HECHO 27

1Maʌ̃ ewarid̶e dji boroba jarasia dairãra Italia druad̶aa wãnida panʌda. Maʌ̃ bẽrã Paulora, dewara preso b̶ea sid̶a Julio jʌwaed̶a b̶ʌsia. Maʌ̃ Juliora sordaorã Augusto abadad̶ebema dji boro basía. 2Maʌ̃be dairãra barco Adramitio purud̶ebemane b̶adod̶aped̶a wãsid̶aa. Maʌ̃ barcora Asia druad̶e puruza wãbʌrʌ basía. Djaba Aristarco Macedonia druad̶ebemada dairã ume wãsia. Idjira Tesalonica purud̶ebema basía. 3Nurẽma Sidoʌ̃ purud̶e wib̶arisid̶aa. Maʌ̃ne Julioba biad̶eba Paulora idji biarãmaa idu wãbisia idjia neẽ́ b̶ʌra diad̶amãrẽã. 4Maʌ̃be Sidoʌ̃neba wãnane nãũrãra minijĩchia puá nũmʌ bẽrã Chipre morro idjab̶a Asia ẽsi wãsid̶aa. 5Cilicia drua quĩrãpe idjab̶a Panpilia quĩrãpe aud̶u tʌd̶aped̶a Liciad̶ebema puru Mirad̶e wib̶arisid̶aa. 6Mama sordaorã boroba dewara barco Alejandría purud̶ebemada unusia. Maʌ̃ barcora Italia druad̶aa wãbʌrʌ basía. Daira idji ume maʌ̃ barcod̶e b̶adod̶aped̶a wãsid̶aa. 7Ewari zocãrã nãũrã carea pĩãca wãsid̶aa. Gnido quĩrãpe jũẽne wãni carea bia mĩgasid̶aa. Wad̶i nãũrãra minijĩchia puá nũmʌ bẽrã Creta morro icawa pʌrrʌga wãsid̶aa Salmoʌ̃ amia quĩrãpe. 8Pusa icawa bia mĩga wãbʌdada Lasea puru caita Necai Wib̶aribada abadama jũẽne wãsid̶aa. 9Bio dãrãbʌda bẽrã judiorã ne cod̶aca ewari dromada wãsia. Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa pusad̶e wãida minijĩchia b̶abaria. Maʌ̃ carea Pauloba dji bororãa jarasia nocod̶aa wãrãnamãrẽã. 10Nãwã jarasia: –Achirã, mʌ̃a cawa b̶ʌa nawena wãnibʌrʌ minijĩchiad̶e wãnida. Barcora ãrĩya. Bãrãba edebʌda sid̶a jũma aduad̶ia. Maʌ̃ awara dadjirã sid̶a zocãrã quininia.– 11Baribʌrʌ sordaorã boroba Paulo bed̶ea cãyãbara barco djibari bed̶eada, barco peratʌbari bed̶ea sid̶a ĩjãsia. 12Doid̶aad̶e panani carea maʌ̃ Necai Wib̶aribadara biẽ́ b̶asia. Maʌ̃ bẽrã zocãrãba crĩchasid̶aa biara b̶ʌda Penice purud̶aa wãnida ab̶a doid̶aa jõbʌrʌd̶aa. Maʌ̃ puru sid̶a Creta morrod̶e b̶ʌa. Mama nãũrãra mãcua puáca bẽrã pusara tuma b̶abaria. 13Maʌ̃ne nãũrãda jʌwa acʌareba arid̶e puá nũmesia. Maʌ̃ carea ʌ̃mãdau b̶aebariare bia wãnida crĩchasid̶aa. Ancla jira edad̶aped̶a Creta icawa wãsid̶aa. 14Baribʌrʌ dãrãẽ́ne nãũrã cadjirua Euroclidoʌ̃ abadada jʌwa araareba dji cãbãyã tʌ nũmesia. 15Maʌ̃ba barcora ãyã edesia. Barco quẽbʌra poya araa b̶ʌd̶aẽ́ bẽrã nãũrãa idu edebisid̶aa. 16Morro zaque Clauda abada ãbudecare wãsid̶ad̶e nãũrãra maãrĩ tumasia. Maʌ̃ne jãba zaque ãdauare ũmʌda barcod̶e ed̶a poya b̶ʌd̶aẽ́ pananaped̶a ed̶a b̶ʌsid̶aa. 17Jãba zaque ed̶a b̶ʌped̶ad̶acarea barcora sogaba bio bʌrasid̶aa ãrĩrãmãrẽã. Maʌ̃ne waya panasid̶aa Sirte ĩbʌd̶e poad̶e wãnida. Maʌ̃ carea barcod̶e wua ʌ̃tʌ jira b̶ʌbadada ed̶aa b̶ʌd̶aped̶a idu nãũrãa edebisid̶aa. 18Nurẽma nãũrãra wad̶ibid̶a dji cãbãyã puá nũmasia. Maʌ̃ carea barcod̶e traja panʌba netata edebʌdada daid̶u b̶atacuasid̶aa barcora wẽsaara ũmemãrẽã. 19Nãũrãra wad̶ibid̶a dji cãbãyã puá nũmʌ bẽrã, ewari ũbead̶e ara ãdji jʌwaba netata barcod̶ebema dji zʌgʌa b̶eada daid̶u b̶atacuasid̶aa. 20Mãwã panʌne ewari zocãrã ʌ̃mãdau, chĩdau sid̶a ununaẽ́ panasid̶aa. Maʌ̃ ewari cadjiruad̶e wad̶i panʌ bẽrã dairãba crĩchasid̶aa ẽdrʌd̶aẽ́da. 21Zocãrã ewari ne cod̶aẽ́ duanasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã Paulora dji bororã ẽsi nũmeped̶a jarasia: –Achirã, mʌ̃a bãrãa jarasia Cretad̶eba wãrãnamãrẽã. Mʌ̃ bed̶eada ĩjãped̶ad̶abara naʌ̃ minijĩchiad̶e duananaẽ́ bacasia idjab̶a ne aduad̶aẽ́ bacasia. 22Baribʌrʌ sopuarãnadua. Naʌ̃ barcora jũma ãrĩmĩna ni ab̶aʌda beud̶aẽ́a. 23Mʌ̃ra Ãcõrẽnea. Idjida ĩjã b̶ʌa. Id̶i diamasi ara maʌ̃ Ãcõrẽba idji nezoca bajãnebemada mʌ̃maa diabuesia. 24Maʌ̃gʌba mʌ̃́a jarasia: “Ne wayarãdua, Paulo. Bʌra Romanebema boro quĩrãpita bed̶eaida b̶ʌa. Bʌ carea Ãcõrẽba jũmarã naʌ̃ barcod̶e wãbʌdara idu quinibiẽ́a.” 25Maʌ̃ carea, achirã, sopuarãnadua. Mʌ̃a ĩjã b̶ʌa Ãcõrẽba oida idji nezoca bajãnebemaba mʌ̃́a jarad̶a quĩrãca. 26Baribʌrʌ baridua morrod̶e poad̶e wãnida panʌa.– 27Domia umé babʌrʌd̶e diamasi wad̶i nãũrãra dji cãbãyã puá nũmasia. Maʌ̃ba Adria pusad̶e awacãrĩ basid̶aa. Ariquẽtra babʌrʌd̶e barcod̶e trajabadaba crĩchasid̶aa ẽjũã caita jũẽbʌdada. 28Pusa nãbuada zasid̶ad̶e veinte braza b̶asia. Wagabe wãbʌdad̶e wayacusa zasid̶aa. Maʌ̃ne quince braza b̶asia. 29Mõgarad̶aa tẽũne wãni wayaaba anclada quĩmãrẽ barco ãdauare b̶atabuesid̶aa. Maʌ̃be bio daupera duanʌba isabe ʌ̃nadrʌida quĩrĩã panasid̶aa. 30Mãwã panʌne barcod̶e trajabadara barcod̶eba chupea ẽdrʌd̶ida crĩchasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã jãba zaquera doed̶a b̶ʌsid̶aa ancla nocoarebemada doed̶a b̶ʌbʌda quĩrãca. 31Baribʌrʌ Pauloba sordaorã boroa, idji sordaorãa bid̶a jarasia: –Jãʌ̃gʌrãda barcod̶e panenaẽ́bʌrʌ bãrãra poya ẽdrʌd̶aẽ́a.– 32Maʌ̃ carea sordaorãba jãba zaque jʌ̃ b̶ʌ jʌ̃carara tʌtasid̶aa. Ara maʌ̃da jãba zaquera pusaba edesia. 33Ãsabod̶od̶e Pauloba jũmarãda ne cod̶amãrẽã jarasia: –Dadji sãwãnida adua panʌ bẽrã domia umé bãrãra ne cod̶aẽ́ panʌa. 34Mʌ̃a bed̶ea djuburiaya ne cod̶amãrẽã. Mãwã cacua ʌb̶ʌa b̶ead̶ia poya ẽdrʌd̶i carea. Ni ab̶aʌda cãrẽ sid̶a sãwãnaẽ́a.– 35Mãwã jaraped̶a Pauloba paʌ̃da jʌwad̶e edaped̶a jũmarã quĩrãpita Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asia. Maʌ̃be cõrãcuaped̶a cosia. 36Maʌ̃ unubʌdad̶e jũmarãda sobiad̶aped̶a ne cosid̶aa. 37Dairãra barcod̶e 276 panasid̶aa. 38Ãdjirã jãwũãnaped̶a trigoda pusad̶e b̶atacuasid̶aa barcora wẽsaara ũmemãrẽã. 39Ʌ̃nadrʌsid̶e ãdjirãba ẽjũãda unusid̶aa baribʌrʌ cawad̶aẽ́ basía sãma panʌda. Maʌ̃ ẽjũãne jogoada b̶asia ĩbʌ bara b̶ʌda. Crĩchasid̶aa poyad̶ibʌrʌ, barcora mama poabid̶ida. 40Maʌ̃ bẽrã ancla jʌ̃carara tʌcuad̶aped̶a pusad̶e jũma amesid̶aa. Idjab̶a barco bia eded̶i carea dji peratʌbari jʌ̃ b̶ad̶ada ẽrãsid̶aa. Maʌ̃be nocoarebema wua ʌ̃tʌ jira b̶ʌbadara eub̶arisid̶aa nãũrãba ĩbʌd̶aa edemãrẽã. 41Baribʌrʌ barco quẽbʌra ĩchitad̶e poa nũmeped̶a poya nocod̶aa wãẽ́ basía. Mãwã b̶ʌd̶e pusaba jĩãwẽ nũmʌba barco ãdaura ãrĩ wãsia. 42Maʌ̃ne sordaorãba preso b̶eara bead̶ida crĩchasid̶aa doyaa ũ wãnaped̶a mĩrũ wãrãnamãrẽã. 43Baribʌrʌ sordaorã boroba Paulora ẽdrʌ b̶ʌ quĩrĩã b̶asia. Maʌ̃ bẽrã idu quenabiẽ́ basía, ãtebʌrʌ jũma dji ũbi cawa b̶eada naãrã daid̶u tẽũbicuasia doyaa wãnamãrẽã. 44Waabemara bacurud̶e wa barcod̶e ne b̶ead̶a ʌ̃rʌ̃ wãbisia. Mãwã jũmarãda drua bia jũẽsid̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\