HECHO 18

1Mãwãnacarea Paulora Atena purud̶eba Corinto purud̶aa wãsia. 2Mama judio Aquila abadada unusia. Maʌ̃ Aquilara Ponto druad̶ebema basía. Dji quima Priscila ume Italia druad̶eba jũẽped̶ad̶ada dãrãẽ́ b̶asia. Italiad̶eba ẽdrʌsid̶aa Romanebema boro Claudioba jũma judiorã Romane b̶eara ãyã wãbid̶a bẽrã. Corintod̶e Paulora ãdjimaa wãsia ãdji quĩrãca wua deda o cawa b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃be ãdji ume b̶esia ãbaa trajai carea. 4Ʌ̃nãũbada ewariza Paulora judiorã dji jʌrebada ded̶e bed̶ea b̶abadjia judiorãba, griegorã bid̶a Jesura ĩjãnamãrẽã. 5Mãwã b̶ʌd̶e Silara, Timoteo sid̶a Macedonia druad̶eba jũẽsid̶aa. Mamaʌba ʌ̃taa Pauloba ewariza Ãcõrẽ bed̶eada jaradia b̶abadjia. Idjia judiorãa jarabadjia Jesura wãrãda Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. 6Baribʌrʌ idjia jara b̶ʌra ãdjirãba igarasid̶aa. Idjab̶a idjid̶ebemada biẽ́ bed̶eabadjid̶aa. Maʌ̃ carea Pauloba cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra jãrãpetaped̶a jarasia: –Bãrãba maʌ̃ bed̶ea igara panʌ carea Ãcõrẽba cawa obʌrʌd̶e mʌ̃ra bed̶ead̶e b̶aẽ́a. Maʌ̃gʌra ara bãdjid̶e b̶ʌa. Namaʌba ʌ̃taa mʌ̃ra judiorãẽ́maa wãya.– 7Ara maʌ̃da judiorã dji jʌrebada ded̶e jaradia b̶ad̶ada Ticio Justo ded̶e jaradiad̶e wãsia. Maʌ̃ ẽberãba Ãcõrẽra waya b̶asia. Idji dera judiorã dji jʌrebada de orrocawa b̶asia. 8Judiorã dji jʌrebada ded̶ebema borora Crispo abadjid̶aa. Maʌ̃ Crispoba, jũma idji ẽberãrã bid̶a dadji Borora ĩjãsid̶aa. Maʌ̃ awara zocãrã Corintod̶ebemarãba ũrĩsid̶aa Pauloba Jesud̶ebema jaradia b̶ʌda. Ĩjãnaped̶a borocuesid̶aa. 9Ewari ab̶a diamasi Pauloba cãĩmocara quĩrãca unusia dadji Boroba idjía nãwã jarabʌrʌda: “Ne wayarãdua. Jaradia b̶adua. Chupearãdua. 10Mʌ̃ra bʌ ume b̶ʌa. Ni ab̶aʌba bʌra poya biẽ́ od̶aẽ́a, mʌ̃a ẽberãrã zocãrã naʌ̃ purud̶e erob̶ʌ bẽrã.” 11Maʌ̃ bẽrã Pauloba poa ab̶a ẽsidra Ãcõrẽ bed̶eara mama jaradia b̶esia. 12Galioʌ̃ abada Acaya druad̶ebema boroda b̶esid̶e judiorãra bed̶ea ausid̶aa Paulo biẽ́ od̶i carea. Idjira maʌ̃ Galioʌ̃maa jida edesid̶aa. 13Ãdjirãba jarasid̶aa: –Za b̶ʌba ẽberãrãa jara b̶ʌa Ãcõrẽra wayad̶ida panʌda baribʌrʌ dadji romanorã leyba jara b̶ʌ quĩrãca jaradiacaa.– 14Paulo bed̶eabʌrʌ basid̶e Galioʌ̃ba judiorãa jarasia: –Naʌ̃ ẽberãba biẽ́ od̶abara wa cadjirua dromada od̶abara mʌ̃a bãrã bed̶eara sẽẽ́ ũrĩcasia. 15Baribʌrʌ bãrãba ab̶abe bed̶ea carea, bãrã ãcõrẽ trʌ̃ carea, bãrã ley carea bid̶a ijara panʌa. Maʌ̃ bẽrã ara bãdub̶a cawa od̶adua. Mʌ̃a maʌ̃gʌd̶ebemada cawa oi carea b̶ʌẽ́a.– 16Mãwã jaraped̶a ãyã jʌrecuasia. 17Maʌ̃ne jũmarãba judiorã dji jʌrebada ded̶ebema boro Sosteneda jidad̶aped̶a ara mama puosid̶aa. Baribʌrʌ Galioʌ̃ba maʌ̃ carea crĩchaẽ́ basía. 18Paulora Corinto purud̶e dãrã b̶asia. Maʌ̃ne djabarã ãbaa jʌreped̶a wãyana asia. Barcod̶e b̶adoi naẽna Paulora Cencrea purud̶e borob̶ichia tʌbisia Ãcõrẽ itea ne oi jarad̶ara jũma od̶a bẽrã. Maʌ̃bebʌrʌ Siria druad̶aa wãsia. Aquilara dji quima Priscila sid̶a idji ume wãsid̶aa. 19Wãbʌdad̶e Epeso purud̶e jũẽsid̶aa. Mama Paulora Aquila, Priscila ume b̶ad̶ada awara wãsia. Maʌ̃ne judiorã dji jʌrebada ded̶aa wãped̶a judiorã ume Jesud̶ebemada bed̶easia. 20Ãdjirãba idjía bed̶ea djuburiasid̶aa mama dãrã b̶emãrẽã, baribʌrʌ b̶e quĩrĩãẽ́ basía. 21Ãtebʌrʌ wãbʌrʌd̶e nãwã jarasia: –Ãcõrẽba quĩrĩãsira mʌ̃ra waya bãrã acʌd̶e zeya.– Maʌ̃be barcod̶e b̶adoped̶a Epesod̶eba wãsia. 22Cesarea purud̶e jũẽped̶a Paulora Jerusaleʌ̃naa djabarã acʌd̶e wãsia. Mamaʌba Antioquía purud̶aa wãsia. 23Paulo mama dãrã b̶ad̶acarea Galacia druad̶e, Prigia druad̶e bid̶a pʌrrʌa wãsia. Puruza Jesu ĩjã b̶eaa jaradiasia biara ĩjãnamãrẽã. 24Maʌ̃misa judio Apolo abadada Epeso purud̶e jũẽsia. Maʌ̃ Apolora Alejandría purud̶ebema basía. Idjira bia bed̶eabadjia idjab̶a Ãcõrẽ carta sid̶a bio cawa b̶asia. 25Apoloba dadji Boro Jesu Ora dewarad̶eba cawasia. Jesud̶ebemada bio b̶ʌsrid̶a bed̶eabadjia idjab̶a arid̶e jaradia b̶abadjia. Baribʌrʌ borocueid̶ebemada ab̶abe Juaʌ̃ba jaradia b̶ad̶adrʌ cawa b̶asia. 26Maʌ̃ne Apoloba judiorã dji jʌrebada ded̶e ne wayaa neẽ́ jaradia b̶asia. Idjia jaradia b̶ʌra Aquilaba, Priscila bid̶a ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ carea idjira ãyã eded̶aped̶a Ãcõrẽ Od̶ebemada biara jaradiasid̶aa. 27Mãwãnacarea Apolora Acaya druad̶aa wã quĩrĩã b̶asia. Maʌ̃ carea djabarã Epesod̶ebemaba idjira wãida bio bia b̶ʌad̶a asid̶aa. Cartada b̶ʌsid̶aa Jesu ĩjã b̶eaba idjira mama bia edad̶amãrẽã. Acayad̶e jũẽsid̶e Apoloba djabarã Ãcõrẽ biad̶eba Jesu ĩjãped̶ad̶ada bio carebasia. 28Idjia jaradia b̶ʌd̶e judiorãba sewaad̶a abʌdaza jũmarã quĩrãpita ebud̶a cawabibadjia ãdjia Jesud̶ebemada ãĩ crĩcha panʌda. Ãcõrẽ Bed̶ead̶eba cawabibadjia Jesura wãrãda Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\