HECHO 24

1Ewari juesuma bad̶acarea sacerdote dji droma Ananíara ʌ̃cʌrʌ judiorã dji dromarã ume Cesaread̶e jũẽsid̶aa. Ãdjiare bed̶eabari Tertuloda edesid̶aa. Maʌ̃ne Peli quĩrãpita Paulod̶ebemada biẽ́ jarasid̶aa. 2Peliba Paulo enebisid̶e maʌ̃ Tertuloba Paulod̶ebemada biẽ́ jara nũmesia. Nãwã jarasia: –Dji droma Peli, bʌ dai boro b̶ed̶a ewarid̶eba naʌ̃ druad̶e dãrã necai panʌa. Idjab̶a bʌ crĩcha cawaad̶eba ne zocãrãda o b̶ʌa dairãra biara duananamãrẽã. 3Bʌa o b̶ʌ carea dai b̶eaza ne jũmane bia b̶ʌad̶a abadaa. 4Baribʌrʌ dãrã mĩã sẽ amaaba mʌ̃a bʌ́a bed̶ea djuburiaya bʌ biad̶eba dai bed̶eara ũrĩmãrẽã. 5Dairãba cawa panʌa naʌ̃ ẽberãba nẽbʌrada o b̶abarida. Idjia jũma naʌ̃ ẽjũãne judiorãra quĩrũbiga b̶abaria. Idjira dji nazareno ĩjã b̶earã boroa. 6Maʌ̃ awara idjia Ãcõrẽ de dromara biẽ́ b̶ʌ́ quĩrĩãsia. Maʌ̃ carea daiba idjira jidasid̶aa. [Dai leyd̶eba cawa od̶i basía. 7Mãwãmĩna sordaorã boro Lisiaba idjira dai jʌwaed̶abemada jãrĩsia. 8Maʌ̃ awara jarasia naʌ̃ ẽberã biẽ́ jara panʌra bʌmaa zed̶ida panʌda.] Bʌa idjía bio iwid̶ibʌrʌ cawaya jũma daiba jara panʌra wãrãda.– 9Judiorã mama duanʌ bid̶a jũma maʌ̃ bed̶eara wãrãana asid̶aa. 10Maʌ̃be dji boroba jʌwaba Pauloa jarasia bed̶eamãrẽã. Ara maʌ̃da Pauloba jarasia: –Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa poa zocãrã naʌ̃ druad̶ebemada cawa obarida. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ra ara mʌ̃djid̶ebemada b̶ʌsrid̶a bed̶eaya. 11Doce ewari b̶ʌa mʌ̃ra Ãcõrẽa bia bed̶eai carea Jerusaleʌ̃ne jũẽnada. Bʌa bariduaa iwid̶ibʌrʌ cawaya maʌ̃ra wãrãda. 12Za mʌ̃ biẽ́ jara panʌba mʌ̃ra ununaẽ́ basía djãrã ume caicaya nũmʌda wa ẽberãrã quĩrũbiga b̶ʌda. Ãcõrẽ de dromane, judiorã dji jʌrebada ded̶e, ni purud̶e bid̶a mʌ̃a mãwã o b̶ʌda ununaẽ́ basía. 13Naʌ̃ ẽberãrãba poya cawabid̶aẽ́a ãdjia jara panʌra wãrãda. 14Baribʌrʌ ebud̶a jaraya mʌ̃a dai drõã naẽnabemarã Ãcõrẽda ĩjã b̶ʌda. Mʌ̃ra O Djiwid̶i abadad̶ebemaa. Ãdjirãba jarabadaa maʌ̃ O Djiwid̶ira ab̶ed̶a ãĩ b̶ʌda baribʌrʌ mʌ̃a Ãcõrẽ leyra, Ãcõrẽneba bed̶eabadaba b̶ʌped̶ad̶a sid̶a jũma ĩjã b̶ʌa. 15Mʌ̃a cawa b̶ʌa beud̶arãra Ãcõrẽba jũma ʌ̃rẽbabida: dji jipa b̶eada, dji cadjiruarã sid̶a. Za mʌ̃ biẽ́ jara panʌ bid̶a maʌ̃ra cawa panʌa. 16Maʌ̃ carea mʌ̃a ne jũmada obaria Ãcõrẽ quĩrãpita, ẽberãrã quĩrãpita bid̶a jipa nĩbai carea. 17Mʌ̃ Jerusaleʌ̃neba ãyã wãnara poa zocãrã b̶ʌa. Mama nĩbaped̶a mʌ̃ purud̶ebemarã dji ne neẽ́ qued̶ea itea paratada diad̶e zesia. Idjab̶a Ãcõrẽa animarãda babue diad̶e zesia. 18Maʌ̃da Ãcõrẽ de dromane o b̶asia. Mamaa wãsid̶e idji quĩrãpita bia b̶asia. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ judiorã Asiad̶ebemaba mʌ̃ra unusid̶aa, baribʌrʌ ẽberã powua nĩbaẽ́ basía idjab̶a ẽberãrãra quĩrũbigaẽ́ basía. Mʌ̃ unuped̶ad̶aba mʌ̃da biẽ́ jara quĩrĩã panʌbʌrʌ, ãdjidrʌ bʌ quĩrãpita zed̶ida panʌa. 20Mãwãẽ́bʌrʌ za duanʌba jarad̶ida panʌa cãrẽ cadjiruada unusid̶ada dji dromarã quĩrãpita mʌ̃ edesid̶ad̶e. 21Ab̶abe poya jarad̶ia mʌ̃a nãwã jĩgua jarasida: id̶i bãrãba mʌ̃ra biẽ́ jara panʌa beud̶arãra ʌ̃rẽbad̶ida ĩjã b̶ʌ carea.– 22Peliba O Djiwid̶id̶ebemada bio cawa b̶asia. Baribʌrʌ ara maʌ̃da Paulora cawa oẽ́ basía. Ãtebʌrʌ jarasia: –Sordaorã boro Lisia zebʌrʌd̶e mʌ̃a bãrã nẽbʌrara cawa oya.– 23Maʌ̃be idjia sordaorã boroa Paulora wagabisia, baribʌrʌ jarasia Pauloba o quĩrĩã b̶ʌra idu obimãrẽã. Idjab̶a iduaribisia Paulo ume dji biarãba idjira carebad̶e zed̶amãrẽã. 24Mãwãnacarea Pelira dji quima Drusila ume wayacusa zesia. Maʌ̃ wẽrãra judio basía. Maʌ̃ne Peliba Paulora trʌ̃sia idjia Jesucrito ĩjãninebema bed̶ea b̶ʌda ũrĩ carea. 25Mãwã b̶ʌd̶e Pauloba dadji jipa nĩbaid̶ebemada, cacua jipa erob̶aid̶ebemada, Ãcõrẽba cawa oi ewari zeid̶ebema sid̶a bed̶easia. Peliba maʌ̃gʌd̶ebema ũrĩsid̶e ne wayaped̶a nãwã jarasia: –Jãʌ̃be wãdua. Mʌ̃ bari b̶ʌd̶e wayacusa bʌra trʌ̃ya.– 26Peliba crĩcha b̶asia Pauloba idjía paratada diaida ẽdrʌ b̶ʌmãrẽã. Maʌ̃ carea ara cadrʌa Paulora trʌ̃badjia idji ume bed̶eai carea. 27Poa umé bad̶acarea Pelira dji boro b̶ad̶ada ẽdrʌsia. Maʌ̃be Porcio Pestoda dji boroda b̶esia. Baribʌrʌ Peli ẽdrʌsid̶e judiorã ume bia b̶e quĩrĩã b̶asia. Maʌ̃ carea Paulora preso b̶eesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\