HECHO 14

1Iconio purud̶e ãdjia obada quĩrãca Paulora Bernabe sid̶a judiorã dji jʌrebada ded̶e ed̶aa wãsid̶aa. Ãdjia jaradia panʌ carea zocãrã judiorãba griegorã bid̶a Jesura ĩjãsid̶aa. 2Baribʌrʌ judiorã Jesu ĩjãẽ́ b̶eaba judiorãẽ́a djabarãnebemada biẽ́ crĩchabisid̶aa. 3Mãwãmĩna Paulora Bernabe sid̶a mama dãrã panasid̶aa. Dadjirã Boroba careba b̶ʌda sod̶eba ĩjã panʌ bẽrã idjid̶ebemada ne wayaa neẽ́ jaradiabadjid̶aa. Maʌ̃ne dadjirã Boroba ãdjía ʌb̶ʌada diasia ne ununacada od̶amãrẽã. Mãwã cawabisia idji biad̶ebema ãdjia jaradia panʌra wãrãda. 4Baribʌrʌ maʌ̃ purud̶ebemarãba awara awara crĩcha b̶easia. Ʌ̃cʌrʌ Pauloare, Bernabeare bid̶a panasid̶aa, maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ judiorãare panasid̶aa. 5Maʌ̃ne judiorãda, judiorãẽ́ sid̶a dji purud̶ebema bororã ume bed̶ea ausid̶aa Paulo, Bernabe sid̶a mõgaraba tab̶ari bead̶i carea. 6Baribʌrʌ Pauloba, Bernabe bid̶a maʌ̃ cawasid̶ad̶e Licaonia druad̶aa mĩrũ wãsid̶aa. Listra purud̶aa, Derbe purud̶aa bid̶a wãsid̶aa. Jũma maʌ̃ Licaonia druad̶e pʌrrʌa wãsid̶aa. 7Mama ãdjia bed̶ea bia Jesud̶ebemada jarabadjid̶aa. 8Listra purud̶e ẽberã jĩrũ biẽ́ b̶ʌda b̶asia. Mãwã toped̶ad̶a bẽrã poya nĩbaca basía. 9Maʌ̃ ẽberãba ũrĩ chũmasia Pauloba Jesud̶ebema bed̶ea b̶ʌda. Pauloba idjimaa acʌbʌrʌd̶e cawasia idjia wãrãda ĩjã b̶ʌda Jesuba idjira poya biabida. 10Maʌ̃ bẽrã Pauloba idjía jĩgua jarasia: –¡Piradrʌdua! ¡Ʌ̃ta nũmedua!– Ara maʌ̃da idjira ʌ̃tʌ jʌ̃drʌped̶a nĩbad̶e wãsia. 11Pauloba od̶a unusid̶ad̶e maʌ̃ purud̶ebemarãba licaonia bed̶ead̶e jĩgua jara duanesid̶aa: –¡Ãcõrẽda umé dadjirãmaa ẽberã quĩrãca ed̶aa zesid̶aa!– 12Ãdjirãba jarasid̶aa Bernabera ãdji ãcõrẽ droma Zeuda idjab̶a Paulora ãdji ãcõrẽ Hermeda, idjira dji bed̶ea jarabari bẽrã. 13Listra puru quĩrãpe ãdji ãcõrẽ Zeu de dromada b̶asia. Mamaʌba Zeu sacerdoteba pacada, nepõnõ sid̶a dji purud̶e ed̶a wãbadamaa enesia. Idjia, puru ume Pauloa, Bernabea bid̶a maʌ̃ pacara babue dia quĩrĩã panasid̶aa. 14Baribʌrʌ Jesuba diabued̶a Bernabeba, Paulo bid̶a maʌ̃ cawasid̶ad̶e ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌra cõãcuad̶aped̶a ẽberãrã tãẽna pira wãnaped̶a nãwã jĩgua jarasid̶aa: 15–Achirã, ¿cãrẽ cãrẽã jãwã o panʌ? Daira ãcõrẽẽ́a. Daira ẽberãa, bãrã quĩrãca. Bãrãa jarad̶e ze panʌa naʌ̃ ãcõrẽ siriẽ́ b̶eada igarad̶aped̶a Ãcõrẽ zocai b̶ʌdrʌ ĩjãnamãrẽã. Maʌ̃gʌ Ãcõrẽba bajãda, ẽjũãda, pusada, ne jũma ãdjid̶e nũmʌ sid̶a osia. 16Naẽna Ãcõrẽba idji adua b̶ea purua ara ãdjia o quĩrĩã panʌda idu obibadjia. 17Mãwãmĩna ewariza bia o b̶ʌd̶eba idjia cawabi b̶ʌa idjira wãrãda b̶ʌda. Idjia bajãneba cueda zebibaria idjab̶a néuda zaubibaria. Mãwã idjia dadjirãra jãwũã ne cobibaria idjab̶a sod̶e b̶ʌsrid̶abibaria.– 18Pauloba Bernabe bid̶a mãwã jara panasid̶amĩna maʌ̃ ẽberãrãba berara ãdjía pacara babue diasid̶aa. 19Listrad̶e panʌne ʌ̃cʌrʌ judiorã Antioquía purud̶ebemada, Iconio purud̶ebema sid̶a jũẽsid̶aa. Ãdjirãba Listrad̶ebemarãa Paulod̶ebemada biẽ́ crĩchabisid̶aa. Maʌ̃ carea jũmarãba Paulora mõgaraba tab̶ari jidasid̶aa. Idjira beusida crĩchasid̶a bẽrã erreb̶ari eded̶aped̶a puru dajada b̶atabuesid̶aa. 20Maʌ̃be Jesu ĩjã b̶eaba Paulora jũrãnaped̶a acʌ panasid̶aa. Mãwã panʌne idjira piradrʌsia. Piradrʌped̶a jẽda purud̶aa wãsia. Nurẽma Bernabe ume Derbe purud̶aa wãsid̶aa. 21Derbe purud̶e Pauloba, Bernabe bid̶a bed̶ea bia Jesud̶ebema jarasid̶ad̶e zocãrãba ĩjãsid̶aa. Mãwãnacarea Listra purud̶aa, Iconio purud̶aa, Pisidia druad̶e b̶ʌ Antioquíad̶aa bid̶a jẽda wãsid̶aa. 22Puruza djabarãra carebabadjid̶aa Jesuda biara ĩjãnamãrẽã. Ãdjia Jesu ĩjã panʌra igararãnamãrẽã nãwã jarabadjid̶aa: “Ãcõrẽda dadjirã Boroda b̶ʌd̶ibʌrʌ naʌ̃ ẽjũãne bio bia mĩgad̶ia.” 23Puruza djabarã tãẽna ʌ̃cʌrʌ b̶ʌsid̶aa dji bororãda b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃be Ãcõrẽa iwid̶id̶aped̶a, ne cod̶aca ewarida od̶aped̶a dadjirã Boro ĩjã panʌra idji jʌwad̶e b̶ʌsid̶aa. 24Mãwãnacarea Pisidia druad̶eba Panpilia druad̶e jũẽne wãsid̶aa. 25Ãcõrẽ bed̶ea Pergue purud̶e jaradiad̶aped̶a Atalia purud̶aa wãsid̶aa. 26Mamaʌba barcod̶e Siria druad̶e b̶ʌ Antioquíad̶aa jẽda wãsid̶aa ãdjia od̶e wãped̶ad̶ara jũma oped̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃gʌ purud̶eba djabarãba ãdjira naãrã diabuesid̶aa Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌra od̶amãrẽã idjab̶a Ãcõrẽ jʌwad̶e b̶ʌsid̶aa idji biad̶eba carebamãrẽã. 27Jũẽnaped̶a djabarã ume ãbaa dji jʌresid̶aa. Maʌ̃ne nẽbʌrʌsid̶aa jũma Ãcõrẽba ãdjid̶eba od̶ada. Jarasid̶aa sãwã Ãcõrẽba osida judiorãẽ́ bid̶a Jesura ĩjãnamãrẽã. 28Mama Jesu ĩjã b̶ea ume dãrã panesid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\