HECHO 15

1Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌ Judea druad̶ebemarãda Antioquía purud̶aa wãsid̶aa. Mama ãdjia djabarã judiorãẽ́a jaradia panesid̶aa Moiseba b̶ʌd̶a quĩrãca umaquĩrã cacuada wẽãgod̶aẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽba ẽdrʌ edaẽ́da. 2Maʌ̃ carea Paulora, Bernabe sid̶a ãdjirã ume bio caicayasid̶aa. Maʌ̃be djabarãba Pauloda, Bernabeda, dewararã sid̶a Jerusaleʌ̃naa diabuesid̶aa maʌ̃nebemada Jesuba diabued̶arã ume, djabarã bororã ume bid̶a ãbaa bed̶ead̶amãrẽã. 3Djabarã Antioquíad̶ebemaba diabuesid̶ad̶e ãdjirãra Penicia druad̶e, Samaria druad̶e bid̶a pʌrrʌa nĩbasid̶aa. Puruza nẽbʌrʌsid̶aa sãwã judiorãẽ́ba ãdji crĩcha drõãra igarad̶aped̶a Jesuda ĩjãsid̶ada. Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶ad̶e jũma djabarãra b̶ʌsrid̶asid̶aa. 4Jerusaleʌ̃ne jũẽsid̶ad̶e Jesuba diabued̶arãba, djabarãba, dji bororã bid̶a ãdjirãra bia edasid̶aa. Maʌ̃ne Pauloba, Bernabe bid̶a jũma Ãcõrẽba ãdjid̶eba judiorãẽ́ tãẽna od̶ada nẽbʌrʌsid̶aa. 5Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ pariseorã Jesu ĩjã b̶eaba ʌ̃ta nũpanenaped̶a jarasid̶aa: –Jũma djabarã judiorãẽ́ra cacua wẽãgod̶ida panʌa. Ãdjirãa jaradiad̶ida panʌa Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra ĩjã od̶amãrẽã.– 6Maʌ̃nebemada bed̶ead̶i carea Jesuba diabued̶arãra djabarã bororã ume ãbaa dji jʌresid̶aa. 7Dãrã bed̶eabʌdad̶e Pedrora piradrʌped̶a jarasia: –Djabarã, bãrãba cawa panʌa bãrã tãẽna Ãcõrẽba mʌ̃da naãrã edasida judiorãẽ́a jaradiamãrẽã. Maʌ̃ne dãrãbʌrʌa judiorãẽ́ba bed̶ea bia Jesud̶ebemada ũrĩnaped̶a ĩjãsid̶ada. 8Ãcõrẽba jũmarã sora cawa b̶ʌa. Maʌ̃ judiorãẽ́ba ĩjãsid̶ad̶e Ãcõrẽba cawabisia ãdjirãra bia edasida. Idji Jaurera ãdjirãa diasia dadjirãa naẽna diad̶a quĩrãca. 9Ãcõrẽba dadjirãra ãdjirã ume quĩrã awara oẽ́ basía. Ãdjia ĩjãsid̶ad̶e ãdji sora sʌgʌsia. 10Bãrãba ¿cãrẽ cãrẽã Ãcõrẽba cawabid̶ara igara panʌ? ¿Idjia sãwã oi cawaya mãwã panʌca? ¿Cãrẽ cãrẽã dadjirãba, dadji drõãenabemarã bid̶a poya od̶aẽ́ bad̶ada ãdjirãa obi quĩrĩã panʌ? 11Dadjirãba ĩjã panʌa dadji Boro Jesuba idji biad̶eba dadjirãra, ãdjirã sid̶a ẽdrʌ edasida.– 12Maʌ̃ne Bernabeba Paulo bid̶a nẽbʌrʌsid̶aa Ãcõrẽba ne ununacada ãdjid̶eba judiorãẽ́ tãẽna osida. Maʌ̃ba cawabisia idjira ãdji ume b̶ʌda. Maʌ̃ne jũmarãba chupea ũrĩ duanasid̶aa. 13Maʌ̃ nẽbʌrʌped̶ad̶acarea Santiagoba jarasia: –Djabarã, mʌ̃ bed̶eara ũrĩnadua. 14Simoʌ̃ba dadjirãa nẽbʌrʌsia Ãcõrẽba judiorãẽ́ crĩcha b̶ʌd̶eba ãdjirãra edasida idji purud̶ebemada b̶ead̶amãrẽã. 15Simoʌ̃ba jarad̶ara Ãcõrẽneba bed̶eabadaba b̶ʌped̶ad̶a quĩrãca b̶ʌa. Nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: 16Mãwãnacarea mʌ̃ra wayacusa zeya Davi jʌwaed̶a b̶ad̶a ãrĩ b̶ʌda bia oi carea. Daviba pe erob̶ad̶ara wayacusa mʌ̃a bia b̶ʌya. 17Mãwã waabema ẽberãrãba, judiorãẽ́ mʌ̃a edad̶arãba mʌ̃ra jʌrʌd̶ia. 18Dadjirã Boroba mãwã jara b̶ʌa. Idjia drõã naẽnaʌba jũma maʌ̃gʌra ebud̶a cawabi b̶ʌa. 19Maʌ̃ carea mʌ̃maarã dadjirãba judiorãẽ́ Ãcõrẽ ĩjãbʌdara mĩã sẽniẽ́ panʌa jũma dadji judiorã ley ĩjã od̶amãrẽã. 20Baribʌrʌ cartad̶e b̶ʌd̶ida panʌa jʌwaba od̶a ãcõrẽa nedjara diad̶ara cod̶iẽ́ panʌda, aud̶ua nĩbad̶iẽ́ panʌda, animarã otrãjʌ̃ bead̶ara cod̶iẽ́ panʌda, idjab̶a oa sid̶a cod̶iẽ́ panʌda. 21Mãwã od̶iẽ́ panʌa dadji drõã naẽnabema ewarid̶eba Ãcõrẽba Moisea diad̶a leyra puruza jaradiabada bẽrã. Ʌ̃nãũbada ewariza maʌ̃ leyra dadji judiorã dji jʌrebada deza jĩgua lebadaa.– 22Maʌ̃ crĩchara Jesuba diabued̶arãba, djabarã bororãba, jũma djabarã bid̶a bia ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã ʌ̃cʌrʌ edasid̶aa Paulo ume idjab̶a Bernabe ume Antioquíad̶aa wãnamãrẽã. Silada, Juda Barsabá abada sid̶a edasid̶aa. Ãdjira djabarã tãẽna dji dromarã basía. 23Ãdjirã ume cartada nãwã b̶ʌ́ diabuesid̶aa: Jesuba diabued̶arãba, djabarã bororãba, jũma djabarã bid̶a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌdaa djabarã judiorãẽ́ Antioquía purud̶ebema itea, Siria druad̶ebema itea, Cilicia druad̶ebema itea bid̶a. Dairãba quĩrĩã panʌa bãrãra bia pananida. 24Dairãba ũrĩsid̶aa ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãda namaʌba bãrãmaa wãnaped̶a ãdjia jaradia panʌ carea bãrãra bio sopuad̶aped̶a ab̶ed̶a cawa crĩchad̶aẽ́ panesid̶ada. Baribʌrʌ maʌ̃ ẽberãrãra dairãba diabued̶aẽ́ basía. 25Maʌ̃ carea ãbaa dji jʌred̶aped̶a jũmarãba crĩchasid̶aa ʌ̃cʌrʌ djabarãda edad̶aped̶a bãrãmaa diabued̶ida. Ãdjira dadjia quĩrĩã panʌ djaba Bernabe ume, Paulo ume bid̶a wãnia. 26Minijĩchiad̶e panʌne bid̶a Bernabeba, Paulo ume dadjirã Boro Jesucritoba quĩrĩã b̶ʌda o panabaria. 27Dairãba Judada, Sila sid̶a diabuebʌdaa. Maʌ̃ djabarãba daiba naʌ̃ cartad̶e b̶ʌbʌda quĩrãca jarad̶ia. 28Ãcõrẽ Jauremaarã, dairãmaa bid̶a bia b̶ʌa jũma dai judiorã leyra bãrãa õgo ĩjã obid̶aẽ́da. Ab̶abe naʌ̃gʌda ĩjã obid̶ia: 29jʌwaba od̶a ãcõrẽa nedjara diad̶ara cod̶iẽ́ panʌa, oa sid̶a cod̶iẽ́ panʌa, animarã otrãjʌ̃ bead̶ara cod̶iẽ́ panʌa, idjab̶a aud̶ua nĩbad̶iẽ́ panʌa. Jũma maʌ̃gʌda ĩjã osid̶ara bia panania. Waaẽ́a. Bia b̶ead̶adua. 30Maʌ̃be ãdjia diabueped̶ad̶arãra Antioquía purud̶aa wãsid̶aa. Jũẽnaped̶a jũma djabarãda ãbaa trʌ̃naped̶a maʌ̃ cartara diasid̶aa. 31Djabarãba maʌ̃ cartara jĩgua led̶aped̶a bio b̶ʌsrid̶asid̶aa ãdjirã crĩchara biabid̶a bẽrã. 32Judara, Sila sid̶a Ãcõrẽneba bed̶eabadarã basía. Maʌ̃ bẽrã ne zocãrã jarasid̶aa djabarãba biara ĩjãnamãrẽã idjab̶a zarea pananamãrẽã. 33Judara, Sila sid̶a mama dãrã pananaped̶a djabarãba ãdji diabueped̶ad̶amaa jẽda bia wãbisid̶aa. [ 34Baribʌrʌ Silaba crĩchasia biara b̶ʌda Antioquíad̶e b̶eida.] 35Maʌ̃ne Paulora Bernabe sid̶a Antioquíad̶e panesid̶aa. Ãdjia, zocãrã djabarã bid̶a dadji Boro bed̶eara jaradia panasid̶aa idjab̶a bed̶ea bia Jesud̶ebemada ebud̶a jarabadjid̶aa. 36Dãrãbʌrʌd̶e Pauloba Bernabea jarasia: –Puruza dadji Boro bed̶ea jaradia pananamaa wayacusa wãnaa djabarã sãwã duanʌ cawad̶i carea.– 37Maʌ̃ne Bernabeba Juaʌ̃ Marcoda ãdji ume ede quĩrĩã b̶asia. 38Naãrã wãsid̶ad̶e maʌ̃ Juaʌ̃ Marcoba Panpilia druad̶e ãdjira ameped̶a jẽda wãsia. Ãdji ume nocod̶aa jaradiad̶e wãẽ́ basía. Maʌ̃ carea Paulomaarã biẽ́ b̶asia Juaʌ̃ Marcora wayacusa edeida. 39Paulora Bernabe ume maʌ̃ carea caicayad̶aped̶a awara wãsid̶aa. Bernabeba Marcora edaped̶a barcod̶e Chipre druad̶aa wãsid̶aa. 40Maʌ̃ne Pauloba Silada edasia idji ume wãmãrẽã. Djabarãba ãdjira dadji Boro jʌwad̶e b̶ʌsid̶aa idji biad̶eba carebamãrẽã. 41Maʌ̃bebʌrʌ wãsid̶aa. Siria druad̶e, Cilicia druad̶e bid̶a pʌrrʌabʌdad̶e puruza djabarãra carebabadjid̶aa dadji Borora biara ĩjãnamãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\