HECHO 3

1Ewari ab̶a ʌ̃mãdau ʌ̃tʌed̶a judiorãba Ãcõrẽa iwid̶ibada horad̶e Pedrora Juaʌ̃ sid̶a Ãcõrẽ de dromanaa wãsid̶aa. 2Maʌ̃ne Ãcõrẽ de dromane ed̶a wãbada Quĩrãwãrẽã B̸ʌ abadad̶e ẽberã jĩrũ biẽ́ toped̶ad̶ada b̶asia. Ẽberãrãba idjira ewariza mamaa edebadjid̶aa dji ed̶aa wãbʌdarãa parata iwid̶imãrẽã. 3Idjia Pedro, Juaʌ̃ sid̶a ed̶a wãbʌdada unusid̶e paratada iwid̶isia. 4Pedroba, Juaʌ̃ bid̶a idjimaa acʌsid̶aa. Maʌ̃ne Pedroba jarasia: –Daimaa acʌdua.– 5Idjía ne diad̶ida crĩchad̶a bẽrã ãdjimaa acʌsia. 6Baribʌrʌ Pedroba jarasia: –Mʌ̃a paratada, oro sid̶a neẽ́ b̶ʌa, baribʌrʌ mʌ̃a erob̶ʌda bʌ́a diaya: ¡Jesucrito Nazared̶ebema trʌ̃neba piradrʌped̶a nĩbad̶e wãdua!– 7Maʌ̃ne Pedroba dji ẽberã jʌwa araare jidaped̶a piradrʌ edasia. Piradrʌbʌrʌd̶e dji ẽberã jĩrũra, idji cõrãcõrã sid̶a biasia. 8Ara maʌ̃da ʌ̃tʌ jʌ̃drʌped̶a taibad̶e wãsia. Jʌ̃drʌ jʌ̃drʌ nĩne Ãcõrẽa bia bed̶ea b̶ʌda ãdji ume Ãcõrẽ de dromane ed̶a wãsia. 9Jũmarãba idjira Ãcõrẽa bia bed̶ea nĩda unusid̶aa. 10Maʌ̃ unusid̶ad̶e cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ãdjirãba cawasid̶aa idjira ewariza Ãcõrẽ de dromane ed̶a wãbada Quĩrãwãrẽã B̸ʌ abadama parata iwid̶i chũmabadjida. 11Ẽberã jĩrũ biẽ́ b̶ad̶aba Pedrora, Juaʌ̃ sid̶a quenab̶arica basía. Ãdjira Ãcõrẽ de droma mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌ ed̶aare panasid̶aa. Ãdji pananamaa Salomoʌ̃ abadaa. Jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ bẽrã ãdjimaa pira wãsid̶aa. 12Pedroba maʌ̃ unusid̶e jarasia: –Achirã Israeld̶ebema, ¿cãrẽ cãrẽã cawa crĩchad̶aẽ́ panʌ? ¿Cãrẽ cãrẽã daida acʌ panʌ? ¿Crĩcha panʌca dai ʌb̶ʌad̶eba wa daira Ãcõrẽ quĩrãpita jipa panʌ bẽrã naʌ̃ ẽberãra biabisid̶ada? ¡Mãwãẽ́a! 13Ãcõrẽ dadjirã drõãenabema Abrahaʌ̃ ume, Isa ume, idjab̶a Jacobo ume b̶ad̶aba idji nezoca Jesura dji Dromada b̶ʌsia. Bãrãba idjira Pilatoa jida diasid̶aa beamãrẽã. Pilatoba idjira ẽdrʌ b̶ʌ quĩrĩã b̶ad̶amĩna bãrãba igarasid̶aa. 14Bãrãba Ãcõrẽ Nezoca Jipa B̸ʌra igarad̶aped̶a mĩã sẽ iwid̶i panasid̶aa Pilatoba mĩã bead̶ada ẽdrʌ b̶ʌmãrẽã. 15Mãwã bãrãba dadji Zocai B̸ai Diabarida beasid̶aa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idjira beu b̶ad̶ada ʌ̃rẽbabisia. Maʌ̃ ʌ̃rẽbad̶ara daiba unusid̶aa. 16Ara maʌ̃ Jesu ʌb̶ʌaba naʌ̃ ẽberã bãrãba unubadara biasia. Daiba ĩjã panʌa Jesuba cacua biẽ́ b̶eara biabibarida. Mãwã ĩjã panʌneba naʌ̃ ẽberãra wãrãda biasia. Maʌ̃ra bãrãba ebud̶a unu panʌa. 17Mʌ̃ djabarã judiorã, mʌ̃a cawa b̶ʌa bãrãba, bãrã bororã bid̶a Jesura beasid̶ada idjira Ãcõrẽba diai jarad̶a ẽdrʌ edabarida cawad̶aẽ́ basi bẽrã. 18Baribʌrʌ maʌ̃gʌd̶eba Ãcõrẽba naẽna jarad̶ara jũma mãwãbisia. Idjid̶eba bed̶eabadarãneba jarasia idjia ẽdrʌ edabari diai jarad̶ara bia mĩgaped̶a beuida. 19Jãʌ̃be bãrãba cadjiruada igarad̶aped̶a Ãcõrẽmaa zed̶adua. Mãwã osid̶ara bãrãba cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaped̶a sobiabiya. 20Idjia Jesura diabueya naẽnaena bãrã Boroda b̶ʌd̶a bẽrã. 21Nawena Jesucritora bajãne b̶ʌa ab̶a Ãcõrẽba ne jũmada wayacusa bia obʌrʌd̶aa. Ãcõrẽba drõãenabema ewarid̶e idjid̶eba bed̶eabadarãneba wãrãda mãwã oyad̶a asia. 22Moiseba dadji drõãenabemarãa nãwã jarasia: “Dadji Boro Ãcõrẽba mʌ̃ diabued̶a quĩrãca idjid̶eba bed̶eabarida ab̶a bãrãmaa diabueya. Maʌ̃ ẽberãra ara bãrã purud̶ebema baya. Idjia jarabʌrʌra jũma ĩjãnadua. 23Idjia jara b̶ʌda ab̶aʌba ĩjãẽ́bʌrʌ, Ãcõrẽba maʌ̃ ẽberãra idji purud̶ebemada ãyã b̶ʌya.” 24Maʌ̃ awara Samuel ewarid̶eba ʌ̃taa jũma Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba naʌ̃ ewarid̶ebemada bed̶easid̶aa. 25Ãcõrẽba ãdjirãneba bed̶ead̶ara id̶i wãrãda unu panʌa. Maʌ̃ awara Ãcõrẽba bãrã drõãenabemarã ume bed̶eada b̶ʌsia. Idjia Abrahaʌ̃a nãwã jarasia: “Mʌ̃a bʌd̶eba yõbʌrʌd̶eba naʌ̃ ẽjũãne b̶ea purura jũma carebaya.” Maʌ̃ bed̶ea b̶ʌd̶ara bãrãba id̶i wãrãda unu panʌa. 26Ãcõrẽba idji nezoca Jesura edaped̶a naãrã bãrãmaa diabuesia carebamãrẽã. Bãdjiza careba b̶ʌa bãrãba cadjirua obadara igarad̶amãrẽã.–


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\