HECHO 4

1Pedro, Juaʌ̃ sid̶a ẽberãrã ume wad̶i bed̶ea panʌne sacerdoterãda, Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã boroda, saduceorã sid̶a ãdjimaa zesid̶aa. 2Maʌ̃ne Pedroba Juaʌ̃ bid̶a ẽberãrãa jaradia panasid̶aa Jesu ʌ̃rẽbad̶a quĩrãca ẽberãrã sid̶a ʌ̃rẽbad̶ida. Maʌ̃ carea dji bororãra quĩrũsid̶aa. 3Pedrora, Juaʌ̃ sid̶a jidad̶aped̶a queubod̶o bẽrã ab̶a nurẽma preso b̶ʌsid̶aa. 4Baribʌrʌ Pedroba jaradia b̶ad̶a ũrĩ panana zocãrãba Jesura ĩjãsid̶aa. Maʌ̃rã bara Jesu ĩjã b̶eara dji umaquĩrãrã awa mil juesuma panasid̶aca b̶ʌa. 5Nurẽma judiorã dji bororãda, dji drõãrãda, ãdji ley jaradiabadarã sid̶a Jerusaleʌ̃ne ãbaa dji jʌresid̶aa. 6Sacerdote dji droma Anáda arima b̶asia. Idjab̶a idji ẽberãrãda zocãrã panasid̶aa: Caipáda, Juaʌ̃da, Alejandroda, dewararã sid̶a. 7Maʌ̃ne ãdjirãba Pedrora Juaʌ̃ sid̶a enebisid̶aa. Ãdjirã quĩrãpita nũmʌnaped̶a nãwã iwid̶isid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberã jĩrũ biẽ́ b̶ad̶ara bãrãba ¿cai ʌb̶ʌad̶eba biabisid̶a? ¿Cai trʌ̃neba jãwã osid̶a?– 8Maʌ̃ne Pedroba Ãcõrẽ Jaured̶eba nãwã panusia: –Dadji purud̶ebema bororã, Israeld̶ebema drõãrã dji dromarã: 9id̶i bãrãba daira cawa obʌdaa ẽberã jĩrũ biẽ́ b̶ad̶a carebaped̶ad̶a carea. Iwid̶i panʌa idjira sãwã biasida. 10Mãẽteara daiba ebud̶a panunia bãrãba, jũma israelerã bid̶a bio cawad̶amãrẽã. Naʌ̃gʌ ẽberã bãrã quĩrãpita nũmʌra Jesucrito Nazared̶ebema ʌb̶ʌad̶eba biasia. Maʌ̃ Jesucritora bãrãba crud̶e cachi beasid̶aa, baribʌrʌ Ãcõrẽba idjira ʌ̃rẽbabisia. 11Ãcõrẽ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “De obadaba mõgara igaraped̶ad̶ara dji biara b̶ʌda b̶esia.” Jesura maʌ̃ mõgara quĩrãca b̶ʌa. Bãrã dji de obada quĩrãca panʌba idjira igarasid̶aa. Baribʌrʌ Ãcõrẽba idjira dji biara b̶ʌda b̶ʌsia. 12Ab̶a idjiabʌrʌ dadjirãra poya ẽdrʌ edaya. Idji awara Ãcõrẽba ni ab̶aʌda naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌẽ́ basía ẽberãrã ẽdrʌ edamãrẽã.– 13Dji bororãba Pedro, Juaʌ̃ sid̶a ne wayaa neẽ́ bed̶ea panʌda unusid̶ad̶e cawa crĩchad̶aẽ́ basía. Ãdjirãba cawa panasid̶aa Pedrora Juaʌ̃ sid̶a mãcua carta cawa panʌẽ́da. Maʌ̃ awara cawasid̶aa ãdjira Jesu ume nĩbabadjid̶ada. 14Baribʌrʌ dji ẽberã biad̶ara ãdji ume nũmʌ bẽrã ãdjira poya biẽ́ jarad̶aẽ́ basía. 15Maʌ̃ne dji bororãba Pedroa, Juaʌ̃a bid̶a jarasid̶aa dajadaa jʌ̃ãne wãnamãrẽã. Maʌ̃be ara ãdjidub̶a bed̶easid̶aa. 16Nãwã jarasid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberãrãra ¿sãwã od̶i? Ãdjia maʌ̃ ne ununaca od̶aped̶ad̶ara jũma Jerusaleʌ̃nebemarãba cawa panʌa. Dadjia poya sewaad̶a ad̶aẽ́a. 17Baribʌrʌ maʌ̃nebemada dewararãa idu cawabid̶a amaaba jãʌ̃ Jesuare panʌrãa waragad̶ia idji trʌ̃neba waa bed̶earãnamãrẽã.– 18Ara maʌ̃da Pedrora Juaʌ̃ sid̶a waya trʌ̃naped̶a ebud̶a jarasid̶aa ni maãrĩ bid̶a Jesud̶ebemada bed̶earãnamãrẽã idjab̶a jaradiarãnamãrẽã. 19Baribʌrʌ Pedroba, Juaʌ̃ bid̶a jarasid̶aa: –Bio crĩchad̶adua. ¿Biara b̶ʌca Ãcõrẽda ĩjãnida wa bãrãba jara panʌda ĩjãnida? Daimaarã biara b̶ʌa Ãcõrẽdrʌ ĩjãnida. 20Daiba unuped̶ad̶ada, ũrĩped̶ad̶a sid̶a jaradia panania. Poya chupead̶aẽ́a.– 21Maʌ̃be dji bororãba wetara waragad̶aped̶a Pedrora Juaʌ̃ sid̶a ẽdrʌ b̶ʌsid̶aa. Puruda waya panʌ bẽrã cawad̶aẽ́ basía sãwã cawa od̶ida. Dji ẽberã biad̶a carea jũmarãda Ãcõrẽa bia bed̶ea duanasid̶aa. 22Maʌ̃ ẽberã ne ununacad̶eba biad̶ara cuarenta poa aud̶u b̶asia. 23Pedrora Juaʌ̃ sid̶a preso pananada ẽdrʌd̶aped̶a waabema Jesu ĩjã b̶ea ãbaa duanʌmaa wãsid̶aa. Maʌ̃be sacerdote bororãba, drõãrã dji dromarã bid̶a ãdjía jaraped̶ad̶ada jũma nẽbʌrʌsid̶aa. 24Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e jũma ãbaa Ãcõrẽa iwid̶isid̶aa: –Dai Boro jũma poya b̶ʌ, bʌabʌrʌ bajãra, naʌ̃ ẽjũãra, pusara, jũma ãdjid̶e nũmʌ sid̶a osia. 25Bʌ Jaured̶eba bʌ nezoca Davia nãwã jarabisia: ¿Cãrẽ cãrẽã judiorãẽ́ puru b̶eara quĩrũ duanʌ? ¿Cãrẽ cãrẽã puru b̶eara ãdji quĩrĩãbe bed̶ea au panʌ djõni carea? 26Druazabema bororãda dji dromarã ume ãbaa dji jʌresid̶aa dadji Ãcõrẽ ume, idjia b̶ʌd̶a Boro ume bid̶a djõni carea. 27Ara maʌ̃ quĩrãca naʌ̃ purud̶e Herodeda, Poncio Pilatoda, judiorãẽ́da, dadji Israel puru sid̶a dji jʌred̶aped̶a bed̶ea ausid̶aa bʌ nezoca jipa b̶ʌ Jesu bead̶i carea. Bʌa idjira dadjirã Boroda b̶ʌd̶amĩna ãdjia mãwã osid̶aa bʌa naẽna crĩcha b̶ad̶a quĩrãca. Bʌra bio ʌb̶ʌa b̶ʌ bẽrã naẽna b̶ʌsia ãdjia mãwã od̶amãrẽã. 29Dai Boro, acʌdua sãwã ãdjirãba dairãra waraga panʌda. Sozarrada dairã bʌ nezocarãa diadua bʌ bed̶eara ne wayaa neẽ́ jarad̶i carea. 30Bʌ ʌb̶ʌa sid̶a diadua cacua biẽ́ b̶eara biabid̶i carea idjab̶a bʌ nezoca jipa b̶ʌ Jesu trʌ̃neba ne ununacada od̶i carea.– 31Ãcõrẽa iwid̶iped̶ad̶acarea ãdji duanʌ dera uresia. Maʌ̃ne jũmarãda Ãcõrẽ Jaured̶eba duanesid̶aa. Maʌ̃ba Ãcõrẽ bed̶eara ne wayaa neẽ́ jara duanesid̶aa. 32Maʌ̃ ewarid̶e Jesu ĩjã b̶eara ab̶ari crĩchad̶eba, ab̶ari sod̶eba ãbaa bia duanasid̶aa. Ni ab̶aʌba jarad̶aca basía idjia ne erob̶ʌra ab̶abe idjid̶eda, ãtebʌrʌ ãdjia erob̶eaba dji carebabadjid̶aa. 33Jesuba diabued̶arãba Ãcõrẽ ʌb̶ʌad̶eba dadji Boro Jesu ʌ̃rẽbad̶ad̶ebemada ebud̶a jaradiabadjid̶aa. Idjab̶a Ãcõrẽba idji biad̶eba djabarãra bio carebabadjia. 34Maʌ̃ bẽrã ãdjirã tãẽna ne neẽ́ b̶eara neẽ́ basía. Ẽjũã erob̶eaba ãdji ẽjũãra nẽdobuebadjid̶aa idjab̶a de erob̶eaba ãdji dera nẽdobuebadjid̶aa. Nẽdobued̶aped̶a dji paratara Jesuba diabued̶arãmaa edebadjid̶aa cawa jed̶ecad̶amãrẽã. Djaba ab̶a ne neẽ́ b̶ebʌrʌd̶e parata diabadjid̶aa. 36Maʌ̃ne ẽberã Jose abadada ãdjirã ume b̶asia. Jesuba diabued̶arãba idjira trʌ̃ b̶ʌsid̶aa Bernabe. (Bernabe trʌ̃ba jara b̶ʌa “Sobiabibari Warra.”) Idjira Levid̶eba yõna basía. Chipre druad̶e tosid̶aa. 37Maʌ̃ Bernabeba ẽjũãda nẽdobueped̶a dji paratara Jesuba diabued̶arãba cawa jed̶ecad̶amãrẽã edesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\