HECHO 21

1Maʌ̃ djabarã amenaped̶a dairãra barcod̶e Cos morrod̶aa jipa wãsid̶aa. Nurẽma Roda morrod̶aa wãnaped̶a Patará purud̶e jũẽne wãsid̶aa. 2Maʌ̃ Patarád̶e barco Penicia druad̶aa jipa wãi carea b̶ʌda unusid̶aa. Maʌ̃gʌd̶e b̶adod̶aped̶a wãsid̶aa. 3Wãbʌdad̶e Chipre morro dromada jʌwa acʌare unusid̶aa baribʌrʌ Siria druad̶aa wãyã wãsid̶aa. Barcod̶ebemarãba ne ameni carea Tiro purud̶e wib̶arisid̶aa. 4Mama dairãba Jesu ĩjã b̶eada unuped̶ad̶a bẽrã ãdjirã ume siete ewari panesid̶aa. Maʌ̃ne ãdjirãba Ãcõrẽ Jaured̶eba Pauloa jarasid̶aa Jerusaleʌ̃naa wãrãmãrẽã. 5Maʌ̃ siete ewari bad̶acarea dairãra wãsid̶aa. Jũma djabarãra, ãdji quimarã, ãdji warrarã sid̶a dairã ume puru dajadaa wãsid̶aa. Mama pusa ĩbʌd̶e chĩrãborod̶e duanenaped̶a Ãcõrẽa iwid̶isid̶aa. 6Maʌ̃be wãniana ad̶aped̶a barcod̶e b̶adosid̶aa. Maʌ̃ne ãdjirãra diguid̶aa wãsid̶aa. 7Maʌ̃be Tirod̶eba barcod̶e wãnaped̶a Tolemaida purud̶e jũẽsid̶aa. Mama djabarã acʌd̶e wãnaped̶a ãdjirã ume ewari ab̶a panesid̶aa. 8Nurẽma wãnaped̶a Cesarea puru dromane jũẽsid̶aa. Mama Pelipe ded̶e panesid̶aa. Maʌ̃ Pelipera bed̶ea bia Jesud̶ebema jarabari basía. Djabarã carebad̶amãrẽã siete edaped̶ad̶ad̶ebema basía. 9Idjia caurãda wad̶i quima edad̶acada quĩmãrẽ erob̶asia. Maʌ̃ wẽrãrãra Ãcõrẽneba bed̶eabadarã basía. 10Mama dãrã panʌne Ãcõrẽneba bed̶eabari Agaboda Judea druad̶eba zesia. 11Dairã acʌd̶e zesid̶e Paulo b̶i trãjʌ̃barida edasia. Maʌ̃ba ara idji jĩrũra, jʌwa sid̶a jʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Ãcõrẽ Jaureba nãwã jara b̶ʌa: naʌ̃ b̶i trãjʌ̃bari djibarida judiorãba Jerusaleʌ̃ne nãwã jʌ̃nia. Maʌ̃be judiorãẽ́a jida diad̶ia.– 12Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e dairãba, djabarã Cesaread̶ebema bid̶a Pauloa bed̶ea djuburiasid̶aa Jerusaleʌ̃naa wãrãmãrẽã. 13Baribʌrʌ Pauloba jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã jĩã panʌ? ¿Cãrẽã mʌ̃ra jãwã sopuabi panʌ? Ab̶abe mʌ̃ jʌ̃namãrẽã b̶ʌẽ́a, ãtebʌrʌ Mʌ̃ Boro Jesu bed̶ea carea Jerusaleʌ̃ne beui carea b̶ʌa.– 14Maʌ̃ne dairãba idjía jara panesid̶aa wãrãmãrẽã baribʌrʌ idji crĩchara poyad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã waa maʌ̃nebemada bed̶ead̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ jarasid̶aa: –Mãwã b̶aibʌrʌ, dadjirã Boroba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca oya.– 15Maʌ̃be wãni carea jũma od̶aped̶a Jerusaleʌ̃naa wãsid̶aa. 16Ʌ̃cʌrʌ Jesu ĩjã b̶ea Cesaread̶ebemada dairã ume wãsid̶aa. Ãdjia ẽberã Mnasoʌ̃ abadamaa eded̶aped̶a dairãra idji ded̶e panesid̶aa. Idjira Chipred̶ebema basía. Jesu ĩjãnada dãrãbʌrʌ basía. 17Jerusaleʌ̃ne jũẽsid̶ad̶e djabarãba dairãra bio b̶ʌsrid̶a edasid̶aa. 18Nurẽma Paulora dairã ume Santiago acʌd̶e wãsid̶aa. Djabarã bororã sid̶a jũma mama duanasid̶aa. 19Maʌ̃be Pauloba “mẽrã djabarã” aped̶a Ãcõrẽba idjid̶eba judiorãẽ́ma od̶ada jũma daucha nẽbʌrʌsia. 20Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e djabarãba Ãcõrẽa bia bed̶easid̶aa. Maʌ̃be ãdjia Pauloa jarasid̶aa: –Djaba, bʌa cawa b̶ʌa judiorã bio zocãrãba Jesura ĩjã panʌda. Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley sid̶a ãdjirãba bio ẽpẽbadaa. 21Baribʌrʌ ãdjirãba bʌd̶ebemada sewada ũrĩsid̶aa. Ʌ̃cʌrʌba ãdjirãa jarasid̶aa bʌa jũma judiorã griego tãẽna b̶earãa Moisera igarabi b̶ʌda, ãdji warrarãra cacua wẽãgobicada, idjab̶a waabema dadji judiorãba obada sid̶a obicada. 22¿Sãwã od̶i maʌ̃ra sewada cawad̶amãrẽã? Bʌ jũẽnara dãrãẽ́ne cawad̶ia. Maʌ̃be wãrãda bʌ biẽ́ od̶i carea powuad̶ia. 23Maʌ̃ carea daimaarã bʌa nãwã oida b̶ʌa: dairã tãẽna djabarãda quĩmãrẽ panʌa. Ãdjia Ãcõrẽ quĩrãpita ne oi jaraped̶ad̶ara jũma obʌdaa. 24Maʌ̃ djabarãra Ãcõrẽ de dromanaa ededua. Mama Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ead̶i carea od̶adua. Ãdjia Ãcõrẽa diad̶ida panʌra bʌabʌrʌ diadua. Mãwãra ãdjira poya borob̶ichia tʌd̶ia cawabid̶i carea ãdjia ne oi jaraped̶ad̶ara jũma osid̶ada. Maʌ̃ba jũmarãba cawad̶ia bʌd̶ebema jara panʌra sewada, idjab̶a cawad̶ia bʌra wãrãda jipa nĩbabarida Moise leyba jara b̶ʌ quĩrãca. 25Baribʌrʌ judiorãẽ́ Jesu ĩjã b̶eaba od̶ida panʌra daiba cawa jarad̶aped̶a cartad̶e b̶ʌsid̶aa: ãdjirãba nedjara jʌwaba od̶a ãcõrẽa diad̶ada cod̶iẽ́ panʌa, oa sid̶a cod̶iẽ́ panʌa, animarã otrãjʌ̃ bead̶a sid̶a cod̶iẽ́ panʌa, idjab̶a aud̶ua nĩbad̶iẽ́ panʌa.– 26Nurẽma Pauloba, maʌ̃ ẽberãrã bid̶a jʌwa osid̶aa Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ead̶i carea. Maʌ̃ne Ãcõrẽ de dromanaa wãnaped̶a jarasid̶aa cãrẽ ewarid̶e Ãcõrẽ quĩrãpita bia pananida. Maʌ̃ ewarid̶e ãdjiza Ãcõrẽa animarãda babue diad̶ida panasid̶aa. 27Baribʌrʌ siete ewari jũẽbʌrʌ basid̶e ʌ̃cʌrʌ judiorã Asia druad̶ebemada Ãcõrẽ de droma dajada panasid̶aa. Maʌ̃ judiorãba Paulo unusid̶ad̶e jũma ẽberãrã arima duanʌra quĩrũbigad̶aped̶a Paulora jidasid̶aa. 28Maʌ̃ne jĩgua jara panasid̶aa: –¡Israelerã, dairãra carebad̶adua! Naʌ̃gʌ ẽberãba druaza jaradia b̶ʌa dadji israelerãra, dadjirã leyra idjab̶a Ãcõrẽ de droma sid̶a biẽ́ tab̶eada. ¡Maʌ̃ awara griegorãda Ãcõrẽ de droma caita edesia! ¡Naʌ̃ de ab̶abe Ãcõrẽ itea b̶ʌda biẽ́ b̶ʌsia!– 29Ãdjirãba mãwã jarasid̶aa Tropimo Epesod̶ebemada Paulo ume purud̶e nĩda unuped̶ad̶a bẽrã. Crĩchasid̶aa Pauloba Tropimora Ãcõrẽ de droma caita ede b̶asida. 30Maʌ̃ne jũma Jerusaleʌ̃nebemarã quĩrũnaped̶a piraposid̶aa. Ʌ̃cʌrʌba Paulora jidad̶aped̶a Ãcõrẽ de droma dajadaa erreb̶ari edesid̶aa. Maʌ̃be ed̶a wãbadara jũma jũãtrʌcuasid̶aa. 31Paulo bea quĩrĩã panʌmisa ab̶aʌba romano sordaorã boro dji dromaa jarad̶e wãsia jũma Jerusaleʌ̃ne duanʌra quĩrũbucasid̶ada. 32Ara maʌ̃da idji sordaorãda, ãdji bororã sid̶a trʌ̃ped̶a ẽberãrã quĩrũbuca duanʌmaa pira wãsid̶aa. Judiorãba ãdjirã zebʌda unusid̶ad̶e Paulo puo pananada idu b̶ʌsid̶aa. 33Sordaorã boro dji droma araa jũẽsid̶e Paulora jidaped̶a carena uméba jʌ̃ b̶ʌbisia. Maʌ̃be ẽberãrã powua nũmʌ́a iwid̶isia Paulora caida idjab̶a cãrẽda osi cawaya. 34Maʌ̃ne jũmarãda quĩrã awara b̶ia duanasid̶aa. Baribʌrʌ sordaorã boro dji dromaba cawa ũrĩca basía ẽberãrã bio b̶ʌga duanʌ bẽrã. Maʌ̃ carea Paulora sordaorã duanabadamaa edebisia. 35Dji dumema jũẽsid̶ad̶e mamaʌba sordaorãba Paulora jira edesid̶aa, judiorãra bio quĩrũ duanʌ bẽrã. 36Ãdjirãba sordaorã caid̶u jĩgua jarabadjid̶aa: –¡Idjira beatad̶adua!– 37Sordaorãba Paulo ãdjirã duanabada ded̶e ed̶a edebʌdad̶e Pauloba ãdjirã boro dji dromaa griego bed̶ead̶eba iwid̶isia: –¿Bia b̶ʌca mʌ̃ra bʌ ume bed̶eaida?– Dji dromaba panusia: –¿Bʌa griego bed̶eara cawa b̶ʌca? 38¿Bʌẽ́ca Egiptod̶ebema, ẽberãrã sãʌ̃bed̶a quĩrũbigad̶ada? ¿Mĩã beabadarãda ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa mil quĩmãrẽ pe edesiẽ́ca?– 39Maʌ̃ne Pauloba jarasia: –Mãwãẽ́a, mʌ̃ra judioa. Cilicia druad̶ebemaa. Tarso puru dromane tosid̶aa. Mʌ̃ quĩrã djuburia puru quĩrãpita idu bed̶eabidua.– 40Dji dromaba idu bed̶eabisia. Maʌ̃be Paulo dumene ʌ̃ta nũmʌba idji jʌwaba ẽberãrãra chupeabisia. Chupeasid̶ad̶e hebreo bed̶ead̶e bed̶easia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\