HECHO 17

1Paulora, Silara, ãdji ume nĩna sid̶a Anpipoli purud̶e, Apolonia purud̶e bid̶a wãyã wãnaped̶a Tesalonica purud̶e jũẽne wãsid̶aa. Mama judiorã dji jʌrebada deda b̶asia. 2Pauloba obari quĩrãca judiorã ume dji jʌred̶e wãsia. Domia ũbea ʌ̃nãũbada ewariza ãdjirã ume bed̶ea b̶abadjia. 3Ãcõrẽ Bed̶ead̶eba idjia ebud̶a jaradiabadjia Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara bia mĩga b̶aida b̶asida, idjab̶a beuped̶a ʌ̃rẽbaida b̶asida. Maʌ̃ awara nãwã jarabadjia: –Mʌ̃a bãrãa jara b̶ʌ Jesura wãrãda Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶aa.– 4Ʌ̃cʌrʌ judiorãba maʌ̃gʌra ĩjãnaped̶a Paulo ume, Sila ume bid̶a ãbaa panesid̶aa. Idjab̶a zocãrã griegorã Ãcõrẽ waya b̶eaba, ʌ̃cʌrʌ wẽrãrã dji dromarã bid̶a ĩjãsid̶aa. 5Baribʌrʌ judiorã Jesu ĩjãẽ́ b̶eara sod̶e biẽ́ duanesid̶aa. Maʌ̃ carea ẽberã cadjiruarãda zocãrã jʌred̶aped̶a purura quĩrũbigad̶e wãsid̶aa. Pirapod̶aped̶a Jasoʌ̃ ded̶e ed̶a wãsid̶aa Pauloda, Sila sid̶a jidad̶aped̶a jũmarã quĩrãpita nũmʌni carea. 6Baribʌrʌ ãdjira maʌ̃ ded̶e ununaẽ́ basía. Maʌ̃ carea Jasoʌ̃da, ʌ̃cʌrʌ djabarã sid̶a jidad̶aped̶a dji purud̶ebema bororãmaa erreb̶ari edesid̶aa. Jũmarãba b̶ia jarasid̶aa: –Ẽberãrã jũma naʌ̃ ẽjũãne nẽbʌra o panʌba ab̶ari quĩrãca nama od̶e zesid̶aa. 7Maʌ̃ awara za b̶ʌ Jasoʌ̃ba ãdjirãra idji ded̶e bia edasia. Jũma ãdjirãba dadji romanorã boroba obi b̶ʌra igara panʌa. Jesumanada dadjirã boroad̶a abadaa.– 8Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e purura, ãdjirã bororã sid̶a quĩrũbucasid̶aa. 9Mãwã duanʌne dji bororãba Jasoʌ̃a, waabemarãa bid̶a jarasid̶aa ẽdrʌd̶i carea paratada diad̶ida panʌda. Diaped̶ad̶acarea idu wãbisid̶aa. 10Ara maʌ̃ diamasi djabarãba Paulora, Sila sid̶a Berea purud̶aa diabuesid̶aa. Jũẽnaped̶a judiorã dji jʌrebada ded̶aa wãsid̶aa. 11Beread̶ebema judiorãra Tesalonicad̶ebemarã quĩrãca pananaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Jesud̶ebemara ũrĩ quĩrĩã panasid̶aa. Ewariza Ãcõrẽ Bed̶eara bio quĩrãcuita acʌbadjid̶aa ãdjia jara panʌra wãrã cawaya. 12Maʌ̃ba zocãrã judiorãba Jesura ĩjãsid̶aa. Idjab̶a zocãrã griego wẽrãrã dji dromarãba, umaquĩrãrã dji dromarã bid̶a ĩjãsid̶aa. 13Maʌ̃misa judiorã Tesalonicad̶ebemaba cawasid̶aa Pauloba Ãcõrẽ bed̶eara Berea purud̶e jaradia b̶ʌda. Maʌ̃ carea wãnaped̶a mamabemarã sid̶a quĩrũbigasid̶aa Paulo biẽ́ od̶amãrẽã. 14Ara maʌ̃da djabarãba Paulora pusad̶aa diabuesid̶aa. Baribʌrʌ Silara, Timoteo sid̶a Beread̶e panesid̶aa. 15Paulo edeped̶ad̶aba idjira Atena purud̶aa diad̶e wãsid̶aa. Maʌ̃be Pauloba ãdjirã ume bed̶eada diabuesia Silara, Timoteo sid̶a idjimaa isabe zed̶amãrẽã. Ara maʌ̃da djabarãra jẽda wãsid̶aa. 16Pauloba Sila, Timoteo sid̶a Atena purud̶e jʌ̃ã b̶ʌd̶e unusia maʌ̃ purura jʌwaba od̶a ãcõrẽba bira b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã idji sod̶e biẽ́ b̶esia. 17Mãwã b̶ʌd̶e Paulora judiorã dji jʌrebada ded̶e ãdjirã ume, judiorãẽ́ Ãcõrẽ waya b̶ea ume bid̶a Jesud̶ebemada bed̶ea b̶abadjia. Maʌ̃ awara purud̶e ewariza ẽberãrã duanʌma bed̶ea b̶abadjia. 18Ʌ̃cʌrʌ ẽberãrã epicúreo crĩcha ẽpẽ b̶eada, estoico crĩcha ẽpẽ b̶ea sid̶a mama panasid̶aa. Maʌ̃ ẽberãrã Paulo ume bed̶ea panʌne ʌ̃cʌrʌba ara ãdjidub̶a iwid̶i duanasid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberã nẽbʌrʌi awua b̶ʌba ¿cãrẽnebemada bed̶ea b̶ʌ?– Dewararãba panusid̶aa: –Ãĩbemarãba ẽpẽ b̶ea ãcõrẽnebemada jaradia b̶ʌca b̶ʌa.– Mãwã jarasid̶aa Pauloba bed̶ea bia Jesud̶ebemada idjab̶a dadji ʌ̃rẽbad̶id̶ebemada jaradia b̶ad̶a bẽrã. 19Mãwã panʌne Paulora Areópago eyad̶aa edesid̶aa ãdji dji jʌrebada demaa. Maʌ̃be jarasid̶aa: –Bʌa jaradia b̶ʌra dairãmaarã crĩcha djiwid̶ia. Maʌ̃ra dairãba wad̶i ũrĩnacaa. Maʌ̃ bẽrã cawa quĩrĩã panʌa cãrẽda jara b̶ʌda. ¿Bʌa dairãa jaradiaẽ́ca?– 21Jũma Atenanebemarãba, drua ãĩbemarã mama b̶ea bid̶a ab̶abe crĩcha djiwid̶i ũrĩped̶ad̶ada nẽbʌrʌbada bẽrã mãwã iwid̶isid̶aa. 22Maʌ̃ne Paulora ãdjirã ẽsi Areópago eyad̶e ʌ̃ta nũmeped̶a jarasia: –Achirã Atenanebema, mʌ̃a unu b̶ʌa bãrãba zocãrã ãcõrẽda bio ẽpẽbadada. 23Purud̶e pʌrrʌa nĩne mʌ̃a unusia bãrãba ãdjirãa bia bed̶ead̶i carea oped̶ad̶ada. Mõgara od̶a ab̶aʌd̶e naʌ̃ bed̶eada b̶ʌ́ b̶asia: “Ãcõrẽ dadjia adua panʌ itea od̶a.” Bãrãba adua panʌ Ãcõrẽa bia bed̶eabadaa. Ara maʌ̃ Ãcõrẽnebemada mʌ̃a bãrãa jaraya. 24Maʌ̃ Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãra, naʌ̃ ẽjũãne nũmʌ sid̶a jũma osia. Idjira bajãnebema Boroa idjab̶a naʌ̃ ẽjũãnebema Boroa. Idjira ẽberãba od̶a ded̶e b̶acaa. 25Bia b̶ai carea iwid̶icaa ẽberãba idji itea ne omãrẽã. Idjiabʌrʌ jũma dadjirãa dia b̶ʌa zocai b̶ead̶amãrẽã, ʌ̃yãbad̶amãrẽã, idjab̶a ne jũma dadjia erob̶aida b̶ʌra erob̶ead̶amãrẽã. 26Idjia ẽberã ab̶aʌd̶eba puruda zocãrã yõbisia jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶ead̶amãrẽã. Idjia b̶ʌsia maʌ̃gʌrã purura ab̶a sãʌ̃be b̶ead̶ida idjab̶a sãma b̶ead̶ida. 27Mãwã osia ẽberãrãba idjira jʌrʌd̶amãrẽã. Mãwãra tãnaca jʌrʌbʌda quĩrãca ãĩbẽrã ununisicada. Wãrãda Ãcõrẽra tʌmʌ b̶ʌẽ́a, ãtebʌrʌ dadjirãza caita b̶ʌa. 28Idjid̶eba dadjirãra zocai b̶eaa, nĩbabadaa, idjab̶a panabadaa. Maʌ̃ bẽrã ʌ̃cʌrʌ bãrãnebemaba jarasid̶aa: “Dadjirãra idji warrarãa.” 29Dadjirãda Ãcõrẽ warrarãbʌrʌ, crĩchad̶iẽ́ panʌa Ãcõrẽra oro od̶ada, parata od̶ada, wa mõgara od̶ada, maʌ̃gʌra ẽberãba ara idji crĩchad̶eba od̶a bẽrã. 30Ẽberãrãba Ãcõrẽ adua b̶ead̶eba mãwã oped̶ad̶ara idjia naẽna iduaribisia. Baribʌrʌ id̶ira jara b̶ʌa jũma druazabemaba cadjirua igarad̶aped̶a idjida ĩjãnamãrẽã. 31Mãwã quĩrĩã b̶ʌa idjia b̶ʌd̶a ewarid̶e jũma naʌ̃ ẽjũãnebemarã jipa cawa oi bẽrã. Maʌ̃ awara ab̶a edasia mãwã omãrẽã. Idjab̶a maʌ̃ ẽberãra cawabisia beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabid̶a bẽrã.– 32Maʌ̃ beu b̶ad̶a ʌ̃rẽbabid̶ad̶ebema ũrĩsid̶ad̶e ʌ̃cʌrʌra ipid̶asid̶aa. Baribʌrʌ dewararãba jarasid̶aa: –Dewara ewarid̶e bʌa maʌ̃nebema bed̶ea b̶ʌda waya ũrĩnia.– 33Maʌ̃be Paulora ãdjirã ume b̶ad̶ada wãsia. 34Ʌ̃cʌrʌ dji jʌre pananaba Paulo bed̶eara ĩjãsid̶aa. Ab̶a Dionisio basía. Idjira maʌ̃ Areópagoma dji jʌrebadad̶ebema basía. Idjab̶a wẽrã Damari abadaba, dewararã bid̶a ĩjãsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\