HECHO 12

1Maʌ̃ ewarid̶e dewara Herodeda jũma judiorã druad̶ebema boroda b̶esia. Maʌ̃ Herodeba djabarãda ʌ̃cʌrʌ jidabiped̶a biẽ́ obisia. 2Juaʌ̃ djaba Santiagoda necoba beabisia. 3Herodeba unusia judiorãra maʌ̃ carea b̶ʌsrid̶asid̶ada. Maʌ̃ bẽrã Pedro sid̶a jidabisia. Mãwã osia paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ cobada ewarid̶e. 4Pedrora jidabiped̶a preso b̶ʌbisia. Maʌ̃be sordaorãda diecisei edaped̶a quĩmãrẽ quĩmãrẽ Pedrora bio wagabisia. Herodeba crĩcha b̶asia Pedrora jũmarã quĩrãpita cawa oida judiorã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari jõnacarea. 5Pedrora preso b̶ʌbada ded̶e jida eropanʌmisa djabarãba Ãcõrẽa bio iwid̶i panasid̶aa idji carebamãrẽã. 6Herodeba cawa oi ewari jũẽbod̶o diamasi Pedrora sordaorã umé panʌ ẽsi cãĩ b̶asia. Carena uméba jʌ̃ b̶asia. Preso b̶ʌbada ded̶e ed̶a wãbadama dewara sordaorãda nũpanasid̶aa. 7Mãwã b̶ʌd̶e cawaẽ́ne dadjirã Boro nezoca bajãnebemada Pedromaa zesia. Maʌ̃ba preso b̶ʌbada dera ed̶a ʌ̃na nũmesia. Bajãnebema nezocaba Pedro orrod̶e tãped̶a ʌ̃rʌ̃matasia. Maʌ̃ne jarasia: –Isabe piradrʌdua.– Cawaẽ́ne Pedro jʌwad̶e carena jʌ̃ b̶ʌra ẽrã b̶aesid̶aa. 8Maʌ̃be bajãnebema nezocaba jarasia: –Bʌa cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra bio trãjʌ̃dua. Jĩrũne jʌ̃bari sid̶a jʌ̃dua.– Pedroba mãwã od̶acarea bajãnebema nezocaba jarasia: –Bʌa ʌ̃rʌ̃ jʌ̃bari sid̶a jʌ̃ped̶a mʌ̃ caid̶u zedua.– 9Ara maʌ̃da Pedrora bajãnebema nezoca caid̶u wãsia, baribʌrʌ idjia adua b̶asia bajãnebema nezocaba o b̶ʌra wãrãda mãwã b̶ʌda. Cãĩmocarada crĩcha b̶asia. 10Mãwã b̶ʌd̶e sordaorã dji ed̶aare panʌ caita wãyã wãsid̶aa. Maʌ̃are dewararã caita wãyã wãnaped̶a dji dajada wãbada jiorro od̶ama jũẽsid̶aa. Jũẽbʌdad̶e maʌ̃ jiorro od̶ara idub̶a ewa dogosia. Ara maʌ̃da ẽdrʌsid̶aa. Mĩgaẽ́ wãbʌdad̶e bajãnebema nezocara Pedro ume b̶ad̶ada nẽbasia. 11Maʌ̃bebʌrʌ Pedroba cawasia wãrãda ẽdrʌsida. Idjidub̶a jarasia: “Ʌ̃rãbʌrʌ mʌ̃a cawasia dadji Boroba wãrãda bajãnebema nezocada diabueped̶a mʌ̃ra Herode jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌsida. Judiorãba biẽ́ o quĩrĩã panananebemada wãrãda ẽdrʌ b̶ʌsia.” 12Pedroba wãrãda ẽdrʌsida cawasid̶e Juaʌ̃ Marco papa Maria ded̶aa wãsia. Maria ded̶e zocãrã djabarãba Ãcõrẽa iwid̶i panʌda ãbaa dji jʌre panasid̶aa. 13Maʌ̃ne Pedroba dajadaareba trʌ̃ b̶ʌd̶e nezocawẽrã Rode abadaba acʌd̶e wãsia caiba trʌ̃ b̶ʌ cawaya. 14Rodeba Pedro bed̶eara cawasia. Maʌ̃ bẽrã b̶ʌsrid̶asia baribʌrʌ ed̶a wãbadara ewaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ ed̶a pira wãped̶a djabarãa jarasia Pedrora dajada b̶ʌda. 15Maʌ̃ne jũmarãba Rodea jarasid̶aa: –Bʌra quĩrãẽ́ nũmʌa.– Baribʌrʌ idjia wãrãana asia. Maʌ̃ne ãdjirãba jarasid̶aa: –Mãẽteara idji bajãnebema nezocada mãwã b̶ʌa.– 16Mãwã panʌne Pedroba dajadaareba mĩã sẽ trʌ̃ b̶asia. Ewasid̶ad̶e ãdjirãba unusid̶aa wãrãda Pedroda mãwã b̶ʌda. Ab̶ed̶a cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 17Baribʌrʌ Pedroba jʌwaba jarasia chupead̶amãrẽã. Maʌ̃be jũma nẽbʌrʌsia sãwãbʌrʌ dadji Boroba idjira preso b̶ad̶ada ẽdrʌ edasida. Jũma nẽbʌrʌped̶a jarasia: –Jũma maʌ̃gʌra Santiagoa, waabema djabarãa bid̶a jarad̶adua.– Maʌ̃be Pedrora mamaʌba ãyã wãsia. 18Ʌ̃nadrʌsid̶e sordaorãba cawad̶aẽ́ basía Pedrora sãmaa wãsida. Ab̶ed̶a cawa crĩchad̶aẽ́ basía idjab̶a ne wayasid̶aa. 19Herodeba idjira jʌrʌbisia, baribʌrʌ sordaorãba ununaẽ́ basía. Herodeba ãdjirãa maʌ̃gʌd̶ebemada bio iwid̶iped̶a jũma quenabisia. Mãwãnacarea Herodera judiorã druad̶eba Cesarea purud̶aa wãped̶a mama dãrãsia. 20Maʌ̃ ewarid̶e Herodera Tirod̶ebemarã ume, Sidoʌ̃nebemarã ume bid̶a quĩrũ b̶asia. Baribʌrʌ maʌ̃gʌrãba cobadara Herode druad̶e edabadjid̶aa. Maʌ̃ carea ãdjirãra bed̶ea aud̶aped̶a ãbaa wãsid̶aa idji ume ibiad̶i carea. Naãrã Blasto abadamaa wãsid̶aa. Maʌ̃ Blastora Herodeare dji droma basía. Maʌ̃ne ãdjia jara panʌra Blastoa ĩjãbid̶aped̶a idjid̶eba Herodea bed̶ea djuburiasid̶aa ibiad̶i carea. 21Herodeba b̶ʌd̶a ewarid̶e djio bia quiruda jʌ̃ped̶a idji bugued̶e chũmesia. Maʌ̃be ãdjirã quĩrãpita bed̶easia. 22Mãwã b̶ʌd̶e ãdjirãba jĩgua jarabadjid̶aa: –¡Za bed̶ea b̶ʌra ẽberãẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽa!– 23Baribʌrʌ Herodeba Ãcõrẽa bia bed̶ead̶aduad̶a aẽ́ basía. Ara maʌ̃ne dadjirã Boro nezoca bajãnebemaba idjira cacua biẽ́ b̶ʌsia. Maʌ̃be idjira quiba co beasia. 24Maʌ̃misa djabarãba bed̶ea dadji Boro Jesud̶ebemada tʌmʌara jaradia wãsid̶aa. Maʌ̃ne zocãrãba ĩjãbʌda bẽrã yõ wãsid̶aa. 25Bernabeba, Saulo bid̶a Jerusaleʌ̃ne parata djabarã itea diaped̶ad̶acarea jẽda wãsid̶aa. Juaʌ̃ Marco abadada edesid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\