HECHO 10

1Cesarea purud̶e Cornelioda b̶asia. Idjira Italia druad̶ebema sordaorã boro basía. 2Maʌ̃ Corneliora idji ẽberãrã sid̶a jũma jipa b̶easia. Ãcõrẽra waya panasid̶aa. Cornelioba judiorã carebai carea paratada waib̶ʌa diabadjia idjab̶a Ãcõrẽa iwid̶i b̶abadjia. 3Ewari ab̶a quewara ʌ̃mãdau ʌ̃tʌed̶a Cornelioba cãĩmocara quĩrãca bajãnebema nezocada idjimaa zebʌrʌda ebud̶a unusia. Maʌ̃ba jarasia: –¡Cornelio!– 4Cornelioba bajãnebema nezocara bio acʌped̶a ne wayaaba iwid̶isia: –¿Cãrẽ, mʌ̃ boro?– Maʌ̃ne bajãnebema nezocaba jarasia: –Bʌa Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌra, ne neẽ́ qued̶ea careba b̶ʌ sid̶a idjia bia unu b̶ʌa idjía ne babue diabʌrʌ quĩrãca. 5Maʌ̃ bẽrã Jope purud̶aa ẽberãrãda diabuedua Simoʌ̃ Pedro abada jʌrʌd̶e wãnamãrẽã. 6Idjira pusa icawa dewarabema Simoʌ̃ dji animarã e biya obari ded̶e b̶ʌa.– 7Bajãnebema nezocara idji ume bed̶ea b̶aped̶a wãsia. Wãnacarea Cornelioba idji nezocada umé idjab̶a sordaoda ab̶a trʌ̃sia. Maʌ̃ sordaoba Corneliora carebabadjia idjab̶a Ãcõrẽra waya b̶asia. 8Cornelioba ununara ãdjía jũma nẽbʌrʌped̶a Joped̶aa diabuesia. 9Nurẽma ãdji od̶e nĩnane umatipa babod̶od̶e Jope puru caita jũẽbʌda basía. Maʌ̃misa Pedrora ʌ̃taarebema dejãne Ãcõrẽa iwid̶id̶e wãsia. 10Jarra nũmʌ bẽrã ne co quĩrĩã b̶asia. Ne dju panʌmisa Pedroba cãĩmocara quĩrãca unusia bajãra ewabʌrʌda. Bajãneba borob̶a waib̶ʌa quĩrãca b̶ʌda ed̶aa zebʌrʌda unusia. Maʌ̃ borob̶ara iquid̶aza jʌ̃caraba jʌ̃ b̶asia. 12Borob̶ad̶e ed̶a quĩrãtanoa animarã jĩrũ quĩmãrẽ b̶eada, ãdji jãne wãbadada, ĩbana sid̶a b̶easia. (Ʌ̃cʌrʌ animarãra judiorãba cod̶acara panasid̶aa.) 13Mãwã b̶ʌd̶e Pedroba bed̶eada ũrĩsia. Maʌ̃ bed̶eaba jarasia: –Pedro, piradrʌdua. Beaped̶a codua.– 14Baribʌrʌ Pedroba jarasia: –Mʌ̃a coẽ́a, mʌ̃ Boro. Daiba cod̶acara panʌda wa bʌ quĩrãpita mititia b̶ʌda mʌ̃a cocaa.– 15Dji bed̶eaba wayacusa jarasia: –Bãrãba cod̶amãrẽã Ãcõrẽba bia b̶ʌd̶ara mititia b̶ʌad̶a arãdua.– 16Mãwã bed̶eabʌrʌda Pedroba b̶arima ũbea ũrĩsia. Maʌ̃be borob̶ara wayacusa bajãnaa wãsia. 17Maʌ̃ ununa carea Pedroba ab̶ed̶a cawa crĩchaẽ́ b̶esia. Wad̶ibid̶a maʌ̃gʌba cãrẽ jara b̶ʌda crĩcha b̶ʌmisa Cornelioba diabued̶arãba Simoʌ̃ dera iwid̶i wãnaped̶a dji ed̶a wãbadama jũẽsid̶aa. 18Ãdjirãba jĩgua iwid̶isid̶aa Simoʌ̃ Pedro abadara maʌ̃ ded̶e b̶ʌ cawaya. 19Pedroba ununara wad̶i crĩcha b̶ʌd̶e Ãcõrẽ Jaureba idjía jarasia: “Ẽberãrã ũbea panʌba bʌra jʌrʌ panʌa. 20Piradrʌped̶a dud̶aa wãdua. Ãdji ume wãida biẽ́ crĩcharãdua. Mʌ̃a ãdjira zebisia.” 21Ara maʌ̃da Pedrora ed̶aa wãsia Cornelioba diabued̶arãmaa. Idjia jarasia: –Bãrãba mʌ̃drʌ jʌrʌ panʌa. ¿Cãrẽma ze panʌ?– 22Ãdjirãba panusid̶aa: –Daira sordaorã boro Cornelioba diabuesia. Idjira ẽberã jipa b̶ʌa idjab̶a Ãcõrẽra waya b̶ʌa. Jũma judiorãba idjid̶ebemada bia crĩcha panʌa. Ãcõrẽ nezoca bajãnebemaba idjía bʌra idji ded̶aa trʌ̃bisia bʌ bed̶ea ũrĩ carea.– 23Maʌ̃be Pedroba ded̶e ed̶a wãbisia. Maʌ̃ diamasi Pedro ume panesid̶aa. Nurẽma Pedrora pirab̶ariped̶a ãdjirã ume wãsia. Idjab̶a ʌ̃cʌrʌ djabarã Joped̶ebemada ãdjirã ume wãsid̶aa. 24Maʌ̃ nurẽma Cesaread̶e jũẽsid̶aa. Cornelioba idji ẽberãrãda, idji dji biarã sid̶a ãbaa trʌ̃na bẽrã idji ded̶e jʌ̃ã panasid̶aa. 25Pedro dji de caita jũẽsid̶e Cornelioba araa audiab̶arid̶e wãsia. Pedro quĩrãpita egode b̶arru cob̶eped̶a bia bed̶easia. 26Baribʌrʌ piradrʌmãrẽã Pedroba nãwã jarasia: –¡Piradrʌdua! Mʌ̃ra ẽberãda jãwã b̶ʌa.– 27Pedrora Cornelio ume bed̶ea b̶ʌda ed̶a wãsia. Mama ẽberãrã zocãrã duanʌda unusia. 28Maʌ̃be Pedroba jarasia: –Bãrãba cawa panʌa dai judiorãra judiorãẽ́ ume nĩbacara panʌda idjab̶a judiorãẽ́ ded̶e ed̶a wãcara panʌda. Baribʌrʌ Ãcõrẽba mʌ̃́a cawabisia ni ab̶aʌda jaraiẽ́ b̶ʌda Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ b̶ʌda wa idji quĩrãpita mititia b̶ʌda. 29Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ nama zemãrẽã jarad̶e wãsid̶ad̶e ara maʌ̃da ne jaraẽ́ zesia. Jãʌ̃be mʌ̃a cawa quĩrĩã b̶ʌa cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra trʌ̃sid̶ada.– 30Maʌ̃ne Cornelioba jarasia: –Ewari quĩmãrẽ b̶ʌa ara naʌ̃ horaca mʌ̃a ne cod̶aca ewarida o b̶asia. Quewara ʌ̃mãdau ʌ̃tʌed̶a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌd̶e ẽberãda mʌ̃ quĩrãpita nũmʌda unusia. Idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra dorrodorroa b̶asia. 31Maʌ̃ ẽberãba mʌ̃́a jarasia: “Cornelio, bʌa iwid̶i b̶ad̶ara Ãcõrẽba bia ũrĩsia. Idjia quĩrãdoaẽ́ b̶ʌa bʌa ne neẽ́ qued̶eara carebabarida. 32Maʌ̃be ẽberãrãda Joped̶aa diabuedua Simoʌ̃ Pedro abadada jʌrʌd̶e wãnamãrẽã. Idjira pusa icawa dewarabema Simoʌ̃ dji animarã e biya obari ded̶e b̶ʌa. Maʌ̃ Simoʌ̃ Pedrora jũẽsira idjia bʌ́a bed̶eaya.” 33Ara maʌ̃da mʌ̃a bʌra jʌrʌbisia. Bio bia b̶ʌa bʌra namaa zed̶a bẽrã. Nawena jũma dairãra nama Ãcõrẽ quĩrãpita duanʌa dadjirã Boroba bʌ́a jarabi b̶ʌda ũrĩni carea.– 34Maʌ̃ne Pedroba jarasia: –Ʌ̃rãbʌrʌ mʌ̃a cawabʌrʌa wãrãda Ãcõrẽba ni ab̶aʌda quĩrã awara ocada. 35Ãtebʌrʌ puruzabema idji wayaaba jipa o b̶eada bia unubaria. 36Ãcõrẽba bed̶ea bia Jesucritod̶eba idji ume ibiad̶id̶ebemada israelerãa diabuesia. Maʌ̃ Jesucritora jũmarã Boroa. 37Bãrãba cawa panʌa jũma judiorã druad̶e Jesud̶ebemada nẽbʌrʌbadada. Naãrã Galilead̶e Juaʌ̃ba jaradia b̶asia ẽberãrã borocued̶amãrẽã. 38Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba idji Jaureda, idji ʌb̶ʌa sid̶a Jesu Nazared̶ebemaa diasia. Ãcõrẽra idji ume b̶ʌ bẽrã Jesuba ne biada o nĩbasia idjab̶a ẽberãrã diauruba biẽ́ erob̶ʌra jũma biabibadjia. 39Judiorã druad̶e, Jerusaleʌ̃ purud̶e bid̶a Jesuba od̶ara daiba jũma unusid̶aa. Idjia ne biada od̶amĩna judiorãba crud̶e cachi beasid̶aa. 40Ara maʌ̃ Jesuda Ãcõrẽba ewari ũbead̶e ʌ̃rẽbabiped̶a ʌ̃cʌrʌa unubisia. 41Ãcõrẽba jũmarãa unubiẽ́ basía baribʌrʌ dairãa unubisia maʌ̃ carea edad̶a bẽrã. Idji ʌ̃rẽbad̶acarea dairãra idji ume ne cosid̶aa idjab̶a baido dosid̶aa. 42Jesuba dairãra diabuesia jũma ẽberãrãa nãwã jarad̶amãrẽã: Ãcõrẽba idjira b̶ʌsia zocai b̶eara, beuped̶ad̶a sid̶a jipa cawa omãrẽã. 43Jũma Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba maʌ̃nebemada bed̶easid̶aa. Ãdjirãba cawabisid̶aa bariduaba Jesuda ĩjãibʌrʌ, maʌ̃ ẽberãba cadjirua o b̶ad̶ara Ãcõrẽba idjid̶eba quĩrãdoaida.– 44Pedro wad̶ibid̶a bed̶ea b̶ʌd̶e jũma idji ũrĩ duanʌmaa Ãcõrẽ Jaureda zesia. 45Maʌ̃ne dewara bed̶ead̶e bed̶ea duanesid̶aa idjab̶a Ãcõrẽa bia bed̶ea duanesid̶aa. Judiorã Jesu ĩjã b̶ea Pedro ume zeped̶ad̶aba maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e cawa crĩchad̶aẽ́ basía Ãcõrẽba idji Jaureda judiorãẽ́a bid̶a diad̶a bẽrã. 47Maʌ̃ne Pedroba jarasia: –Naʌ̃gʌ ẽberãrãba Ãcõrẽ Jaurera edasid̶aa dadjirãba edaped̶ad̶a quĩrãca. ¿Ãdjirãra borocued̶iẽ́ panʌca?– 48Maʌ̃be Pedroba ãdjirãra Jesucrito trʌ̃neba borocuebisia. Mãwãnacarea ãdjirãba bed̶ea djuburiasid̶aa idjira ãdjirã ume dãrã b̶amãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\