HECHO 13

1Djabarã Antioquía purud̶ebema tãẽna Ãcõrẽneba bed̶eabadada, Critod̶ebema jaradiabada sid̶a b̶easia. Bernabeda, Sauloda, Lucio Cirenenebemada idjab̶a Simoʌ̃da b̶asia. Simoʌ̃ trʌ̃ ĩyãgad̶ara “Dji Pãĩma” abadjid̶aa. Manaeʌ̃ sid̶a b̶asia. Idjira Galilea druad̶ebema boro Herode ume ãbaa warisia. 2Ewari ab̶a djabarãba ne cod̶aca ewari o panʌne dadjirã Boroa bia bed̶ea panasid̶aa. Mãwã panʌne Ãcõrẽ Jaureba ãdjirãa jarasia: –Bernabeda, Saulo sid̶a mʌ̃a trʌ̃sia. Maʌ̃ bẽrã ãdjida b̶ʌd̶adua mʌ̃a obi b̶ʌra od̶amãrẽã.– 3Ãdjia ne cod̶aca ewari od̶aped̶a Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e ãdji jʌwara Bernabe ʌ̃rʌ̃, Saulo ʌ̃rʌ̃ bid̶a b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃be ãdjira diabuesid̶aa dadjirã Boroba obi b̶ʌra od̶e wãnamãrẽã. 4Ãdjira Ãcõrẽ Jaureba diabued̶a bẽrã Seleucia purud̶aa wãsid̶aa. Mamaʌba barcod̶e Chipre morrod̶aa wãsid̶aa. 5Salamina purud̶e jũẽnaped̶a judiorã dji jʌrebada deza Ãcõrẽ bed̶eara jaradiasid̶aa. Ãdji carebai carea Juaʌ̃ Marcoda ãdji ume nĩbasia. 6Jũma maʌ̃ morro dromane pʌrrʌabʌdad̶e Papo purud̶e jũẽne wãsid̶aa. Mama judio Barjesu abadada unusid̶aa. Maʌ̃ Barjesura jãĩbana basía. Sewad̶eba jarabadjia Ãcõrẽneba bed̶eabarida. 7Idjira Chipred̶ebema boro Sergio Paulo abadama b̶abadjia. Maʌ̃ Sergio Paulora crĩcha cawa b̶asia. Ewari ab̶a idjia Bernabera, Saulo sid̶a trʌ̃bisia Ãcõrẽ bed̶eada ũrĩ quĩrĩã b̶ad̶a bẽrã. 8Baribʌrʌ ãdjia jaradia panʌne jãĩbana Barjesuba sewaad̶a abadjia dji boroba Ãcõrẽ bed̶eara ĩjãrãmãrẽã. (Barjesu trʌ̃ra griego bed̶ead̶e Elimá abadaa.) 9Maʌ̃ne Saulora Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶asia. (Saulora idjab̶a Paulo abadaa.) Pauloba Elimámaa bio acʌ nũmeped̶a nãwã jarasia: 10–¡Bʌra sewaid̶a b̶ʌa! ¡Bʌ sora cadjiruaba bira b̶ʌa! Diauru warra, ¡bʌa ne jũma jipa b̶ʌda quĩrĩãcaa! ¿Cãrẽ cãrẽã ara pichia Ãcõrẽ wãrã bed̶eara sewaad̶a a b̶ʌ? 11Jãʌ̃be dai Boroba idji ʌb̶ʌad̶eba bʌra cawa oya. Nawena bʌra daub̶errea b̶eya. Dãrã ʌ̃mãdaura unuẽ́ b̶aya.– Ara maʌ̃da jãĩbanaba towa pãĩsosoa b̶ʌda unuped̶a daub̶errea b̶esia. Maʌ̃be bed̶ea djuburiasia bariduaba idji jʌwad̶e jidad̶aped̶a careba eded̶amãrẽã. 12Sergio Pauloba maʌ̃ unusid̶e ãdjia dadjirã Borod̶ebema jaradia panʌra bio bia ũrĩna bẽrã ĩjãsia. 13Paulora idji ume nĩna sid̶a Papo purud̶eba Panpilia druad̶aa barcod̶e wãsid̶aa. Mama Pergue purud̶e jũẽsid̶aa. Baribʌrʌ Juaʌ̃ Marcoba ãdjira ameped̶a Jerusaleʌ̃naa jẽda wãsia. 14Pergued̶eba dewara Antioquía purud̶aa wãsid̶aa. Maʌ̃ Antioquíara Pisidia druad̶e b̶ʌa. Mama ʌ̃nãũbada ewarid̶e judiorã dji jʌrebada ded̶e ed̶a wãnaped̶a chũpanesid̶aa. 15Maʌ̃be dji bororãba Ãcõrẽ leyd̶ebemada idjab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabadaba b̶ʌped̶ad̶ad̶ebema sid̶a jĩgua lesid̶aa. Maʌ̃be ab̶aʌda Paulo, Bernabe chũpanʌmaa nãwã jarad̶e wãbisid̶aa: –Djabarã, bãrãba dai carebad̶i carea bed̶eada eropanʌbʌrʌ, jarad̶adua.– 16Maʌ̃ne Paulora piradrʌped̶a jʌwaba jarasia jũmarãda chupead̶amãrẽã. Maʌ̃be jarasia: –Achirã Israeld̶ebema idjab̶a judiorãẽ́ Ãcõrẽ waya b̶earã, ũrĩnadua: 17Israel Ãcõrẽba dadji drõã naẽnabemarãda edasia. Ãdjirã Egipto druad̶e ãĩbemarã quĩrãca panasid̶ad̶e Ãcõrẽba puru dromada yõbisia. Maʌ̃be idji ʌb̶ʌaba ãdjirãra Egipto druad̶ebemada ẽdrʌ enesia. 18Mãwãnacarea ãdjirãba ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e biẽ́ obʌdara Ãcõrẽba cuarenta poa droa b̶asia. 19Maʌ̃be Canaaʌ̃ druad̶e Ãcõrẽba siete puru poyabipeda ãdji ẽjũãda dadji drõã naẽnabemarãa diasia. 20Egiptod̶aa wãped̶ad̶ad̶eba ab̶a ãdji ẽjũã edabʌdad̶aa 450 poa b̶asia. Mãwãnacarea Ãcõrẽba idji purua ãdji ẽdrʌ b̶ʌbadarãda diabadjia ab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabari Samuel ewarid̶aa. 21Maʌ̃ ewarid̶e ãdjirãba Ãcõrẽa bed̶ea djuburiasid̶aa ẽberã ab̶a ãdjirã boroda b̶ʌmãrẽã. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba Quis warra Saulda b̶ʌsia. Maʌ̃ Saulora Benjamiʌ̃neba yõna basía. Cuarenta poa israelerã boroda b̶asia. 22Baribʌrʌ Ãcõrẽba Saulora ãyã b̶ʌped̶a Davida b̶ʌsia ãdjirã boroda b̶amãrẽã. David̶ebemada Ãcõrẽba nãwã jarasia: “Mʌ̃a Jesé warra Davida bia unu b̶ʌa. Mʌ̃a obi quĩrĩã b̶ʌra idjia jũma oya.” 23Maʌ̃be Ãcõrẽba naẽna jarad̶a quĩrãca osia. Idjia David̶eba yõped̶ad̶ad̶ebemada ab̶a b̶ʌsia israelerã Ẽdrʌ Edabarida b̶amãrẽã. Maʌ̃ ẽberãra Jesua. 24Maʌ̃ Jesu zei naẽna Juaʌ̃ba jũma israelerãa jaradia b̶asia ãdji cadjirua igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã. Mãwã obʌdara idjia doed̶a borocuebadjia. 25Idji beui ewari caita b̶asid̶e Juaʌ̃ba jarasia: “Bãrãba mʌ̃ra ¿caida crĩcha panʌ? Mʌ̃ra Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aẽ́a. Baribʌrʌ mʌ̃ caid̶u zebʌrʌda mʌ̃ cãyãbara dji dromaara b̶ʌa. Idjia jĩrũne jʌ̃ b̶ʌ ẽrãi carea mʌ̃ra bia b̶ʌẽ́a.” 26Achirã Abrahaʌ̃neba yõped̶ad̶arã, judiorãẽ́ Ãcõrẽ waya b̶ea, Ãcõrẽba dadjirãa maʌ̃ bed̶ea dadji ẽdrʌ edaid̶ebemada diabuesia. 27Jerusaleʌ̃nebemaba, ãdji bororã bid̶a Jesura dadji Ẽdrʌ Edabarida cawad̶aẽ́ basía. Ãcõrẽneba bed̶eabadaba b̶ʌped̶ad̶ara ʌ̃nãũbada ewariza jĩgua lebadamĩna idjid̶ebema b̶ʌped̶ad̶ada cawad̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Jesu beabisid̶ad̶e maʌ̃ bed̶eaba jara b̶ʌra wãrãda osid̶aa. 28Ni cãrẽ cadjirua od̶ara ununaẽ́mĩna ãdjirãba Pilatoa jarasid̶aa beamãrẽã. 29Ãcõrẽ cartad̶e idji bead̶id̶ebema b̶ʌped̶ad̶a jũma mãwãnacarea idjira crud̶ebemada ud̶aa b̶ʌd̶aped̶a tʌb̶arisid̶aa. 30Baribʌrʌ Ãcõrẽba idjira ʌ̃rẽbabisia. 31Mãwãnacarea Jesuba idji ume Galilead̶eba Jerusaleʌ̃naa wãped̶ad̶arãa ara idjida b̶arima zocãrã unubisia. Id̶i maʌ̃ ẽberãrãba idjid̶ebemada jũma israelerãa bed̶ea panʌa. 32Ara maʌ̃ quĩrãca daiba naʌ̃ bed̶ea biada jara panʌa: Ãcõrẽra dadji drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌsia idjab̶a dadjirã, ãdjirãneba yõped̶ad̶arã ewarid̶e maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶ara jũma osia. Jesura ʌ̃rẽbabisia salmo umébemane b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca. Nãwã jara b̶ʌa: “Bʌra mʌ̃ Warraa. Id̶i bʌra mʌ̃ Warraad̶a abʌrʌa.” 34Ãcõrẽba Jesura beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia waa beurãmãrẽã. Maʌ̃nebemada idji cartad̶e nãwã jarasia: “Mʌ̃a Davia carebai jarad̶ara bãrã ume wãrãda oya.” 35Maʌ̃ carea dewara salmone naʌ̃da jara b̶ʌa: “Mʌ̃, bʌ nezoca jipa b̶ʌra bʌa idu b̶erawabiẽ́a.” 36Davi zocai b̶asid̶e Ãcõrẽba idjid̶eba osia idjia quĩrĩã b̶ad̶a quĩrãca. Maʌ̃be Davira jaid̶aped̶a tʌb̶arisid̶aa idji drõãenabemarã tʌb̶ariped̶ad̶ama. Maʌ̃ne idjira b̶erawasia. 37Baribʌrʌ Ãcõrẽba ʌ̃rẽbabid̶ara b̶erawaẽ́ basía. 38Maʌ̃ bẽrã djabarã, naʌ̃gʌda cawad̶adua: bãrãba cadjirua obadara Ãcõrẽba Jesud̶eba quĩrãdoaya. Moise ley ĩjã o panʌ carea Ãcõrẽba bãrãra jipa panʌana acaa. Baribʌrʌ jũma Jesu ĩjãbʌdara Ãcõrẽba jipa panʌana abaria. Maʌ̃drʌ bãrãa jara panʌa. 40Quĩrãcuita b̶ead̶adua Ãcõrẽneba bed̶eabadaba b̶ʌped̶ad̶ada bãrã ume mãwãrãmãrẽã. Nãwã b̶ʌsid̶aa: 41Ãcõrẽba jara b̶ʌ igara b̶earã, ¡acʌd̶adua! ¡Dauperad̶adua! ¡Beud̶adua! Mʌ̃a bãrã ewarid̶e ne minijĩchiada oya. Maʌ̃ra ab̶aʌba bãrãa jarabʌrʌ sid̶a ĩjãnaẽ́a. 42Paulo, Bernabe sid̶a judiorã dji jʌrebada ded̶eba ẽdrʌbʌdad̶e ẽberãrãba bed̶ea djuburiasid̶aa dewarabema ʌ̃nãũbada ewarid̶e bid̶a maʌ̃nebemada bed̶ead̶amãrẽã. 43Dji jʌre panana wãsid̶ad̶e zocãrã judiorãba, judiorã crĩcha ẽpẽbada bid̶a Paulora, Bernabe sid̶a ẽpẽsid̶aa. Ãdjia maʌ̃ ẽberãrãa bio jarasid̶aa Ãcõrẽba idji biad̶eba ãdjirã careba b̶ʌda ĩjã pananamãrẽã. 44Dewarabema ʌ̃nãũbada ewarid̶e purura berara jũma ãbaa dji jʌresid̶aa Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩni carea. 45Baribʌrʌ judiorã bororãba ẽberãrã cãbana unusid̶ad̶e sod̶e biẽ́ duanesid̶aa. Pauloba jaradia b̶ʌd̶e ãdjirãba sewaad̶a abadjid̶aa idjab̶a Paulod̶ebemada biẽ́ bed̶eabadjid̶aa. 46Maʌ̃ne Pauloba, Bernabe bid̶a ne wayaa neẽ́ ãdjirãa jarasid̶aa: –Wãrãda daiba bãrãa Ãcõrẽ bed̶eara naãrã jarad̶ida panasid̶aa. Baribʌrʌ bãrãba igara panʌ bẽrã idjab̶a bãrãmaarã ewariza Ãcõrẽ ume zocai b̶aida biẽ́ b̶ʌ bẽrã, daiba judiorãẽ́a jarad̶e wãnia. 47Daiba mãwã od̶amãrẽã dadjirã Boroba nãwã jarasia: Mʌ̃a bʌra ʌ̃naa quĩrãca b̶ʌsia judiorãẽ́ba mʌ̃nebemada cawad̶amãrẽã. Bʌa jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶earãa cawabiya mʌ̃a ẽdrʌ edaid̶ebemada. 48Judiorãẽ́ba maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e b̶ʌsrid̶asid̶aa. Ara maʌ̃da dadjirã Boro bed̶ead̶ebemada bia bed̶easid̶aa. Maʌ̃ne Ãcõrẽba ewariza idji ume zocai b̶ead̶i carea b̶ʌd̶arãba ĩjãsid̶aa. 49Maʌ̃be dadjirã Boro bed̶eara jũma maʌ̃ druad̶e jarasid̶aa. 50Baribʌrʌ judiorãba Ãcõrẽ waya b̶ea wẽrãrã dji dromarãa, umaquĩrã dji dromarãa bid̶a jarasid̶aa Paulo, Bernabe sid̶a biẽ́ od̶amãrẽã. Mãwã ãdji purud̶ebemada ãyã jʌretasid̶aa. 51Maʌ̃ne Pauloba Bernabe bid̶a purud̶ebema pora ãdji jĩrũnebemada jãrãpetasid̶aa unubid̶i carea Ãcõrẽba cawa oida. Maʌ̃be Iconio purud̶aa wãsid̶aa. 52Baribʌrʌ Jesu ĩjã b̶ea maʌ̃ Antioquíad̶e panʌra bio b̶ʌsrid̶a panasid̶aa idjab̶a Ãcõrẽ Jaured̶eba panasid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\