HECHO 6

1Maʌ̃ ewarid̶e Jesu ĩjã b̶eara aud̶uara yõ wãsid̶aa. Maʌ̃ne griego bed̶ead̶e bed̶eabadaba hebreo bed̶ead̶e bed̶eabadara biẽ́ jara panesid̶aa. Jarasid̶aa djabarãba pẽdra wẽrãrã ewariza carebabʌdad̶e ãdji pẽdra wẽrãrãda carebad̶acada. 2Maʌ̃ carea Jesuba diabued̶a doce panʌba jũma Jesu ĩjã b̶eara ãbaa jʌred̶aped̶a nãwã jarasid̶aa: –Bia b̶ʌẽ́a dairãba Ãcõrẽ bed̶ea jaradia panʌra idu b̶ʌd̶ida ab̶abe pẽdra wẽrãrã carebad̶i carea. 3Maʌ̃ bẽrã djabarã, bãrãnebema siete ẽberãrã jipa b̶eada edad̶adua. Ãdjira Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶ead̶ida panʌa idjab̶a crĩcha cawa b̶ead̶ida panʌa. Maʌ̃gʌrãra dairãba b̶ʌd̶ia pẽdra wẽrãrã, dewararã sid̶a carebad̶amãrẽã. 4Mãwã osid̶ara dairãba poya biara Ãcõrẽa iwid̶i panania idjab̶a idji bed̶eara jaradia panania.– 5Ãdjia jaraped̶ad̶ara jũmarãba bia ũrĩsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã Estebaʌ̃da edasid̶aa. Maʌ̃ Estebaʌ̃ba Jesura bio ĩjã b̶asia; Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶asia. Idji awara Pelipeda, Procoroda, Nicanorda, Timoʌ̃da, Parmenada, idjab̶a Nicolá Antioquía purud̶ebemada edasid̶aa. Maʌ̃ Nicolára griego basía baribʌrʌ judio quĩrãca b̶abadjia. 6Djabarãba maʌ̃gʌrãra Jesuba diabued̶arãmaa edesid̶aa. Maʌ̃be Jesuba diabued̶arãba Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e jʌwada ãdjirã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶aa Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌda od̶amãrẽã. 7Maʌ̃ne djabarãba bed̶ea dadji Boro Jesud̶ebemada aud̶uara jarasid̶aa. Mãwã Jesu ĩjã b̶eara Jerusaleʌ̃ne aud̶uara yõsid̶aa. Maʌ̃ awara zocãrã sacerdoterã bid̶a ĩjãsid̶aa. 8Ãcõrẽba idji biad̶eba Estebaʌ̃ra bio careba b̶asia. Idji ʌb̶ʌara Estebaʌ̃a diasia ne ununaca waib̶ʌada ẽberãrã tãẽna o b̶amãrẽã. 9Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌ judiorã Cirene druad̶ebemada idjab̶a Alejandría purud̶ebemada panasid̶aa. Ãdjirã dji jʌrebada dera “Nezoca Ẽdrʌped̶ad̶arã” abadjid̶aa. Dewara judiorã Cilicia druad̶ebemada idjab̶a Asia druad̶ebema sid̶a panasid̶aa. Jũma maʌ̃ judiorãra Estebaʌ̃ ume caicaya duanesid̶aa. 10Baribʌrʌ ãdjirãba Estebaʌ̃ra poyad̶aẽ́ basía, idjira Ãcõrẽ Jaure necawaad̶eba bed̶eabadji bẽrã. 11Maʌ̃ carea ãdjirãba ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãa paratada diasid̶aa nãwã sewa od̶amãrẽã: –Daiba ũrĩsid̶aa jãʌ̃ ẽberãba Moised̶ebemada, Ãcõrẽnebema sid̶a biẽ́ bed̶ea b̶ʌda.– 12Mãwã ãdjirãba puruda, judio dji dromarãda, judiorã ley jaradiabada sid̶a quĩrũbigasid̶aa. Maʌ̃ carea Estebaʌ̃ra jidad̶aped̶a judiorã dji bororã ãbaa jʌre duanʌmaa edesid̶aa. 13Maʌ̃ne sewa jarad̶amãrẽã ʌ̃cʌrʌ ẽberãda mamaa edesid̶aa. Maʌ̃gʌrãba nãwã jarasid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberãba Ãcõrẽ de dromanebemada, dadjirã leyd̶ebema sid̶a biẽ́ bed̶ea b̶abaria. 14Idjia jarasia Jesu Nazared̶ebemaba Ãcõrẽ de dromara ãrĩda idjab̶a Moiseba jaradia b̶ad̶ara quĩrã awara oida. Idjira mãwã bed̶ea b̶ʌda daiba ũrĩsid̶aa.– 15Jũma dji bororã mama chũmeaba Estebaʌ̃ acʌbʌdad̶e unusid̶aa idji quĩrãra bajãnebema nezoca quĩrãdarra quĩrãca b̶ʌda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\