HECHO 5

1Idjab̶a ẽberã Ananía abadada b̶asia. Idji quimara Sapira abadjid̶aa. Ãdjia bid̶a ẽjũãda nẽdobuesid̶aa. 2Baribʌrʌ Ananíara dji quima ume bed̶ea aud̶aped̶a dji paratara jũma diaẽ́ basía. Mãwãmĩna Jesuba diabued̶arãba cawa jed̶ecad̶amãrẽã diabʌrʌd̶e jũma diabʌrʌad̶a asia. 3Maʌ̃ne Pedroba jarasia: –Ananía, bʌa ¿cãrẽ cãrẽã diaurura bʌ sod̶e idu ed̶a wãbisi? Bʌa Ãcõrẽ Jaurea sewada o b̶ʌa. Bʌ ẽjũã nẽdobued̶ad̶ebema paratara ʌ̃cʌrʌ mẽrã erob̶ʌa. 4Jãʌ̃ ẽjũãra ¿bʌreẽ́ basica? Nẽdobueped̶a dji parata sid̶a ¿bʌreẽ́ basica? Jũma dia quĩrĩãẽ́ basibʌrʌ ¿cãrẽ cãrẽã jãwã bʌ sod̶e sewa oida crĩchasi? Bʌa ẽberãa sewa oẽ́ basía, ãtebʌrʌ Ãcõrẽa sewa osia.– 5Maʌ̃ ũrĩsid̶e Ananíara ab̶ed̶a beu b̶aesia. Maʌ̃nebema ũrĩped̶ad̶ara bio ne wayasid̶aa. 6Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌ cũdrarãba dji bẽwãrãra wuaba bʌrad̶aped̶a tʌb̶arid̶e edesid̶aa. 7Dãrãẽ́ne Ananía quima Sapirada jũẽsia. Idjia Ananía sãwãnada adua b̶asia. 8Pedroba idjía iwid̶isia: –Mʌ̃́a jaradua ¿bãrã ẽjũãra nẽdobuesid̶aca bʌ quimaba parata enena quĩrãca?– Sapiraba panusia: –Mãẽ, jãʌ̃gʌ nẽbʌad̶e nẽdobuesid̶aa.– 9Maʌ̃ bẽrã Pedroba jarasia: –Bãrãra ¿cãrẽ cãrẽã sewa od̶i carea bed̶ea ausid̶a dadji Boro Jaureba sãwã oi cawaya? ¡Acʌdua! Bʌ quima tʌb̶arid̶e wã pananada awuá zebʌdaa. Ara nawena bʌ sid̶a tʌb̶arid̶e eded̶ia.– 10Ara maʌ̃ jarabʌrʌd̶e idjira Pedro jĩrũ caita beu b̶aesia. Cũdrarã ed̶a jũẽbʌdad̶e unusid̶aa idjira beu tab̶ʌda. Maʌ̃ne dajadaa eded̶aped̶a dji quima caita tʌb̶arisid̶aa. 11Maʌ̃ carea djabarãra, jũma maʌ̃nebema ũrĩped̶ad̶a sid̶a ne wayasid̶aa. 12Maʌ̃ ewarid̶e Jesuba diabued̶arãba ne ununacada zocãrã ocuabadjid̶aa. Mãwã cawabisid̶aa Ãcõrẽra ãdjirã ume b̶ʌda. Ab̶ari crĩchad̶eba jũma djabarãda Ãcõrẽ de droma mõgaraba aud̶u jũrã ca b̶ʌ ed̶aare ãbaa dji jʌrebadjid̶aa. Dji jʌre pananama Salomoʌ̃ abadaa. 13Djabarã awara ne wayaaba ni ab̶aʌda ãdjirã ume pananaẽ́ basía, baribʌrʌ zocãrãba ãdjirãnebemada bia bed̶ea duanasid̶aa. 14Maʌ̃ne zocãrã umaquĩrãrãba wẽrãrã bid̶a dadji Borora ĩjãsid̶aa. Mãwã idji ĩjã b̶eara yõ wãsid̶aa. 15Jesuba diabued̶arãba ne ununacada zocãrã o panʌ bẽrã ẽberãrãba cacua biẽ́ b̶eada o icawa cʌd̶ad̶e wa jueporod̶e b̶ʌbadjid̶aa Pedro wãyã wãbʌrʌd̶e idji cacua jaureba waramãrẽã. 16Zocãrã ẽberãrã Jerusaleʌ̃ caita b̶ea purud̶ebema bid̶a cacua biẽ́ b̶eada, jai bara b̶ea sid̶a ãdjimaa edebadjid̶aa. Maʌ̃be jũmarãda biacuabadjid̶aa. 17Jesuba diabued̶arãmaa zocãrã wã panʌ carea sacerdote dji dromada, jũma saduceorã idjiare b̶ea sid̶a sod̶e biẽ́ duanesid̶aa. 18Maʌ̃ carea Jesuba diabued̶arãra jidad̶aped̶a preso b̶ʌcuasid̶aa. 19Baribʌrʌ ara maʌ̃ diamasi dadjirã Boro nezoca bajãnebemaba dji ed̶a wãbadara ewaped̶a ãdjirãra ẽdrʌ b̶ʌsia. Maʌ̃be jarasia: 20–Ãcõrẽ de dromanaa wãnaped̶a ẽberãrãa dadji zocai b̶ai djiwid̶id̶ebemada jarad̶adua.– 21Ãdjia ũrĩped̶ad̶ara ĩjãsid̶aa. Nurẽma diaped̶a Ãcõrẽ de dromanaa wãnaped̶a jaradia panesid̶aa. Maʌ̃misa sacerdote dji dromaba, idji ume duanʌ bid̶a jũma Israeld̶ebema drõãrã dji dromarãda trʌ̃sid̶aa ãbaa dji jʌred̶i carea. Maʌ̃ne Ãcõrẽ de dromanebema zarrarãda preso b̶ʌbada ded̶aa wãbisid̶aa Jesuba diabued̶arã jʌrʌd̶e wãnamãrẽã. 22Baribʌrʌ zarrarãra preso b̶ʌbada ded̶e jũẽsid̶ad̶e ãdjirãra ununaẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã jẽda jarad̶e wãsid̶aa. 23Zarrarãba dji dromarãa nãwã jarasid̶aa: –Dairãba preso b̶ʌbada dera bio jũãtrʌ b̶ʌda idjab̶a zarrarãda dji ed̶aa wãbadaza panʌda unusid̶aa, baribʌrʌ ewa acʌbʌdad̶e ni ab̶aʌda ununaẽ́ basía.– 24Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e Ãcõrẽ de dromanebema zarrarã boroba, sacerdoterã bororã bid̶a cawa crĩchad̶aẽ́ basía idjab̶a cawad̶aẽ́ basía mamaʌba ʌ̃taa cãrẽda sãwãida. 25Mãwã duanʌne ẽberãda ed̶a zeped̶a jarasia: –¡Bãrãba preso b̶ʌped̶ad̶arãba Ãcõrẽ de droma dajada jaradia panʌa!– 26Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e Ãcõrẽ de dromanebema zarrarãra, ãdji boro sid̶a Jesuba diabued̶arã jʌrʌd̶e wãsid̶aa. Baribʌrʌ enebʌdad̶e biẽ́ od̶aẽ́ basía. Wayasid̶aa puruba ãdjida mõgaraba tab̶ari bead̶ida. 27Enenaped̶a dji jʌre duanʌ quĩrãpita nũmʌsid̶aa. Maʌ̃be sacerdote dji dromaba ãdjirãa jarasia: 28–Naẽna dairãba bio jarasid̶aa bãrãba jãʌ̃ ẽberã trʌ̃neba waa jaradiarãnamãrẽã. Baribʌrʌ bãrãba jũma Jerusaleʌ̃nebemarãa jaradia panʌa. Maʌ̃ awara jãʌ̃ ẽberã beaped̶ad̶a carea daidrʌ bed̶ead̶e b̶ʌ́ quĩrĩã panʌa.– 29Maʌ̃ne Pedroba, Jesuba diabued̶arã waabemarã bid̶a panusid̶aa: –Ẽberãrãba jara panʌ cãyãbara Ãcõrẽba jara b̶ʌdrʌ ĩjãnida panʌa. 30Bãrãba Jesura crud̶e cachi beasid̶aa. Baribʌrʌ bãrãba beaped̶ad̶ara dadji drõã naẽnabemarã Ãcõrẽba ʌ̃rẽbabisia. 31Ãcõrẽba Jesura dadjirã Boroda b̶amãrẽã idji jʌwa araare b̶ʌsia. Idjab̶a dadji Ẽdrʌ Edabarida b̶ʌsia. Idjid̶eba israelerãba cadjiruara igarad̶aped̶a waya Ãcõrẽmaa poya zed̶ia. Mãwãra ãdjirãba cadjirua oped̶ad̶ara Ãcõrẽba quĩrãdoaya. 32Maʌ̃gʌd̶ebemada dairãba ebud̶a jarabadaa. Ãcõrẽ Jaure bid̶a ab̶arida jarabaria. Ãcõrẽba idji Jaurera idji ĩjãbʌdarãa diabaria.– 33Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e dji dromarãra bio quĩrũsid̶aa. Maʌ̃ba Jesuba diabued̶arãra bea quĩrĩã panesid̶aa. 34Maʌ̃ne pariseo Gamaliel abadada b̶asia. Maʌ̃ Gamalielera judiorã ley jaradiabari dji droma basía. Jũmarãba idjira bio waya panasid̶aa. Gamalielera piradrʌped̶a Jesuba diabued̶arãra dajadaa edebisia. 35Maʌ̃be dji dromarãa jarasia: –Achirã Israeld̶ebema, bãrãba maʌ̃ ẽberãrã sãwã od̶id̶ebemada bio crĩchad̶adua. 36Ẽberã Teudá sãwãnada quĩrãnebad̶adua. Maʌ̃ra dãrãẽ́ b̶ʌa. Maʌ̃ ẽberãba ara idjida dji dromaana abadjia. Maʌ̃ bẽrã cuatrociento ẽberãrãba idjira ẽpẽsid̶aa. Baribʌrʌ romanorãba idji beasid̶ad̶e jũma idji ume nĩbaped̶ad̶ara memenesid̶aa. Maʌ̃be jũma idjia oi crĩcha b̶ad̶ara jõsia. 37Mãwãnacarea Romanebema boroba jũmarãda juachabisia. Maʌ̃ ewarid̶e ẽberã Juda Galilead̶ebemada b̶asia. Maʌ̃ Judaba ẽberãrãra zocãrã idji ume eronĩbasia. Baribʌrʌ romanorãba idji beasid̶ad̶e jũma idji ume nĩbaped̶ad̶ara memenesid̶aa. 38Maʌ̃ carea mʌ̃a jaraya: naʌ̃gʌ ẽberãrãra idu b̶ʌd̶adua. Ãdjirãra biẽ́ orãnadua. Ãdjia o panʌra, ãdjia oi crĩcha panʌ sid̶a ara ãdji crĩchad̶eba ze b̶ʌbʌrʌ, dãrãẽ́ne jũma jõya. 39Baribʌrʌ Ãcõrẽba obi b̶ʌbʌrʌ, bãrãba poyad̶aẽ́a. Maʌ̃ bẽrã quĩrãcuita b̶ead̶adua Ãcõrẽ ume djõna amaaba.– Gamalielba jarad̶ara jũmarãba ĩjãsid̶aa. 40Maʌ̃be Jesuba diabued̶arãra wayacusa ed̶aa trʌ̃sid̶aa. Soaba ubid̶aped̶a ãdjirãa jarasid̶aa waa Jesu trʌ̃neba ẽberãrãa bed̶earãnamãrẽã. Maʌ̃be ẽdrʌ b̶ʌsid̶aa. 41Ara maʌ̃da Jesuba diabued̶arãra dji dromarã ãbaa jʌre panʌmaʌba b̶ʌsrid̶a wãsid̶aa. Cawasid̶aa Ãcõrẽba ãdjirãra bia unusida, Jesu ĩjã panʌ carea idu bia mĩgabid̶a bẽrã. 42Ãcõrẽ de droma dajadaare, ẽberãrã deza bid̶a ãdjirãba ewariza chupead̶aẽ́ Jesucritod̶ebemada jaradiabadjid̶aa. Ebud̶a jarabadjid̶aa Jesura Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\