HECHO 23

1Pauloba judiorã dji dromarãmaa acʌped̶a jarasia: –Mʌ̃ djabarã, mʌ̃ra necai b̶ʌa cawa b̶ʌ bẽrã id̶i bid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita bia nĩda.– 2Maʌ̃ne sacerdote dji droma Ananíaba Paulo caita panʌ́a jarasia idji ited̶e ud̶amãrẽã. 3Maʌ̃ carea Pauloba Ananíaa jarasia: –¡Bʌda Ãcõrẽba uya! ¡Bʌa jaradiabari quĩrãca ocaa! Bʌra jãma chũmʌa Ãcõrẽ leyd̶eba mʌ̃ra cawa oi carea baribʌrʌ ¡mʌ̃ ubi b̶ʌd̶eba ara maʌ̃ leyda igara b̶ʌa!– 4Maʌ̃ne caita duanʌba Pauloa jarasid̶aa: –Sacerdote dji droma Ãcõrẽba b̶ʌd̶ada ¿bʌa jãwã quẽãica?– 5Pauloba jarasia: –Djabarã, mʌ̃a adua b̶asia idjira sacerdote dji dromada. Cawad̶abara mʌ̃a mãwã jaraẽ́ bacasia, Ãcõrẽ Bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌ bẽrã: “Bãrã borora biẽ́ jararãnadua.” 6Mãwã b̶ʌd̶e Pauloba cawasia dji dromarãra ʌ̃cʌrʌ saduceorãda, ʌ̃cʌrʌ pariseorãda. Maʌ̃ carea ãdjirãa jĩgua jarasia: –Djabarã, mʌ̃ra pariseoa. Mʌ̃ drõã naẽnabemarã sid̶a pariseorã basía. Maʌ̃ bẽrã ĩjã b̶ʌa beud̶arãra ʌ̃rẽbad̶ida. Maʌ̃ carea ʌ̃cʌrʌba mʌ̃ra cawa od̶a quĩrĩã panʌa.– 7Pauloba mãwã jarad̶a carea pariseorãra saduceorã ume caicayad̶aped̶a awara awara crĩcha duanesid̶aa. ( 8Saduceorãba jarabadaa beud̶arãra ʌ̃rẽbad̶acada, bajãnebema nezocarã neẽ́da, jaure sid̶a neẽ́da. Baribʌrʌ pariseorãba jũma maʌ̃gʌra ĩjã panʌa.) 9Caicaya duanʌ bẽrã b̶ʌga duanesid̶aa. Judiorã ley jaradiabada dji pariseorãba piradrʌd̶aped̶a jĩgua jarasid̶aa: –Dairãba unu panʌa naʌ̃ ẽberãra bed̶ead̶e b̶ʌẽ́da. Ãĩbẽrã jaureda wa bajãnebema nezocada idji ume bed̶easisicada. Mãwã baibʌrʌ ¿sãwã Ãcõrẽ ume djõni?– 10Ãdjirãra wetara caicaya duanʌ bẽrã sordaorã boro dji dromaba waya b̶asia Paulora tʌ eub̶ari bead̶ida. Maʌ̃ bẽrã sordaorãda wãbisia Paulora ãdji tãẽnabemada jãrĩnaped̶a sordaorã duanabada ded̶e ed̶a eded̶amãrẽã. 11Maʌ̃ diamasi dadji Borora Paulomaa zeped̶a nãwã jarasia: “Paulo, sobiadua. Mʌ̃nebema nama Jerusaleʌ̃ne bed̶ead̶a quĩrãca Roma purud̶e bid̶a bed̶eaida b̶ʌa.” 12Nurẽma judiorãda ʌ̃cʌrʌ bed̶ea ausid̶aa Paulo bead̶i carea. Maʌ̃ ẽberãrãba wãrãneba bed̶ea b̶ʌsid̶aa ne cod̶aẽ́da idjab̶a baido dod̶aẽ́da ab̶a Paulo beabʌdad̶aa. 13Dji bed̶ea b̶ʌped̶ad̶ara cuarenta aud̶u panasid̶aa. 14Ãdjirãra sacerdote bororãmaa, judiorã dji dromarãmaa bid̶a wãnaped̶a jarasid̶aa: –Dairãba wãrãneba bed̶ea b̶ʌsid̶aa ne cod̶aẽ́da idjab̶a baido dod̶aẽ́da ab̶a jãʌ̃ Paulo beabʌdad̶aa. 15Maʌ̃ bẽrã nãwã od̶adua. Bãrãba, jũma dji bororã bid̶a sordaorã boro dji dromaa iwid̶id̶adua nu Paulora wayacusa bãrãmaa enebimãrẽã. Jarad̶adua bãrãba idjid̶ebemada quĩrãcuitaara iwid̶i quĩrĩã panʌda. Enebʌdad̶e nama jũẽi naẽna dairãba idjira bead̶ia.– 16Baribʌrʌ Paulo djabawẽrã warrada arima b̶asia. Maʌ̃ cũdraba ãdjia jara panʌra ũrĩped̶a sordaorã duanabadamaa Pauloa jarad̶e wãsia. 17Maʌ̃ carea Pauloba sordao boroda ab̶a trʌ̃ped̶a jarasia: –Naʌ̃ cũdrada dji dromaara b̶ʌmaa ededua. Idjia ne jara quĩrĩã b̶ʌa.– 18Ara maʌ̃da cũdrara sordaorã boro dji dromamaa edeped̶a jarasia: –Paulo, dji preso b̶ʌba mʌ̃ra trʌ̃ped̶a jarasia naʌ̃ cũdrada bʌmaa enemãrẽã. Idjia bʌ́a ne jara quĩrĩã b̶ʌa.– 19Maʌ̃be sordaorã boro dji dromaba cũdra jʌwad̶e jidaped̶a ãyã edesia. Maʌ̃be iwid̶isia: –¿Cãrẽda mʌ̃́a jara quĩrĩã b̶ʌ?– 20Maʌ̃ne cũdraba jarasia: –Judiorãra bed̶ea ausid̶aa nãwã od̶i carea: ãdjia bʌ́a bed̶ea djuburiad̶ia Pauloda nu dji dromarã ãbaa dji jʌre panʌmaa edebimãrẽã. Jarad̶ia idjid̶ebemada quĩrãcuitaara iwid̶i quĩrĩã panʌda. 21Baribʌrʌ ãdji bed̶eara ĩjãrãdua. Paulo bead̶i carea o caita cuarenta aud̶u mĩrũ panʌa. Ãdjirãba wãrãneba bed̶ea b̶ʌsid̶aa ne cod̶aẽ́da idjab̶a baido dod̶aẽ́da ab̶a Paulo beabʌdad̶aa. Ara nawena idji bead̶i carea panʌa. Ab̶abe jʌ̃ã panʌa bʌa Paulo edebimãrẽã.– 22Maʌ̃be sordaorã boro dji dromaba cũdraa jarasia: –Bʌa mʌ̃́a jarad̶ara ni ab̶aʌa jararãdua.– Mãwã jaraped̶a wãbisia. 23Maʌ̃be sordaorã boro dji dromaba idjiare b̶eada umé trʌ̃ped̶a jarasia: –Dosciento sordaorãda, setenta sordaorã cawayod̶e wãbadada idjab̶a dosciento sordaorã mĩãsu catʌ b̶eada edad̶aped̶a Cesarea purud̶aa diamasi wãnadua. 24Maʌ̃ awara cawayoda Paulo itea edad̶adua naʌ̃ Judea druad̶ebema boro Pelimaa bia eded̶i carea.– 25Sordaorã boro dji dromaba cartada nãwã b̶ʌ diabuesia: 26Mʌ̃, Claudio Lisiaba naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa mʌ̃ boro dji droma Peli itea. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌra bia b̶aida. 27Judiorãba naʌ̃ ẽberãra jidad̶aped̶a bead̶i basía. Baribʌrʌ mʌ̃a cawasia idjira romanoda. Maʌ̃ bẽrã sordaorã ume wãped̶a judiorã jʌwaed̶abemada ẽdrʌ edasia. 28Mʌ̃a cawa quĩrĩã b̶asia cãrẽ cãrẽã idjira biẽ́ jara panʌda. Maʌ̃ bẽrã idjira edesia judio dji dromarã ãbaa dji jʌre panʌmaa. 29Maʌ̃ne mʌ̃a cawasia ab̶abe ãdji ley carea idjira biẽ́ jara panʌda. Baribʌrʌ idjia cadjiruada oẽ́ b̶ʌ bẽrã bead̶iẽ́ panʌa ni preso b̶ʌd̶iẽ́ panʌa. 30Mãwãnacarea mʌ̃a cawasia judiorãra bed̶ea ausid̶ada idji bead̶i carea. Ara maʌ̃da idjira bʌmaa diabuesia. Idjab̶a mʌ̃a ãdjirãa jarasia idjida biẽ́ jara quĩrĩã panʌbʌrʌ bʌ quĩrãpita jarad̶e wãnida panʌda. Bia b̶adua. 31Ara maʌ̃da sordaorãba ãdji boroba jarad̶ara osid̶aa. Diamasi Paulora Antipatri purud̶aa edesid̶aa. 32Nurẽma sordaorã jĩrũba wãbadara ãdji duanabada ded̶aa jẽda wãsid̶aa. Maʌ̃ne cawayod̶e wãbadaba Paulora Cesaread̶aa edesid̶aa. 33Cesaread̶e jũẽsid̶ad̶e sordaorãba cartara dji boroa diasid̶aa. Idjab̶a Paulo sid̶a idjimaa edesid̶aa. 34Maʌ̃ carta acʌped̶a dji boroba Pauloa iwid̶isia sãmabema cawaya. Paulora Ciliciad̶ebemada cawasid̶e nãwã jarasia: –Bʌ biẽ́ jara panʌda zesid̶ara mʌ̃a ãdjira, bʌ sid̶a ũrĩya.– Maʌ̃be idjia sordaorãa jarasia Paulora Herodeba obid̶a de dromane wagad̶amãrẽã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\