3 JUAɅ̃ 1

1Mʌ̃ra djabarã wagabari drõãa. Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa mʌ̃ djaba Gayo itea. Mʌ̃a bʌra wãrãda quĩrĩã b̶ʌa. 2Djaba, mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌa bʌra idji ume bia b̶ʌ bẽrã ne jũmane bia b̶amãrẽã idjab̶a cacua bia b̶amãrẽã. 3Mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶asia, ʌ̃cʌrʌ djabarã mʌ̃ma jũẽped̶ad̶aba nẽbʌrʌsid̶a bẽrã bʌa wãrã bed̶eada ẽpẽ b̶ʌda. 4Mʌ̃ djabarãba wãrã bed̶eara ẽpẽ panʌda ũrĩbʌrʌd̶e mʌ̃ra biara b̶ʌsrid̶a b̶abaria. 5Djaba, bʌa djabarã careba b̶ʌd̶eba bia o b̶ʌa. Bʌa unuca djabarã sid̶a carebabari bẽrã wãrãda bio bia o b̶ʌa. 6Maʌ̃gʌrãba bʌ quĩrĩãnebemada namabema djabarãa nẽbʌrʌsid̶aa ãbaa dji jʌre panasid̶ad̶e. Mʌ̃ quĩrã djuburia, ãdjirãra carebadua bia wãnamãrẽã Ãcõrẽba idji traju o b̶ea carebabibari quĩrãca. 7Ãdjirãba Jesucritod̶ebemada jaradia nĩnaa. Maʌ̃ne ãdjia Ãcõrẽ adua b̶eaa iwid̶id̶acaa carebad̶amãrẽã. 8Maʌ̃ carea dadjirãba maʌ̃ djabarãra bia edad̶ida panʌa. Mãwã ãdjirã ume ãbaa traja panʌa Ãcõrẽ wãrã bed̶eada cawabid̶i carea. 9Mʌ̃a cartada jũma djabarã jãmabema itea naẽna b̶ʌsia. Baribʌrʌ djaba Diotrepeba dai bed̶eara ĩjãẽ́ b̶ʌa. Idjira djabarã tãẽna dji dromaara b̶a quĩrĩã b̶ʌa. 10Maʌ̃ carea jãmaa wãbʌrʌd̶e mʌ̃a jũmarãa cawabiya idjia biẽ́ o b̶ʌda. Idjia daida sewad̶eba biẽ́ jarabaria. Maʌ̃ awara djabarã jãmaa wãbʌdara idjia bia edacaa idjab̶a djabarãba ãdji ded̶e eda quĩrĩã panʌne iduaribicaa. Bia edasid̶ara maʌ̃ djabarãra ãyã jʌretabaria. 11Djaba, cadjiruara ẽpẽrãdua ãtebʌrʌ biadrʌ ẽpẽdua. Bia obarira Ãcõrẽnea, baribʌrʌ cadjirua obariba Ãcõrẽra adua b̶ʌa. 12Djaba Demetriod̶ebemada jũmarãba bia bed̶ea panʌa. Wãrã bed̶ea ẽpẽ b̶ʌd̶eba unubi b̶ʌa idjira jipa b̶ʌda. Dai bid̶a idjid̶ebemada bia bed̶ea panʌa. Bãrãba cawa panʌa daiba jara panʌra wãrãda. 13Mʌ̃a ne quĩrãtanoa bʌ́a jara quĩrĩã b̶ʌa baribʌrʌ cartad̶e b̶ʌẽ́a. 14Dãrãẽ́ne bʌ acʌd̶e wã quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃be ãbaa bed̶ead̶ia. 15Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba idji necai b̶aira bʌ sod̶e dia b̶aida. Namabema djabarãba quĩrĩã panʌa bʌra bia b̶aida. Jãmabema djabarãza jaradua mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌda ãdjirãra bia duananida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\