HECHO 2

1Mãwãnacarea Pentecoste ewarida jũẽsia. Maʌ̃ne Jesu ĩjã b̶eara jũma ãbaa dji jʌre duanasid̶aa. 2Mãwã panʌne cawaẽ́ne ũrĩsid̶aa bajãnaa jĩgua nũmʌda nãũrã dji cãbãyã puá nũmʌ quĩrãca. Dji ded̶e jũmarãba maʌ̃ jĩguara ũrĩsid̶aa. 3Ara mãwãbʌrʌd̶e tʌbʌ uruada unusid̶aa. Maʌ̃ tʌbʌ uruara ãdji boroza maãrĩ uruasia. 4Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaured̶eba panesid̶aa. Ara maʌ̃da ãdjia ũrĩnaca bed̶ead̶e bed̶ea duanesia Ãcõrẽ Jaureba bed̶eabid̶a quĩrãca. 5Pentecoste ewari bẽrã judiorã druazabema Ãcõrẽ waya b̶eada Jerusaleʌ̃ne duanasid̶aa. 6Ãdjirãba maʌ̃ jĩgua ũrĩsid̶ad̶e acʌd̶e wãsid̶aa. Maʌ̃ne ũrĩsid̶aa Jesu ĩjã b̶eaba ãdji bed̶eaza bed̶ea duanʌda. Maʌ̃ bẽrã cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 7Mãwã panʌne jarasid̶aa: –¿Za bed̶ea duanʌra jũma Galilead̶ebemaẽ́ca? 8¿Sãwã dadjirãba ũrĩ panʌ ara dadji bed̶eaza bed̶ea duanʌda? 9Dadjirã tãẽna Partiad̶ebemada, Mediad̶ebemada, Elaʌ̃nebemada, Mesopotamiad̶ebemada, Judead̶ebemada, Capadociad̶ebemada, Pontod̶ebemada, Asiad̶ebemada, 10Prigiad̶ebemada, Panpiliad̶ebemada, Egiptod̶ebemada, Romanebemada, ʌ̃cʌrʌ Libia druad̶e Cirene puru caita b̶eabada sid̶a nama duanʌa. Dadji judiorã arada, judiorã crĩcha ẽpẽbada sid̶a nama panʌa. 11Idjab̶a ẽberãrã Cretad̶ebemada, Arabiad̶ebema sid̶a nama panʌa. ¡Jũmarãba ara dadji bed̶eaza ũrĩ panʌa Ãcõrẽba waib̶ʌa od̶ad̶ebemada bed̶ea duanʌda!– 12Maʌ̃ carea jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã nãwã jara duanesid̶aa: –Naʌ̃ ẽberãrãra ¿sãwã jãwã bed̶ea duanʌ?– 13Maʌ̃ne dewararãba ipid̶a jara duanasid̶aa: –Ãdjirãra ituaba beu duanʌa.– 14Maʌ̃ne Pedrora dewara once ume ãbaa b̶ʌda piradrʌped̶a jĩgua jarasia: –Achirã judiorã, jũma Jerusaleʌ̃ne b̶eabari bid̶a naʌ̃da cawad̶adua; mʌ̃a jarabʌrʌra quĩrãcuita ũrĩnadua. 15Bãrãba crĩcha panʌa dairãra ituaba beu duanʌda baribʌrʌ mãwãẽ́a. ¡Wad̶ibid̶a diaped̶a nũmʌa! 16Ãtebʌrʌ dai mãwã bed̶ea duanʌnebemada Ãcõrẽneba bed̶eabari Joelba nãwã b̶ʌsia: 17Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: Jĩrũarebema ewarid̶e mʌ̃ Jaurera jũma ẽberãrãa diaya. Mãwã bãrã warrarãra, bãrã caurã sid̶a mʌ̃neba bed̶ead̶ia. Mʌ̃a cũdrarãa cãĩmocara quĩrãca ne unubiya. Drõãrãa bid̶a cãĩmocarad̶e ne unubiya. 18Maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃ Jaurera mʌ̃ nezocarãa diaya, wẽrãa, umaquĩrãa bid̶a. Maʌ̃ne ãdjirãra mʌ̃neba bed̶ead̶ia. 19Maʌ̃ ewarid̶e ne ununacada bajãne unubicuaya. Naʌ̃ ẽjũãne bid̶a unubicuaya. Oada, uruada, nãrĩ cowa sid̶a unubicuaya. 20Ãcõrẽba cawa oi ewari jũẽi naẽna ʌ̃mãdaura quiya. Jed̶eco sid̶a oa baya. Maʌ̃ ewarira ewari droma baya. 21Baribʌrʌ dadjirã Boroa quĩrã djuburia iwid̶ibʌdara idjia jũma ẽdrʌ edaya. 22Achirã Israeld̶ebema, naʌ̃ bed̶eara ũrĩnadua: Ãcõrẽba Jesu Nazared̶ebemaa ne ununaca waib̶ʌa b̶eada bãrã tãẽna obicuasia. Mãwã o b̶ʌd̶eba Jesuba cawabisia Ãcõrẽra idji ume b̶ʌda. Maʌ̃gʌra bãrãba bio cawa panʌa. 23Ãcõrẽba naẽna crĩcha b̶ad̶a quĩrãca ab̶aʌa idu Jesura bãrã jʌwaed̶a b̶ʌbisia. Maʌ̃be bãrãba ẽberãrã cadjiruarãa crud̶e cachi beabisid̶aa. Ãcõrẽba cawa b̶asia maʌ̃ra jũma mãwãida. 24Jesura bia mĩga beusia. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idjira ʌ̃rẽbabid̶a bẽrã beuba poya erob̶eẽ́ basía. 25Dadji boro Daviba idjid̶ebemada nãwã jarasia: Mʌ̃a unusia dadji Borora ewariza mʌ̃ ume b̶ʌda. Idjira mʌ̃ jʌwa araare b̶ʌ bẽrã ne wayaa neẽ́ b̶ʌa. 26Maʌ̃ carea mʌ̃ sora b̶ʌsrid̶a b̶ʌa; mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶a trʌ̃ã b̶ʌa. Mʌ̃a cawa b̶ʌa idjia mʌ̃ra ʌ̃rẽbabida. Maʌ̃ bẽrã beuimĩna necai b̶ʌa. 27Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa mʌ̃ra beud̶arã jaure panabadama ameẽ́da. Mʌ̃, bʌ nezoca jipa b̶ʌra idu b̶erawabiẽ́a. 28Bʌa cawabisia mʌ̃ra wayacusa zocai b̶aida, idjab̶a bʌra mʌ̃ ume b̶ʌ bẽrã mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶abiya. 29Mʌ̃ djabarã judiorã, mʌ̃a ebud̶a jaraya: dadjirã drõãenabema Davi beud̶acarea idjira tʌb̶arisid̶aa. Idji tʌb̶ariped̶ad̶ara dadjirãba wad̶ibid̶a unubadaa. 30Davira Ãcõrẽneba bed̶eabari basía. Maʌ̃ bẽrã cawa b̶asia Ãcõrẽba wãrãneba jarasida idjid̶eba yõbʌrʌda ab̶a idji cacuabari israelerã boroda b̶ʌida. 31Mãwãida cawa b̶ad̶a bẽrã idjia bed̶easia Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶a ʌ̃rẽbaid̶ebemada. Idjia jarasia Ãcõrẽba ẽdrʌ edabarira beud̶arã jaure panabadama ameẽ́da idjab̶a idji cacuara b̶erawabiẽ́da. 32Daviba jarad̶a quĩrãca Ãcõrẽba Jesura beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia. Jũma dairãba maʌ̃gʌra unusid̶aa. 33Dadji Zeza Ãcõrẽba idji jʌwa araare Jesura dji dromada b̶ʌsia. Maʌ̃be idji Jaure diai jarad̶ada Jesua diasia idjid̶erãa diamãrẽã. Jesuba maʌ̃ Jaurera wãrãda dairãa diasia. Bãrãba unu panʌra, ũrĩ panʌ sid̶a idji Jaureba mãwã obi b̶ʌa. 34Dadjirãba cawa panʌa Davira ara idjid̶ebemada bed̶eaẽ́ basida bajãne dji dromada b̶eẽ́ bad̶a bẽrã. Ãtebʌrʌ idjia nãwã jarasia: Dadjirã Boroba mʌ̃ boroa jarasia: mʌ̃ jʌwa araare chũmedua ab̶a bʌ ume dji quĩrũrã mʌ̃a bʌ jʌwaed̶a b̶ʌbʌrʌd̶aa. 36Maʌ̃ carea jũma israelerã, wãrãda cawad̶adua: Jesu, bãrãba crud̶e cachibiped̶ad̶ara Ãcõrẽba jũmarã Boroda b̶ʌsia. Idjidrʌ dadji ẽdrʌ edabari diai jarad̶aa.– 37Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e jũmarãda bio sopuasid̶aa. Maʌ̃ carea ãdjirãba Pedroa, Jesuba diabued̶a dewararãa bid̶a iwid̶isid̶aa: –Djabarã, ¿ẽdrʌd̶i carea cãrẽda od̶ida panʌ?– 38Maʌ̃ne Pedroba panusia: –Cadjiruada igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶adua. Jesucrito trʌ̃neba borocued̶adua. Maʌ̃ne bãrãba cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaped̶a idji Jaureda bãrãa diaya. 39Ãcõrẽba idji Jaure diai jarad̶ara bãrã itea b̶ʌa, bãrã warrarã itea b̶ʌa, ẽberãrã tʌmʌ b̶eabadarã itea bid̶a b̶ʌa. Jũma dadji Boro Ãcõrẽba trʌ̃ b̶ʌ ẽberãrã itea b̶ʌa.– 40Pedrora dãrã bed̶easia ãdjirãba ĩjãnamãrẽã. Nãwã jara b̶asia: –¡Ãcõrẽba id̶ibema ẽberã cadjiruarã cawa oid̶ebemada ẽdrʌd̶adua!– 41Zocãrã ẽberãrãba idji bed̶eara ĩjãnaped̶a borocuesid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e Jesu ĩjãped̶ad̶ada mil ũbea panasid̶aca b̶ʌa. 42Jesuba diabued̶arãba jaradia panʌra ãdjirãba bio ẽpẽbadjid̶aa. Ãbaa bia duanabadjid̶aa. Jesu quĩrãnebad̶i carea cobada sid̶a cobadjid̶aa. Idjab̶a Ãcõrẽa iwid̶i panabadjid̶aa. 43Jesuba diabued̶arãba ne ununacada zocãrã obadjid̶aa. Maʌ̃ carea jũmarãba Ãcõrẽra bio wayasid̶aa. 44Jũma Jesu ĩjã b̶eara ãbaa bia duanabadjid̶aa. Ʌ̃cʌrʌba ãdji ẽjũãda, nebia sid̶a nẽdobued̶aped̶a djaba ab̶a ne neẽ́ b̶ebʌrʌd̶e paratara diabadjid̶aa. Mãwã ãdjia erob̶eaba dji carebabadjid̶aa. 46Ewariza Ãcõrẽ de droma dajadaare ãbaa dji jʌrebadjid̶aa idjab̶a djabarã deza sobiad̶eba b̶ʌsrid̶a ãbaa ne cobadjid̶aa. 47Ãdjirãba Ãcõrẽa bia bed̶eabadjid̶aa. Idjab̶a dewararãba ãdjirãra bia unubadjid̶aa. Maʌ̃ne dadji Boroba ewariza ẽberãrãra ẽdrʌ edabadjia. Mãwã Ãcõrẽneba ãdjirãra yõ wãsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\