HECHO 20

1Mãwã quĩrũ duananacarea Pauloba Jesu ĩjã b̶eara trʌ̃cuaped̶a ãdjirã ume bed̶easia dadjirã Borora biara ĩjãnamãrẽã. Maʌ̃be wãyaana aped̶a ojũẽcuaped̶a Macedonia druad̶aa wãsia. 2Jũma maʌ̃ druad̶e pʌrrʌa nĩbasid̶e djabarãda carebabadjia dadjirã Borora biara ĩjãnamãrẽã. Maʌ̃bebʌrʌ Grecia druad̶e jũẽsia. 3Mama jed̶eco ũbea b̶asia. Paulo Siria druad̶aa barcod̶e wãi basid̶e cawasia judiorãba idji biẽ́ od̶i carea bed̶ea ausid̶ada. Maʌ̃ carea Macedonia druaareba wãsia. 4Pirro warra Sopater Berea purud̶ebemada, Segundo idjab̶a Aristarco Tesalonica purud̶ebemada, Gayo Derbe purud̶ebemada, Tiquico idjab̶a Tropimo Asia druad̶ebemada, Timoteo sid̶a idji ume Asia druad̶aa wãsid̶aa. 5Maʌ̃ djabarãra dai na wãnaped̶a Troa purud̶e jʌ̃ã panasid̶aa. 6Paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ cobada ewari bad̶acarea daira Pilipo purud̶eba barcod̶e wãsid̶aa. Ewari juesumane ãdji ume Troad̶e dji unusid̶aa. Mama siete ewari panesid̶aa. 7Maʌ̃be nabema ewari domiane Jesu ĩjã b̶ea ume ãbaa dji jʌresid̶aa Jesu quĩrãnebad̶i carea cobadara cod̶i carea. Maʌ̃ne Pauloba jaradia b̶asia. Nurẽma wãida b̶ʌ bẽrã wad̶i ariquẽtra bed̶ea b̶asia. 8Dairãra ʌ̃taarebema dejãne ãbaa dji jʌre panasid̶aa. Ĩbĩrãda zocãrã coa nũmeasia. 9Maʌ̃ne cũdra Eutico abadada dajadaa acʌbadad̶e chũmasia. Paulora dãrã bed̶ea b̶ʌ bẽrã maʌ̃ cũdrara daupeaba cãĩ dogosia. Mãwã b̶ʌd̶e dejã ũbead̶eba ud̶u wãsia. Idjira jaid̶ad̶ada ẽberãrãba bara edasid̶aa. 10Paulora ud̶aa zeped̶a dji cũdra ʌ̃rʌ̃ b̶arru cob̶eped̶a bʌrʌsia. Maʌ̃ne jarasia: –Dauperarãnadua. Idjira zocai b̶ʌa.– 11Paulora wayacusa ded̶e ed̶a wãped̶a Jesu quĩrãnebad̶i carea cobadada ãdjirã ume cosia. Maʌ̃be wad̶ibid̶a bed̶ea b̶ʌd̶e ʌ̃nadrʌped̶a wãsia. 12Dji cũdrara diguid̶aa zocai edesid̶aa. Maʌ̃ carea jũmarãda b̶ʌsrid̶a duanesid̶aa. 13Paulora Asoʌ̃ purud̶aa óare wã quĩrĩãsia. Baribʌrʌ daira barcod̶e na wãbisia. Mama idjira b̶adoyad̶a asia. Daira ara maʌ̃da wãsid̶aa. 14Asoʌ̃ne Paulo ume dji ununaped̶a barcod̶e b̶adosia. Maʌ̃be Mitilené purud̶aa wãsid̶aa. 15Mamaʌba wãnaped̶a nurẽma Quío morro quĩrãpe jũẽne wãsid̶aa. Nurẽma Samo purud̶e wib̶arisid̶aa. Maʌ̃be Trogiliod̶e wib̶arid̶aped̶a nurẽma Mileto purud̶e jũẽsid̶aa. 16Paulora Asia druad̶e dãrã b̶a amaaba Epeso purud̶e wib̶ariẽ́ wãyã wãsia. Idjira isabe Jerusaleʌ̃ne jũẽ quĩrĩã b̶asia. Idjia crĩchasia poya jũẽibʌrʌ Pentecoste ewarid̶e mama b̶aida. 17Mileto purud̶e b̶ʌd̶e Pauloba Epesod̶ebema djabarã wagabadada trʌ̃bisia. 18Idjima jũẽsid̶ad̶e Pauloba jarasia: –Bãrãba cawa panʌa mʌ̃ naʌ̃ Asia druad̶e jũẽnaneba ab̶a wãbʌrʌd̶aa sãwã bãrã tãẽna nĩbabadjida. 19Mʌ̃ra dji dromada crĩchaẽ́ dadjirã Boroba quĩrĩã b̶ʌra o b̶asia. Ed̶aud̶e jĩã b̶abadjia idjab̶a judiorãba mʌ̃ra biẽ́ o quĩrĩã panana bẽrã bia mĩga b̶abadjia. 20Mãwãmĩna mʌ̃a jũmarã quĩrãpita, bãrã deza bid̶a bãrã carebai carea jaradia b̶abadjia. Ni maãrĩ bid̶a jaradia ama b̶aca basía. 21Judiorãa, judiorãẽ́a bid̶a mʌ̃a jarasia cadjirua obadara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã idjab̶a dadjirã Boro Jesucritora ĩjãnamãrẽã. 22Jãʌ̃be Ãcõrẽ Jaureba mʌ̃ra wãbi b̶ʌ bẽrã Jerusaleʌ̃naa wãya. Baribʌrʌ mʌ̃a adua b̶ʌa jãma cãrẽda sãwãida. 23Ab̶abe cawa b̶ʌa Ãcõrẽ Jaureba mʌ̃́a puruza ebud̶a jarabarida mʌ̃ra bia mĩga b̶aida idjab̶a preso b̶aida. 24Baribʌrʌ maʌ̃nebemada mʌ̃a jũmawãyã crĩchacaa, mʌ̃ bia b̶aira jʌrʌẽ́ b̶ʌ bẽrã. Ab̶abe dadjirã Boro Jesuba mʌ̃́a obi b̶ʌra pãrã quĩrĩã b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã bed̶ea bia Ãcõrẽba idji biad̶eba careba b̶ʌd̶ebemada mʌ̃a jara b̶aya. 25Ãcõrẽba idji ẽberãrã bia pe erob̶ʌd̶ebemada mʌ̃a bãrãa jara b̶abadjia. Baribʌrʌ id̶i cawa b̶ʌa bãrãba mʌ̃ra waa ununaẽ́da. 26Mʌ̃a ne wayaa neẽ́ Ãcõrẽba bãrã itea o quĩrĩã b̶ʌda jũma ebud̶a jara b̶abadjia. Maʌ̃ carea id̶i mʌ̃a jaraya: ab̶aʌda aduaibʌrʌ, mʌ̃ra bed̶ead̶e b̶ʌẽ́a. 28Ãcõrẽba idji Warra oad̶eba ẽberãrãra idji itea edasia. Ãcõrẽ Jaureba bãrãra b̶ʌcãrĩa djabarãra waga pananamãrẽã. Maʌ̃ bẽrã ara bãdub̶a bio quĩrãcuita b̶ead̶adua idjab̶a Ãcõrẽ warrarã sid̶a jũma waga pananadua. 29Mʌ̃a cawa b̶ʌa mʌ̃ wãnacarea ẽberã cadjiruarãda usa cadrʌa quĩrãca bãrã tãẽna zed̶ida djabarã jũma ãrĩni carea. 30Ara bãdjid̶ebemarã bid̶a sewada jaradiad̶ia Jesu ĩjã b̶earãba ẽpẽnamãrẽã. 31Maʌ̃ carea quĩrãcuita b̶ead̶adua. Quĩrãnebad̶adua mʌ̃a poa ũbea ãsa, diamasi bid̶a jĩã b̶ʌba bãdjiza sãwã nĩbad̶ida panʌda jaradia b̶asida. 32Jãʌ̃be djabarã, mʌ̃a bãrãra Ãcõrẽ jʌwad̶e b̶ʌya. Idji biad̶eba dadjirã careba b̶ʌd̶ebema bed̶eara quĩrãnebad̶adua. Idji biad̶eba ʌb̶ʌada diabaria bãrãba biara ĩjãnamãrẽã. Idjia diai jarad̶ara idji biad̶eba bãrãba edad̶ia. Jũma idji itea bia b̶ʌd̶arãba maʌ̃ra edad̶ia. 33Mʌ̃a djãrã paratada, oroda, cacuad̶e jʌ̃bari sid̶a ara mʌ̃dji itea awuaẽ́ basía. 34Bãrãba bio cawa panʌa ara mʌ̃dji jʌwaba trajasida mʌ̃a erob̶aida b̶ʌra edai carea idjab̶a mʌ̃ ume nĩnaa diai carea. 35Jũma mʌ̃a od̶ad̶eba bãrãa cawabisia ʌb̶ʌa traja panʌneba dji poya trajad̶aẽ́ qued̶eada carebad̶ida panʌda. Quĩrãnebad̶ida panʌa dadjirã Boro Jesuba nãwã jarasida: “Djãrãa ne dia b̶ʌra Ãcõrẽ quĩrãpita biara b̶ʌa djãrãneba ne eda b̶ʌ cãyãbara.”– 36Mãwã jarad̶acarea Paulora chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jũma ãdjirã ume Ãcõrẽa iwid̶isia. 37Maʌ̃be bia wãbid̶i carea jũmarã bio jĩã panʌba Paulora ojũẽnaped̶a isõsid̶aa. 38Bio sopuasid̶aa waa ununaẽ́ana ad̶a bẽrã. Maʌ̃be idjira barcod̶aa diad̶e wãsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\