HECHO 7

1Maʌ̃ne sacerdote dji dromaba Estebaʌ̃a iwid̶isia: –¿Ãdjia jara panʌra wãrãca?– 2Estebaʌ̃ba nãwã panusia: –Mʌ̃ djabarã judiorã, mʌ̃ bororã, mʌ̃ djuburia mʌ̃ bed̶eada ũrĩnadua. Dadji drõã naẽnabema Abrahaʌ̃ wad̶i Mesopotamia druad̶e b̶asid̶e Haraʌ̃ purud̶e b̶ad̶e wãi naẽna Ãcõrẽ dji Droma b̶ʌra idjima odjasia. 3Ãcõrẽba idjía jarasia: “Bʌ druara, bʌ ẽberãra sid̶a ameped̶a wãdua. Mʌ̃a druada bʌ́a acʌbiya mamaa wãmãrẽã.” 4Ara maʌ̃da Abrahaʌ̃ra caldeorã druad̶ebemada ẽdrʌped̶a Haraʌ̃ne b̶ad̶e wãsia. Abrahaʌ̃ zeza jaid̶ad̶acarea Ãcõrẽba Abrahaʌ̃ra id̶i dadjirã duanʌ druad̶aa enesia. 5Baribʌrʌ Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a naʌ̃ druad̶e ẽjũãra ni maãrĩ bid̶a diaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ wãrãneba jarasia idjía, idjid̶eba yõbʌdarãa bid̶a naʌ̃ druara diaida. Ãcõrẽba mãwã jarasia Abrahaʌ̃ba wad̶i warra neẽ́ b̶asid̶e. 6Idjab̶a Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a jarasia idjid̶eba yõbʌrʌ purura djãrã druad̶e b̶aida, mama djãrã nezocarãda b̶ead̶ida, idjab̶a maʌ̃ ẽberãrãba ãdjirãra cuatrociento poa biẽ́ eropananida. 7Baribʌrʌ Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a nãwã jarasia: “Ãdjirã zoca eropanʌ purura mʌ̃a cawa oya. Mãwãnacarea bʌ purura ẽdrʌped̶a naʌ̃ druad̶e mʌ̃́a bia bed̶ead̶ia.” 8Maʌ̃be Ãcõrẽba Abrahaʌ̃a jarasia jũma idjid̶eba yõbʌdarãda cacua wẽãgod̶ida panʌda Ãcõrẽneda cawabid̶i carea. Maʌ̃ bẽrã idji warra Isa tod̶acarea ocho ewari b̶ʌd̶e dji warrara cacua wẽãgosia. Isaba idji warra Jacobora ab̶ari quĩrãca osia. Jacoboba idji doce warrarã sid̶a ab̶ari quĩrãca osia. 9Mãwãnacarea Jacobo warrarãba ãdji djaba Jose ume biẽ́ panʌneba idjira nẽdobuesid̶aa Egipto druad̶e nezocada b̶amãrẽã. Baribʌrʌ mama Ãcõrẽra idji ume b̶asia. 10Maʌ̃ bẽrã jũma idji bia mĩga b̶ʌd̶ebemada Ãcõrẽba ẽdrʌ b̶ʌsia. Idjía necawaada diasia Egiptod̶ebema boroba bia unumãrẽã. Maʌ̃ bẽrã dji boroba Josera idjiarebemada b̶ʌsia. Mãwã Egiptora idjab̶a dji boro ẽberãrã sid̶a Jose jʌwaed̶a panesid̶aa. 11Maʌ̃ ewarid̶e Egipto druad̶e, Canaaʌ̃ druad̶e bid̶a jarrabada zesia. Maʌ̃ba jũmarãda bia mĩga duanasia. Maʌ̃ bẽrã Jacobo warrarãba trigoda nẽdo quĩrĩã pananamĩna ununaẽ́ basía. 12Maʌ̃ne Jacoboba ũrĩsia Egipto druad̶e trigora barada. Maʌ̃ carea idji warrarãra mamaa trigo nẽdod̶e diabuesia. Maʌ̃ra ãdji naãrã wãped̶ad̶a basía. 13Wayacusa wãsid̶ad̶e Joseba idji djabarãa cawabisia idjira ãdji djabada. Mãwã Egiptod̶ebema boroba Jose ẽberãrãra cawasia. 14Maʌ̃be Joseba idji zeza Jacobora, jũma idji ẽberãrã sid̶a idji b̶ʌma enebisia. Ãdjirãra 75 panasid̶aa. 15Mãwã Jacobora Egipto druad̶e jũẽsia. Mama dãrã b̶aped̶a jaid̶asia. Idji warrarã sid̶a mama jaid̶asid̶aa. 16Maʌ̃be ãdjira Siqueʌ̃ purud̶aa edesid̶aa. Mama beud̶a tʌb̶aribada uriad̶e b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ uriara Abrahaʌ̃ba Hamo warrarãa nẽdod̶a basía. 17Ãcõrẽba Abrahaʌ̃ ume bed̶ea b̶ʌd̶ara dãrãẽ́ne oida b̶asia. Maʌ̃ ewarid̶e israelerãra Egipto druad̶e isabe yõbʌda bẽrã zocãrã panasid̶aa. 18Baribʌrʌ dewarada Egiptod̶ebema boroda b̶esia. Maʌ̃gʌba Josed̶ebemada adua b̶asia. 19Maʌ̃ carea dadji purura cũrũgaped̶a bio biẽ́ osia. Ãdji warrarã djiwid̶i tod̶ara õgo igarabisia beud̶amãrẽã. 20Maʌ̃ ewarid̶e Moisera tosid̶aa. Idjira bio quĩrãwãrẽã querasia. Djibarirãba ãdji ded̶e jed̶eco ũbea waga eropanasid̶aa. 21Baribʌrʌ dji warra zaque ãyã b̶ʌsid̶ad̶e Egiptod̶ebema boro cauba unuped̶a idji warra ara quĩrãca daupẽsia. 22Mãwã b̶ʌd̶e Egiptod̶ebema ne cawa b̶eaba Moisea ãdji crĩcha cawaara jũma jaradiasid̶aa. Mãwã idjira crĩcha cawaad̶eba bed̶eabadjia idjab̶a ne waib̶ʌada obadjia. 23Moise cuarenta poa b̶asid̶e idji ẽberãrã israelerã acʌd̶e wãida crĩchasia. 24Wãbʌrʌd̶e unusia Egiptod̶ebemaba Israeld̶ebemada ab̶a biẽ́ o b̶ʌda. Maʌ̃ carea Moiseba Israeld̶ebemara carebad̶e wãsia. Maʌ̃ne idjia Egiptod̶ebemara beasia Israeld̶ebema biẽ́ o b̶ʌ carea. 25Moiseba crĩchasia israelerãba cawad̶ida idjid̶eba Ãcõrẽba ãdjirãra ẽdrʌ b̶ʌida. Baribʌrʌ ãdjirãba cawad̶aẽ́ basía. 26Nurẽma Moiseba unusia israelerãda umé djõ panʌda. Ãdji ibiad̶amãrẽã nãwã jarasia: “¡Bãrãra ab̶ari purud̶ebemaa! ¿Cãrẽ cãrẽã jãwã djõ panʌ?” 27Baribʌrʌ dji puo b̶ad̶aba Moisera tʌ chãtaped̶a jarasia: “¿Caiba bʌra dai boroda b̶ʌsi? ¿Caiba bʌra dai cawa obarida b̶ʌsi? 28¿Mʌ̃ sid̶a bea quĩrĩã b̶ʌca Egiptod̶ebema nuena bead̶a quĩrãca?” 29Maʌ̃ ũrĩsid̶e Moisera mĩrũ wãsia. Maʌ̃be Madiaʌ̃ druad̶e drua ãĩbema quĩrãca b̶abadjia. Madiaʌ̃ne b̶ʌd̶e warrada umé unusia. 30Cuarenta poa bad̶acarea ewari ab̶a Moisera ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e Sinai eya caita b̶asia. Maʌ̃ne bajãnebema nezocada bacuru zaque uruga nũmʌne idjima odjasia. 31Moiseba maʌ̃ unusid̶e cawa crĩchaẽ́ basía. Maʌ̃ carea caitaara wãsia biara acʌi carea. Maʌ̃ne Ãcõrẽ bed̶eabʌrʌda ũrĩsia. 32Ãcõrẽba idjía nãwã jarasia: “Mʌ̃ra bʌ drõã naẽnabemarãba ĩjã panana Ãcõrẽa. Abrahaʌ̃ba, Isaba, Jacobo bid̶a mʌ̃ra ĩjã panasid̶aa.” Maʌ̃ ũrĩsid̶e Moisera ne wayaaba ure nũmesia. Maʌ̃ba araa acʌida waya b̶asia. 33Maʌ̃ne dadji Boroba Moisea jarasia: “Naʌ̃ eyad̶e bʌra mʌ̃ quĩrãpita b̶ʌ bẽrã bʌ jĩrũne jʌ̃ b̶ʌra ẽrãdua. 34Mʌ̃a unu b̶ʌa mʌ̃ purura Egipto druad̶e bio bia mĩga b̶ʌda. Idjab̶a mʌ̃a ũrĩ b̶ʌa ãdub̶a mĩã sopua bed̶ea panʌda. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ra ze b̶ʌa ãdjirã ẽdrʌ b̶ʌi carea. Mʌ̃a bʌra Egiptod̶aa diabueya.” 35Israelerãba Moisera igarasid̶aa. Idjía nãwã jarasid̶aa: “¿Caiba bʌra dai boroda b̶ʌsi? ¿Caiba bʌra dai cawa obarida b̶ʌsi?” Baribʌrʌ ara maʌ̃ Moisera Ãcõrẽba Egiptod̶aa diabuesia israelerã boroda b̶amãrẽã idjab̶a ãdjirãra mamaʌba ẽdrʌ edamãrẽã. Moiseba bajãnebema nezoca bacuru zaque uruga nũmʌne odjad̶a ʌb̶ʌad̶eba mãwã osia. 36Moiseba zocãrã ne ununaca o b̶ʌd̶eba dadji drõã naẽnabemarãra Egiptod̶ebemada ẽdrʌ enesia. Pusa Purrud̶e ne ununacada osia bia chãni carea. Idjab̶a cuarenta poa ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e bid̶a ne ununacada obadjia. 37Ara maʌ̃ Moiseba israelerãa jarasia: “Dadji Boro Ãcõrẽba mʌ̃ diabued̶a quĩrãca idjid̶eba bed̶eabarida ab̶a bãrãmaa diabueya. Maʌ̃ ẽberãra bãrã purud̶ebema baya. Idjia jarabʌrʌra ĩjãnadua.” 38Idjab̶a Moisera ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e jũma israelerã ume b̶asia. Mama Sinai eyad̶e idjira bajãnebema nezoca ume bed̶easia. Bed̶ea dadji sãwã b̶ead̶ida panʌnebemada edaped̶a dadji drõã naẽnabemarãa jarasia. 39Baribʌrʌ Moiseba jarad̶ara dadji drõã naẽnabemarãba ĩjã quĩrĩãnaẽ́ basía, ãtebʌrʌ idjira igarasid̶aa. Egipto druad̶aa jẽda wã quĩrĩã panasid̶aa. 40Moise eyad̶e b̶asid̶e ãdjirãba Aaroʌ̃a jarasid̶aa: “Jãʌ̃ Moiseba dairãra Egiptod̶eba ẽdrʌ enesia. Baribʌrʌ idji sãwãnada cawad̶aẽ́a. Maʌ̃ bẽrã dairã nocod̶aa edemãrẽã ãcõrẽda odua.” 41Ara maʌ̃da ãdjirãba paca zaque zaca b̶ʌda osid̶aa. Maʌ̃gʌ́a animarãda babue diasid̶aa. Maʌ̃ne ãdji jʌwaba oped̶ad̶a carea b̶ʌsrid̶a ewarida osid̶aa. 42Maʌ̃ carea Ãcõrẽba ãdjirãra igaraped̶a dewara ãcõrẽda idu ẽpẽbisia. Maʌ̃ne ãdjirãba bajãne unubadarãa bia bed̶ea panesid̶aa. Maʌ̃nebemada Ãcõrẽneba bed̶eabadarã cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: Israelerã, bãrã cuarenta poa ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e duanasid̶ad̶e ¿animarãda mʌ̃́a babue diabadjid̶aca? 43¡Mãwãẽ́a! Ãtebʌrʌ ãcõrẽ Moloc abada wua deda jira edebadjid̶aa idjab̶a bãrã ãcõrẽ Repaʌ̃ abada chĩdau zaca od̶a sid̶a edebadjid̶aa. Maʌ̃ra ara bãdji jʌwaba osid̶aa ãdjía bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ carea mʌ̃a bãrãra Babilonia drua wagaa jʌretaya. 44Ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e dadji drõãenabemarãba Ãcõrẽ wua deda eronĩbadjid̶aa. Maʌ̃ wua deba cawabisia Ãcõrẽra ãdjirã ume b̶ʌda. Ãcõrẽba Moisea wua dera obisia idjía unubid̶a quĩrãca. 45Mãwãnacarea ãdjid̶eba yõped̶ad̶arãba wua dera eropanasid̶aa. Josue ãdji boro basid̶e wua dera naʌ̃ druad̶aa enesid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e dewara puru naʌ̃ druad̶e b̶eada Ãcõrẽba dadji drõãenabemarã quĩrãpita ãyã jʌrecuasia. Mãwã naʌ̃ druara jũma jãrĩsid̶aa. Ãcõrẽ wua dera Davi ewarid̶e wad̶ibid̶a naʌ̃ druad̶e b̶asia. 46Jacobo Ãcõrẽba Davira bia unusia. Daviba Ãcõrẽa iwid̶isia idji itea de biada oi carea. 47Maʌ̃ dera idji warra Salomoʌ̃ba osia. 48Baribʌrʌ Ãcõrẽ dji Dromaara b̶ʌra jʌwaba od̶a ded̶e b̶acaa. Ãcõrẽneba bed̶eabariba cartad̶e nãwã b̶ʌsia: 49Mʌ̃ chũmebarira bajãa. Naʌ̃ ẽjũãra mʌ̃ jĩrũ b̶ʌbaría. Bãrãba ¿cãrẽ deda mʌ̃ itea od̶i? ¿Sãma mʌ̃ra ʌ̃nãũbid̶i? 50¿Mʌ̃a ara mʌ̃dji jʌwaba ne jũmada osiẽ́ca? 51¡Bãrãra cʌwʌrʌ zarea tab̶eaa! ¡Sod̶eba ĩjãnacaa! Ãcõrẽ bed̶eara ũrĩ quĩrĩãnacaa. Ãcõrẽ Jaureba jara b̶ʌra bãrãba ewariza igarabadaa. Ara bãdji drõãenabemarã quĩrãca panʌa. 52Ãdjirãba Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda biẽ́ od̶i carea jũma ẽpẽsid̶aa. Ẽberã Jipa B̸ʌ zei jaraped̶ad̶arã sid̶a beabadjid̶aa. Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba maʌ̃gʌ Ẽberã Jipa B̸ʌra jidad̶aped̶a beasid̶aa. 53Ãcõrẽba idji leyra bajãnebema nezocarãneba bãrãa diad̶amĩna ¡bãrãba ĩjã od̶acaa!– 54Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶ad̶e judiorã bororãra Estebaʌ̃ ume bio quĩrũbʌdaba ãdji quid̶ara cʌrrʌabisid̶aa. 55Mãwã duanʌne Estebaʌ̃ra Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶asia. Bajãnaa acʌbʌrʌd̶e Ãcõrẽ quĩrãwãrẽã dorrodorroada idjab̶a Jesura Ãcõrẽ jʌwa araare nũmʌda unusia. 56Maʌ̃ne Estebaʌ̃ba nãwã jarasia: –¡Acʌd̶adua! ¡Mʌ̃a bajãra ewa nũmʌda unu b̶ʌa! ¡Naʌ̃ Djara Edad̶ara Ãcõrẽ jʌwa araare nũmʌda unu b̶ʌa!– 57Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e ãdjirãra dji cãbãyã b̶ia duanenaped̶a ãdji cʌwʌrʌra jʌwaba jũãtrʌsid̶aa. Maʌ̃ne jũmarãba Estebaʌ̃ra orra edasid̶aa. 58Puru ãyã eded̶aped̶a mõgaraba tab̶ari jidasid̶aa. Idji naãrã biẽ́ jaraped̶ad̶aba ãdjia ʌ̃rʌ̃ jʌ̃badara ẽrãnaped̶a cũdra caita b̶ʌcuasid̶aa wagamãrẽã. Maʌ̃ cũdrara Saulo abadjid̶aa. 59Mõgaraba tab̶ari eropanʌne Estebaʌ̃ba Ãcõrẽa nãwã iwid̶isia: –Mʌ̃ Boro Jesu, mʌ̃ jaurera edadua.– 60Maʌ̃be chĩrãborod̶e cob̶eped̶a jĩgua jarasia: –Mʌ̃ Boro, naʌ̃gʌ ẽberãrãra bed̶ead̶e b̶ʌrãdua naʌ̃ cadjirua o panʌ carea.– Mãwã bed̶eaped̶a jaid̶asia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\