HECHO 25

1Dji boro b̶ed̶acarea Pestora Cesarea purud̶e jũẽsia. Ewari ũbea b̶aped̶a Jerusaleʌ̃naa wãsia. 2Mama sacerdote bororãba, judiorã dji dromarã bid̶a Pestoa Pauloda biẽ́ jarasid̶aa. Ãdjirãba Pestoa bed̶ea djuburiasid̶aa Paulora Jerusaleʌ̃naa enebimãrẽã. Mãwã jarasid̶aa Paulora ota cawaẽ́ne bead̶ida crĩcha panʌ bẽrã. 4Baribʌrʌ Pestoba panusia: –Paulora Cesaread̶e preso b̶ʌa. Mʌ̃ra dãrãẽ́ne mamaa wãya. 5Maʌ̃ bẽrã bãrã dji dromaara b̶eara mʌ̃ ume Cesaread̶aa wãnida panʌa. Maʌ̃ ẽberãba baridua cadjiruada osibʌrʌ, mamabʌrʌ bãrãba jarad̶ida panʌa.– 6Pestora Jerusaleʌ̃ne ocho wa die ewari b̶asica b̶ʌa. Maʌ̃bebʌrʌ Cesaread̶aa wãsia. Nurẽma cawa obada ded̶e chũmeped̶a Paulora enebisia. 7Paulo enesid̶ad̶e judiorã Jerusaleʌ̃neba zeped̶ad̶aba idjira jũrã edasid̶aa. Maʌ̃ne jarasid̶aa idjia cadjirua dromada zocãrã osida, baribʌrʌ poya cawabid̶aẽ́ basía ãdjia jara panʌra wãrãda. 8Maʌ̃ne Paulora ara idjiare bed̶easia: –Mʌ̃a ni ab̶aʌ cadjiruada oẽ́ b̶ʌa. Judiorã leyra igaraẽ́ b̶ʌa, Ãcõrẽ de dromara biẽ́ b̶ʌẽ́ basía idjab̶a Romanebema boro sid̶a igaraẽ́ b̶ʌa.– 9Baribʌrʌ Pestora judiorã ume bia b̶e quĩrĩã b̶ʌ bẽrã Pauloa iwid̶isia: –¿Bʌra Jerusaleʌ̃naa wã quĩrĩã b̶ʌca mʌ̃a jãma cawa omãrẽã?– 10Maʌ̃ne Pauloba panusia: –Mʌ̃ra nama Romanebema boroba b̶ʌd̶a cawa obari quĩrãpita b̶ʌa. Namabʌrʌ bʌa mʌ̃ra cawa oida b̶ʌa. Bʌa bio cawa b̶ʌa mʌ̃a judiorãra biẽ́ oẽ́ b̶ʌda. 11Mʌ̃a cadjiruada osibʌrʌ, bʌa mʌ̃ra beaida b̶ʌa. Mʌ̃ra beacara b̶ʌad̶a aẽ́a. Baribʌrʌ naʌ̃ ẽberãrãba mʌ̃ biẽ́ jara panʌra wãrãẽ́ bẽrã ni ab̶aʌba mʌ̃ra ãdji jʌwad̶e b̶ʌcara b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa Romanebema borobʌrʌ mʌ̃ra cawa oida.– 12Maʌ̃ne Pestora idjía crĩcha diabadarã ume bed̶eaped̶a Pauloa jarasia: –Bʌa quĩrĩã b̶ʌa Romanebema boroba bʌra cawa oida. Mãwã baibʌrʌ, idjimaa diabueya.– 13Mãwãnacarea judiorã boro Agripada idji djabawẽrã Berenice ume Cesaread̶aa Pesto acʌd̶e wãsid̶aa. 14Ãdjira mama dãrã panʌ bẽrã Pestoba Agripaa Paulod̶ebemada nãwã jarasia: –Peliba ab̶a preso amenada nama b̶ʌa. 15Mʌ̃ Jerusaleʌ̃naa wã b̶asid̶e sacerdote bororãba, judiorã dji dromarã bid̶a maʌ̃ ẽberãnebemada biẽ́ bed̶ead̶aped̶a jarasid̶aa idjira beamãrẽã. 16Mʌ̃a ãdjirãa jarasia ab̶aʌda idji biẽ́ jara b̶ea quĩrãpita ara idjiare poya bed̶eaẽ́bʌrʌ, romanorãba bead̶acada. 17Maʌ̃ carea judiorãra namaa zesid̶aa. Ãdji jũẽped̶ad̶a nurẽma mʌ̃ra cawa obada ded̶e chũmeped̶a maʌ̃ ẽberãra enebisia. 18Baribʌrʌ idji biẽ́ jara panʌba jarad̶aẽ́ basía idjia cadjiruara osida mʌ̃a crĩcha b̶ad̶a quĩrãca. 19Ãtebʌrʌ idjira biẽ́ jara panasid̶aa ãdjia ĩjã panʌ awara jaradia b̶ʌ carea idjab̶a ẽberã Jesu abada carea. Maʌ̃gʌra beud̶amĩna Pauloba jara b̶ʌa zocai b̶ʌda. 20Mʌ̃a cawaẽ́ b̶esia sãwã oida. Maʌ̃ carea mʌ̃a Pauloa iwid̶isia Jerusaleʌ̃naa wã quĩrĩã b̶ʌ cawaya mama cawa oi carea. 21Baribʌrʌ idjia quĩrĩã b̶asia Romanebema borobʌrʌ idjira cawa oida. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a idjira nama preso b̶ʌbisia ab̶a dji boromaa diabuebʌrʌd̶aa.– 22Maʌ̃ne Agripaba Pestoa jarasia: –Mʌ̃a maʌ̃ ẽberã bed̶eada ũrĩ quĩrĩã b̶ʌa.– Pestoba jarasia: –Nubʌrʌ bʌa ũrĩya.– 23Nurẽma Agripara Berenice ume ed̶a wãsid̶ad̶e ebud̶a b̶asia ãdjira dji dromarãda. Maʌ̃ne sordaorã bororãda, purud̶ebema dji dromarã sid̶a ed̶a errubusibasid̶aa. Maʌ̃be Pestoba Paulora enebisia. 24Pestoba jarasia: –Judiorã boro Agripa idjab̶a jũma ẽberãrã nama dai ume ãbaa dji jʌre duanʌ, za b̶ʌ ẽberã bãrã quĩrãpita b̶ʌra jũma judiorãba Jerusaleʌ̃ne, naʌ̃ Cesaread̶e bid̶a biẽ́ jara panʌa. Ãdjirãba mʌ̃́a b̶ia jara panasid̶aa idjira beamãrẽã. 25Baribʌrʌ mʌ̃maarã ni cãrẽ cadjiruara oẽ́ b̶ʌa idji bead̶i carea. Maʌ̃ne idjia iwid̶isia Romanebema boroba cawa omãrẽã. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a idjira Romanaa diabuei carea b̶ʌa. 26Idjia cadjirua od̶ara dadjirã boroba cawamãrẽã mʌ̃a cartad̶e ebud̶a b̶ʌida b̶ʌa. Baribʌrʌ cãrẽda b̶ʌida neẽ́ b̶ʌa. Mʌ̃maarã ni cãrẽ sid̶a b̶ʌẽ́bʌrʌ crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca diabueya. Maʌ̃ carea idjira bãrã quĩrãpita enebisia. Judiorã boro Agripa, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌabʌrʌ biara ũrĩda. Mãwã bãrãba idjía bio iwid̶iped̶ad̶acarea mʌ̃a dadjirã boro itea idjia cadjirua od̶ada poya cawa b̶ʌisicada.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\