ̃ra bead̶ia. Mʌ̃ beui ewarira caita b̶ʌa. 7Mʌ̃a Ãcõrẽ itea oida b̶ad̶ara jũma osia. Jũma jipa osia bia djõna quĩrãca. Mʌ̃a Critora igaraẽ́ b̶ʌa. 8Mʌ̃a jipa o b̶ʌ carea dadji Boroba mʌ̃ itea nepeda waga erob̶ʌa. Idjia jipa cawa obari bẽrã maʌ̃ nepera mʌ̃́a diaya idjia cawa obʌrʌd̶e. Baribʌrʌ ab̶abe mʌ̃́a diaẽ́a, ãtebʌrʌ jũma idji zei ewari unu quĩrĩã b̶earãa diaya. 9Isabe mʌ̃ acʌd̶e zedua. 10Djaba Cresentera Galacia druad̶aa wã b̶ʌa. Titora Dalmacia druad̶aa wã b̶ʌa. Maʌ̃ awara djaba Demába naʌ̃ ẽjũãnebemada biara quĩrĩãna bẽrã mʌ̃ra igaraped̶a Tesalonica purud̶aa wãsia. 11Ab̶abe djaba Lucada mʌ̃ ume b̶ʌa. Bʌ zebʌrʌd̶e djaba Marcoda jʌrʌd̶e wãped̶a enedua. Mʌ̃a Ãcõrẽ itea o b̶ʌra idjia carebaida b̶ʌa. 12Djaba Tiquicora mʌ̃a Epesod̶aa wãbisia. 13Bʌ zebʌrʌd̶e mʌ̃a jĩsua carea jʌ̃barida enedua. Maʌ̃da Troa purud̶e, djaba Carpo ded̶e b̶esia. Idjab̶a mʌ̃ carta b̶eara enedua. Mʌ̃a biara quĩrĩã b̶ʌa mʌ̃ carta animarã ed̶e b̶ʌ́ b̶eada. 14Jiorrod̶eba ne obari Alejandroba mʌ̃ biẽ́ od̶a carea dadjirã Boroba cawa oya. 15Idji ume quĩrãcuita b̶adua. Dadjia jaradia panʌnebemada idjia bio biẽ́ jara b̶ʌa. 16Ara mʌ̃dji carea dji dromarã quĩrãpita bed̶easid̶e ni ab̶aʌda mʌ̃are bed̶ead̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ jũmarãba mʌ̃ra igarasid̶aa. Mʌ̃a quĩrĩãẽ́a ãdjira maʌ̃ carea Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e b̶ead̶ida. 17Baribʌrʌ dadji Borora mʌ̃ ume b̶asia. Idji ʌb̶ʌada mʌ̃́a diasia idji bed̶ea jaramãrẽã. Mãwã jũma judiorãẽ́ arima duanʌba ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ne dadjirã Boroba mʌ̃ra imama ited̶ebemada ẽdrʌ edasia. 18Maʌ̃ awara dadjirã Boroba jũma mʌ̃ biẽ́ obʌdad̶ebemada ẽdrʌ edaya. Idjia mʌ̃ra waga edeya idji ẽberãra bajãne bia pe erob̶ʌmaa. Ewariza idjía bio bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. 19Djaba Aquilaa, Priscaa bid̶a jaradua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjira bia pananida. Ara maʌ̃ quĩrãca djaba Onesiporo ẽberãrãa jaradua. 20Djaba Erastora Corinto purud̶e b̶esia. Djaba Tropimora cacua biẽ́ b̶ed̶a bẽrã idjira Mileto purud̶e amesia. 21Cue jara bai naẽna isabe zedua. Djabarã Eubuloba, Pudenteba, Linoba, Claudiaba, jũma djabarã bid̶a quĩrĩã panʌa bʌra bia b̶aida. 22Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Boro Jesucritora bʌ ume b̶aida idjab̶a Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra careba b̶aida. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\