HECHO 19

1Apolo Corintod̶e b̶ʌmisa Paulora ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e wãyã wãped̶a Epeso purud̶e jũẽsia. Mama Jesu ĩjã b̶eada ʌ̃cʌrʌ unusia. 2Idjia maʌ̃ djabarãa iwid̶isia: –Bãrãba Jesu ĩjãsid̶ad̶e ¿Ãcõrẽ Jaurera edasid̶aca? Ãdjirãba panusid̶aa: –Dairãba wad̶ibid̶a Ãcõrẽ Jaured̶ebemada ũrĩnacaa.– 3Maʌ̃ne Pauloba iwid̶isia: –Mãẽteara ¿sãwã borocuesid̶a?– Ãdjirãba panusid̶aa: –Juaʌ̃ba jarad̶a quĩrãca borocuesid̶aa.– 4Maʌ̃ne Pauloba jarasia: –Juaʌ̃ba jarabadjia ẽberãrãba cadjirua obadara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã. Mãwã osid̶ara idjia borocuebadjia. Maʌ̃ awara jarabadjia ab̶a idji caid̶u zebʌrʌda ĩjãnamãrẽã. Maʌ̃gʌra Jesu basía. 5Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e dadji Boro Jesu trʌ̃neba borocuesid̶aa. 6Maʌ̃be Pauloba idji jʌwa ãdji ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶e Ãcõrẽ Jaurera ãdjirãmaa zesia. Maʌ̃ne dewara bed̶ead̶e bed̶easid̶aa idjab̶a Ãcõrẽneba bed̶easid̶aa. 7Jũma ãbaa ãdjira doce panasid̶aca b̶ʌa. 8Jed̶eco ũbea Paulora judiorã dji jʌrebada ded̶aa wã b̶abadjia. Mama ne wayaa neẽ́ judiorã ume bed̶ea b̶abadjia Ãcõrẽra ãdji Boroda b̶ʌd̶amãrẽã. 9Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌra cʌwʌrʌ zareacuad̶aped̶a ĩjãnaẽ́ basía. Ẽberãrã quĩrãpita Jesu Od̶ebemada biẽ́ bed̶eabadjid̶aa. Maʌ̃ carea Paulora ãdji ume b̶ad̶ada ãyã wãsia. Idjia Jesu ĩjã b̶eara jaradiabada ded̶aa edesia. Maʌ̃ dera Tiranone basía. Mama ewariza Pauloba jaradia b̶esia. 10Poa umé mãwã osia. Mãwã jũma Asia druad̶ebema judiorãba, judiorãẽ́ bid̶a dadji Boro Jesud̶ebemada ũrĩsid̶aa. 11Ãcõrẽba zocãrã ne ununaca waib̶ʌada Paulod̶eba obadjia. 12Pauloba baridua wua tãnada ẽberãrãba cacua biẽ́ b̶eamaa edebadjid̶aa. Maʌ̃ba dji cacua biẽ́ b̶eara biabibadjid̶aa idjab̶a jairã sid̶a ẽberãrã cacuad̶ebemada ãyã jʌretabadjid̶aa. 13Maʌ̃ ewarid̶e ʌ̃cʌrʌ judiorãba jai ãyã jʌrecua panʌda pʌrrʌa nĩbabadjid̶aa. Maʌ̃ne dadji Boro Jesu trʌ̃neba jaira ẽberãrã cacuad̶ebemada ãyã jʌreta quĩrĩãsid̶aa. Nãwã jarasid̶aa: “Pauloba jaradia b̶ʌ Jesu trʌ̃neba mʌ̃a jaraya: ãyã wãdua.” 14Mãwã o panʌra judio Esceva warrarã basía. Ãdjira siete panasid̶aa. Escevara sacerdote bororãnebema basía. 15Ewari ab̶a jai ãyã jʌreta panʌne jaiba maʌ̃gʌrã siete ẽberãrãa jarasia: –Jesura mʌ̃a cawa b̶ʌa. Paulo sid̶a mʌ̃a cawa b̶ʌa. Baribʌrʌ bãrãra ¿cai?– 16Maʌ̃be ẽberã jai bara b̶ʌba ãdjira orra edaped̶a jũma poyacuasia. Bio puocuad̶a bẽrã ãdjirã cacuara jũma cõãcuasia. Maʌ̃be dji jai bara b̶ʌ ded̶eba ãcad̶a pira wãsid̶aa. 17Jũma Epesod̶e b̶ea judiorãba, griegorã bid̶a maʌ̃ cawasid̶ad̶e ne wayasid̶aa. Maʌ̃ne dadji Boro Jesu trʌ̃nebemada bia bed̶easid̶aa. 18Maʌ̃ ewarid̶e zocãrãba Jesura ĩjãsid̶aa. Maʌ̃be zed̶aped̶a ebud̶a jarasid̶aa ãdjia jaid̶eba o pananada. 19Ʌ̃cʌrʌba ãdji carta jaid̶ebemada enenaped̶a jũmarã quĩrãpita babuesid̶aa. Jũma maʌ̃gʌrã carta nẽbʌa cawasid̶ad̶e cincuenta mil parata torro nẽbʌad̶e b̶asia. 20Mãwã Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba od̶a carea dadji Boro Jesud̶ebema bed̶eara tʌmʌara trʌ̃ b̶ʌgasia. Maʌ̃ne Jesu ĩjã b̶eara yõ wãsid̶aa. 21Mãwãnacarea Pauloba idji sod̶eba crĩchasia Macedonia druad̶e, Acaya druad̶e bid̶a pʌrrʌaped̶a Jerusaleʌ̃ purud̶aa wãida. Idjab̶a jarasia: “Jerusaleʌ̃ne b̶aped̶a mʌ̃ra Roma purud̶aa wãida b̶ʌa.” 22Maʌ̃ bẽrã idji carebabadarã Timoteoda, Erasto sid̶a Macedonia druad̶aa na diabuesia baribʌrʌ idjira Asia druad̶e b̶esia. 23Ara maʌ̃ ewarid̶e Jesu O carea ẽberãrãda cãbana quĩrũbucasid̶aa. 24Maʌ̃gʌra nãwã basía: ẽberã Demetrio abadada b̶asia. Maʌ̃ ẽberãra paratad̶ebema ne obari basía. Deda ãdji ãcõrẽwẽrã Artemisa de droma quĩrãca djuburi ocuabadjia. Maʌ̃ o b̶ʌd̶eba Demetrioba, idji ume ne obadarã bid̶a parata waib̶ʌa edabadjid̶aa. 25Demetrioba maʌ̃ ẽberãrãra, dewarabema ne obadarã sid̶a ãbaa dji jʌresia. Maʌ̃be nãwã jarasia: –Achirã, bãrãba cawa panʌa dadjirãba naʌ̃ de zaque o panʌneba parata waib̶ʌa edabadada. 26Baribʌrʌ bãrãba unu panʌa idjab̶a ũrĩ panʌa jãʌ̃ Pauloba jʌwaba od̶a ãcõrẽra dji wãrãẽ́ana abarida. Idjia naʌ̃ Epesod̶e idjab̶a berara jũma Asia druad̶e bid̶a mãwã jara nĩa. Maʌ̃ bẽrã zocãrã ẽberãrãba Artemisara igarabʌdaa. 27Maʌ̃ba dadjirãba nẽdobue panʌra ẽberãrãba biẽ́ ununisicada. Artemisa de droma sid̶a waa trʌ̃ b̶ʌga b̶aẽ́sicada. Mãwãra Asia druad̶e, jũma naʌ̃ ẽjũãne bid̶a Artemisa ẽpẽ panʌba waa dji dromada crĩchad̶aẽ́a.– 28Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶ad̶e bio quĩrũnaped̶a b̶ia jara duanesid̶aa: –¡Bio bia b̶ʌa Artemisa Epesod̶ebemara!– 29Mãwã duanʌne jũma purud̶ebemarãra cawa crĩchad̶aẽ́ piraposid̶aa. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba Paulo ume nĩbabadada umé jidad̶aped̶a puru dji jʌrebadad̶aa edesid̶aa: ab̶a Gayo basía, ab̶abemara Aristarco basía. Ãdjira Macedonia druad̶ebema basía. 30Paulora mama ẽberãrã ume bed̶ead̶e wã quĩrĩã b̶asia, baribʌrʌ Jesu ĩjã b̶eaba iduaribid̶aẽ́ basía. 31Maʌ̃ awara ʌ̃cʌrʌ Asiad̶ebema bororãba Pauloa bed̶eada diabuesid̶aa. Idji ume dji biarã bẽrã bed̶ea djuburiasid̶aa dji jʌrebadad̶aa wãrãmãrẽã. 32Maʌ̃misa ãbaa dji jʌre panʌma jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã b̶ʌga nũmesia. Jũmarãda quĩrã awara b̶ia duanasid̶aa. Zocãrãba adua panasid̶aa cãrẽ cãrẽã ãbaa dji jʌre duanʌda. 33Mãwã duanʌne ʌ̃cʌrʌba judio Alejandroda edasid̶aa puru quĩrãpita bed̶eamãrẽã. Mãwã osid̶aa dewara judiorãba idjira nocod̶aa chãb̶ari edeped̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ne Alejandroba jũmarãda jʌwaba chupeabisia. Idjia jara quĩrĩã b̶asia judiorãra bed̶ead̶e panʌẽ́da. 34Baribʌrʌ idjira judioda cawasid̶ad̶e jũmarãba nãwã dãrã b̶ia jarasid̶aa: –¡Bio bia b̶ʌa Artemisa Epesod̶ebemara!– 35Maʌ̃be Epesod̶ebema carta b̶ʌbariba ẽberãrã powua nũmʌra chupeabiped̶a jarasia: –Achirã Epesod̶ebema, jũmarãba cawa panʌa ãcõrẽwẽrã Artemisa de dromara, idji zaca b̶ʌ bajãneba b̶aed̶a sid̶a dadji purud̶e wagabadada. 36Ni ab̶aʌba maʌ̃gʌra poya sewaad̶a ad̶aẽ́a. Maʌ̃ bẽrã biara b̶ʌa chupead̶ida. Bio crĩchad̶aẽ́ne ni cãrẽ sid̶a orãnadua. 37Naʌ̃ ẽberãrãba dadjirã ãcõrẽwẽrã de dromane ne drʌad̶aẽ́ panʌmĩna wa idjid̶ebemada biẽ́ bed̶ead̶aẽ́ panʌmĩna bãrãba namaa enesid̶aa. 38Demetrioba idji ume ne obadarã bid̶a djãrãda jara quĩrĩã panʌbʌrʌ, nẽbʌra cawa obadarã quĩrãpita wãnida panʌa. 39Bãrãba dewara nẽbʌrada jara quĩrĩã panʌbʌrʌ, dji bororãba puru ãbaa jʌre panʌne jarad̶adua. Ãdjiabʌrʌ cawa jarad̶ia. 40Id̶i quĩrũbucaped̶ad̶a carea romanorãba jarad̶isicada dadjirãba ãdji leyra igara panʌda. Ãdjia cãrẽ cãrẽã mãwã osid̶aad̶a ad̶ibʌrʌ, ni cãrẽ sid̶a poya panunaẽ́a.– 41Mãwã jaraped̶a dji carta b̶ʌbariba jũmarãda wãbigasia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\