HECHO 11

1Mãwãnacarea Jesuba diabued̶arãba, dewara djabarã Judea druad̶e b̶ea bid̶a ũrĩsid̶aa judiorãẽ́ba Ãcõrẽ bed̶eara ĩjãsid̶ada. 2Maʌ̃ carea Pedro Jerusaleʌ̃naa wãsid̶e ʌ̃cʌrʌ djabarã judiorãba idjira biẽ́ jarasid̶aa. 3Nãwã jarasid̶aa: –¿Cãrẽ cãrẽã bʌra judiorãẽ́ ded̶e ed̶a wãped̶a ãdji ume ne co b̶asi?– 4Maʌ̃ne Pedroba idji mãwãnada ãdjirãa jũma nẽbʌrʌsia. 5–Jope purud̶e b̶asid̶e mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶asia. Maʌ̃ne cãĩmocara quĩrãca borob̶a waib̶ʌa quĩrãca b̶ʌda unusia. Maʌ̃ra iquid̶aza jʌ̃caraba jʌ̃ b̶ʌda bajãneba ed̶aa zeped̶a mʌ̃ma jũẽsia. 6Mʌ̃a bio acʌsia cãrẽda ed̶a b̶ʌ cawaya. Maʌ̃ne daupẽbada animarãda, mẽãbema animarãda, ãdji jãne wãbadada, ĩbana b̶ea sid̶a unusia. 7Mãwã b̶ʌd̶e bed̶eada ũrĩsia. Maʌ̃ bed̶eaba mʌ̃́a jarasia: “Pedro, piradrʌdua. Beaped̶a codua.” 8Baribʌrʌ mʌ̃a jarasia: “Mʌ̃a coẽ́a, mʌ̃ Boro. Dairãba cocara panʌda wa bʌ quĩrãpita mititia b̶ʌda mʌ̃a cocaa.” 9Maʌ̃ne bajãneba bed̶eaba mʌ̃́a jarasia: “Bãrãba cod̶amãrẽã Ãcõrẽba bia b̶ʌd̶ara mititia b̶ʌad̶a arãdua.” 10Mãwã bed̶eabʌrʌda mʌ̃a b̶arima ũbea ũrĩsia. Maʌ̃be borob̶ara wayacusa bajãnaa wãsia. 11Mãwã b̶ʌd̶e ẽberãda ũbea mʌ̃ b̶ʌ ded̶e jũẽsid̶aa. Ãdji boroba Cesarea purud̶eba mʌ̃maa diabuesia. 12Ãcõrẽ Jaureba mʌ̃ra ãdji ume biẽ́ crĩchaẽ́ wãbisia. Cesaread̶e jũẽnaped̶a dairãra ãdji boro ded̶e ed̶aa wãsid̶aa. Naʌ̃ sei djabarãda mʌ̃ ume panasid̶aa. 13Maʌ̃ ẽberãba daia nẽbʌrʌsia bajãnebema nezocada idji ded̶e nũmʌda unusida. Maʌ̃gʌba idjía jarasia: “Jope purud̶aa ẽberãrãda diabuedua Simoʌ̃ Pedro abadada jʌrʌd̶e wãnamãrẽã. 14Idjia jaraya sãwãbʌrʌ Ãcõrẽba bʌra, bʌ ded̶ebemarã sid̶a ẽdrʌ edaida.” 15Mʌ̃a maʌ̃nebema bed̶ea nũmʌne Ãcõrẽ Jaurera ãdjirãmaa zesia dadjirãmaa naãrã zed̶a quĩrãca. 16Maʌ̃ne dadjirã Boroba jarad̶ara mʌ̃a quĩrãnebasia: “Wãrãda Juaʌ̃ba ẽberãrãra baidoba borocuesia, baribʌrʌ Ãcõrẽba bãrãa idji Jaureda diaya.” 17Dadji Boro Jesucritoda ĩjã panʌ bẽrã Ãcõrẽba dadjirãa idji Jaureda diasia. Idji Jaureda ãdjirãa bid̶a diad̶a bẽrã ¿mʌ̃a sãwã idjia od̶ad̶ebemada biẽ́ jarai?– 18Jerusaleʌ̃nebema djabarãba maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e waa biẽ́ jarad̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽa nãwã bia bed̶easid̶aa: –¡Wãrãda Ãcõrẽba judiorãẽ́ sid̶a carebasia ãdji cadjiruara igarad̶aped̶a idjimaa zed̶amãrẽã! ¡Mãwã ewariza idji ume zocai panania!– 19Estebaʌ̃ beaped̶ad̶acarea ẽberãrãba Jesu ĩjã b̶ea biẽ́ od̶i carea ẽpẽsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã zocãrã djabarãra Jerusaleʌ̃neba mĩrũ wãbʌrʌsid̶aa. Ʌ̃cʌrʌra Penicia druad̶aa, Chipre morrod̶aa idjab̶a Antioquía purud̶aa bid̶a wãsid̶aa. Ãdji wãbʌdaza bed̶ea Jesud̶ebemada ab̶abe judiorãa jarabadjid̶aa. 20Mãwã panʌne ʌ̃cʌrʌ Jesu ĩjã b̶ea Chipred̶ebemada, Cirene purud̶ebema sid̶a Antioquíad̶e b̶ad̶e wãsid̶aa. Maʌ̃gʌrãba griegorãa bid̶a bed̶ea bia dadji Boro Jesud̶ebemada jara panesid̶aa. 21Dadji Boroba idji ʌb̶ʌad̶eba ãdjirãra carebasia. Maʌ̃ba ãdjia jara panʌra zocãrãba ĩjãsid̶aa. Ãdjia naẽna ẽpẽ pananada igarad̶aped̶a dadjirã Borora ĩjãsid̶aa. 22Djabarã Jerusaleʌ̃nebemaba maʌ̃ cawasid̶ad̶e Bernabeda Antioquíad̶aa diabuesid̶aa. 23Maʌ̃ Bernabera ẽberã jipa b̶asia. Jesura bio ĩjã b̶asia; Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶asia. Bernabe Antioquíad̶e jũẽsid̶e unusia Ãcõrẽba idji biad̶eba djabarãra careba b̶ʌda. Maʌ̃ carea idjira bio b̶ʌsrid̶asia. Maʌ̃ne idjia jũmarãa jarabadjia dadji Borora sod̶eba wãrãda ẽpẽnamãrẽã. Mãwã b̶ʌd̶e zocãrãba dadjirã Borora ĩjãsid̶aa. 25Mãwãnacarea Bernabera Tarso purud̶aa Saulo jʌrʌd̶e wãsia. Unuped̶a Antioquíad̶aa edesia. 26Mama djabarã ume poa ab̶a dji jʌrebadjid̶aa. Ãdjia zocãrã ẽberãrãa Jesucritod̶ebemada jaradiabadjid̶aa. Maʌ̃ Antioquíad̶e ẽberãrãba Jesu ĩjã b̶eara “cristiano” abadjid̶aa. Mamabʌrʌ maʌ̃ trʌ̃ra naãrã odjasia. 27Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda Jerusaleʌ̃neba Antioquíad̶aa wãsid̶aa. 28Ab̶a Agabo abadada ʌ̃ta nũmeped̶a Ãcõrẽ Jaured̶eba jarasia jũma naʌ̃ ẽjũãne jarrabada zeida. Maʌ̃ jarrabara wãrãda zesia Claudio Romanebema boro basid̶e. 29Maʌ̃ carea Jesu ĩjã b̶ea Antioquíad̶e duanʌra bed̶ea ausid̶aa paratada djabarã Judea druad̶e b̶ea itea diabued̶i carea. Ãdjiza poya diabʌda quĩrãca diad̶iad̶a asid̶aa. 30Maʌ̃ parata jʌrʌ peped̶ad̶acarea Bernabeda Saulo sid̶a edasid̶aa djabarã bororãmaa eded̶amãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\