HECHO 26

1Maʌ̃be Agripaba Pauloa jarasia: –Ara bʌdjiare idu bed̶eabiya.– Ara maʌ̃da Paulora jʌwa waped̶a bed̶easia: 2–Mʌ̃ boro Agripa, mʌ̃ra b̶ʌsrid̶a b̶ʌa id̶i bʌ quĩrãpita ara mʌ̃djiare bed̶eai bẽrã. Mʌ̃a cawabiya judiorãba biẽ́ jara panʌmĩna mʌ̃ra bed̶ead̶e b̶ʌẽ́da. 3Bʌa bio cawa b̶ʌa dadji judiorãra sãwã b̶eabarida idjab̶a cãrẽ cãrẽã caicayabadada. Maʌ̃ bẽrã bed̶ea djuburiaya mʌ̃ bed̶eara sẽẽ́ ũrĩmãrẽã. 4Jũma judiorãba cawa panʌa mʌ̃ra cũdraed̶a sãwã b̶asida mʌ̃ druad̶e idjab̶a Jerusaleʌ̃ne bid̶a. 5Ãdjirãba cawa panʌa mʌ̃ra pariseoda. Bariduaba maʌ̃da bʌ quĩrãpita jara quĩrĩã b̶ʌbʌrʌ jaraida b̶ʌa. Bʌa cawa b̶ʌa judiorã ley ĩjã od̶i carea pariseorãba quĩrãcuitaara obadada. 6Baribʌrʌ Ãcõrẽba dadji drõã naẽnabemarãa diai jarad̶ada jʌ̃ã b̶ʌ carea id̶ira ãdjirãba mʌ̃ra biẽ́ jara panʌa. 7Wãrãda jũma Israel doce warrarãneba yõped̶ad̶arãba ĩjã panʌa Ãcõrẽba dadjirãra ʌ̃rẽbabida. Maʌ̃ carea dadjirãba ãsa, diamasi bid̶a Ãcõrẽa bia bed̶eabadaa. Mʌ̃ boro Agripa, maʌ̃ ĩjã b̶ʌ carea dewara judiorãba mʌ̃ra biẽ́ jara panʌa.– Maʌ̃ne Pauloba judiorã mama b̶earãa jarasia: –Ãcõrẽba dadjirãra ʌ̃rẽbabida ĩjã panʌbʌrʌ ¿cãrẽ cãrẽã ĩjãnaẽ́ panʌ idjia beu b̶ad̶ada ab̶a ʌ̃rẽbabisida?– Mãwã jaraped̶a Agripaa nẽbʌrʌsia: 9–Mʌ̃a naẽna crĩcha b̶asia ne jũmada oida b̶ʌda ẽberãrãba Jesu Nazared̶ebemara ĩjãrãnamãrẽã. 10Mʌ̃a Jerusaleʌ̃ne wãrãda mãwã osia. Sacerdote bororãba ãdji trʌ̃neba mʌ̃́a idu Jesu ĩjã b̶eara zocãrã preso b̶ʌbisid̶aa. Idjab̶a maʌ̃ ẽberãrã beabisid̶ad̶e mʌ̃a bid̶a bia b̶ʌad̶a asia. 11Judiorã dji jʌrebada deza mʌ̃a ãdjirãra cawa obibadjia. B̸arima zocãrã ãdjirãa Jesud̶ebemada õgo biẽ́ bed̶eabisia. Mʌ̃ra ãdjirã ume bio quĩrũ b̶ad̶a bẽrã drua ãĩbema purud̶e bid̶a biẽ́ oi carea ẽpẽbadjia. 12Ewari ab̶a sacerdote bororãba mʌ̃ra Damasco purud̶aa diabuesid̶aa ãdji trʌ̃neba Jesu ĩjã b̶eara preso jidacuamãrẽã. 13Baribʌrʌ, mʌ̃ boro, umatipa od̶e nĩne uruada ʌ̃mãdau cãyãbara dorrodorroara b̶ʌda unusia. Maʌ̃ uruaba mʌ̃ra, mʌ̃ ume nĩna sid̶a bajãneba jʌ̃rã tẽũsia. 14Jũma dairãra egode b̶aesid̶aa. Maʌ̃ne mʌ̃a bed̶eada ũrĩsia. Maʌ̃ bed̶eaba mʌ̃́a hebreod̶e nãwã jarasia: “Saulo, Saulo, ¿cãrẽ cãrẽã mʌ̃ra biẽ́ oi carea ẽpẽ b̶ʌ? Ara bʌdub̶a puabʌrʌa cũmia ʌ̃rʌ̃ tʌgabʌrʌ quĩrãca.” 15Maʌ̃ne mʌ̃a iwid̶isia: “Mʌ̃ boro, ¿bʌra cai?” Mʌ̃ Boroba panusia: “Mʌ̃ra Jesua. Bʌa biẽ́ oi carea ẽpẽ b̶ʌra mʌ̃́a. 16Baribʌrʌ piradrʌdua. Ara mʌ̃da bʌ́a unubisia mʌ̃ nezocada b̶ʌi carea. Bʌa ununada idjab̶a mʌ̃a unubi sid̶a bed̶eaida b̶ʌa. 17Mʌ̃a bʌra bʌ ẽberãrã jʌwad̶ebemada idjab̶a judiorãẽ́ jʌwad̶ebemada ẽdrʌ edaya. Mʌ̃a bʌra judiorãẽ́maa diabueya mʌ̃ wãrã bed̶eara cawad̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã pãĩmane duananada ʌ̃naane nĩbad̶ia. Diauru jʌwaed̶abemada ẽdrʌd̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶ia. Mʌ̃ ĩjãbʌda carea ãdjia cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaya. Idjab̶a Ãcõrẽba ãdjirãra b̶ʌya idjia edad̶a purud̶ebemarãda b̶ead̶amãrẽã.” 19Mʌ̃ boro Agripa, Jesuba maʌ̃ ewarid̶e mʌ̃́a jarad̶ara jũma ĩjã osia. 20Mʌ̃a naãrã Damasco purud̶ebemarãa jarasia ãdjia cadjirua obadara igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶amãrẽã. Mãwãnacarea Jerusaleʌ̃ purud̶e, jũma Judea druad̶e, idjab̶a judiorãẽ́ma bid̶a ab̶arida jarasia. Jũmarãa jarasia bia o panʌneba unubid̶ida panʌda ãdjia cadjirua oped̶ad̶ara wãrãda igarasid̶ada. 21Maʌ̃ careabʌrʌ judiorãba mʌ̃ra Ãcõrẽ de dromane jidad̶aped̶a bea quĩrĩãsid̶aa. 22Baribʌrʌ Ãcõrẽba maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa careba b̶ʌ bẽrã mʌ̃a dji dromarãa, dji dromarãẽ́a bid̶a wad̶ibid̶a Jesud̶ebemada bed̶ea b̶ʌa. Ãcõrẽneba bed̶eabadaba, Moise bid̶a cãrẽda sãwãida jarasid̶aa. Maʌ̃drʌ mʌ̃a jara b̶ʌa. 23Ãdjirãba jarabadjid̶aa Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara bia mĩgaida b̶asida idjab̶a beud̶arãnebemada naãrã ʌ̃rẽbaida b̶asida ʌ̃naa dadjirã ẽdrʌd̶id̶ebemada judiorãa, judiorãẽ́a bid̶a jarai carea.– 24Pauloba mãwã idjiare bed̶ea b̶ʌd̶e Pestoba jĩgua jarasia: –Paulo, bʌra quĩrãẽ́ b̶ʌa. Bʌa jũmawãyã carta cawa b̶ʌd̶eba quĩrãẽ́ b̶esia.– 25Baribʌrʌ Pauloba jarasia: –Dji droma Pesto, mʌ̃ra dji quĩrã biaa. Mʌ̃a jara b̶ʌra wãrã bẽrã arid̶e b̶ʌa. 26Mʌ̃ boro Agripaba maʌ̃nebemada cawa b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ra idji quĩrãpita ne wayaa neẽ́ bed̶ea b̶ʌa. Mʌ̃maarã idjia Jesu mãwãnara jũma cawa b̶ʌa jũmarãba ebud̶a nẽbʌrʌbada bẽrã. 27Mʌ̃ boro Agripa, Ãcõrẽneba bed̶eabadaba maʌ̃nebema b̶ʌped̶ad̶ara ¿bʌa ĩjã b̶ʌca? Mʌ̃a cawa b̶ʌa bʌa ĩjã b̶ʌda.– 28Agripaba Pauloa jarasia: –¿Bʌa ara naʌ̃da mʌ̃́a Critora ĩjãbica?– 29Pauloba jarasia: –Mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌa dãrãẽ́ne wa dãrãbʌrʌd̶e bid̶a bʌra idjab̶a jũma za mʌ̃ bed̶ea ũrĩ duanʌ sid̶a mʌ̃ quĩrãca b̶ead̶amãrẽã, baribʌrʌ naʌ̃ carena neẽ́.– 30Mãwã jarad̶acarea Agripara, Pestora, Berenicera, jũma mama chũmea sid̶a piradrʌsid̶aa. 31Dajadaa wãnaped̶a ãdjirãza jara duanasid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberãba cadjirua oẽ́ b̶ʌa idji bead̶i carea wa preso b̶ʌd̶i carea.– 32Maʌ̃ne Agripaba Pestoa jarasia: –Romanebema boroba cawa omãrẽã naʌ̃ ẽberãba iwid̶id̶aẽ́bara, bʌa idjira poya ẽdrʌ b̶ʌcasia.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\