HECHO 8

1Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌ Ãcõrẽ waya b̶eaba Estebaʌ̃ra tʌb̶arisid̶aa. Idji carea jĩãbi b̶ʌga duanesia. Maʌ̃ne Estebaʌ̃ beaped̶ad̶ara Sauloba bia unusia. Maʌ̃ ewarid̶e ẽberãrãba Jerusaleʌ̃ne Jesu ĩjã b̶eara bio biẽ́ o panesid̶aa. Maʌ̃ carea Jesu ĩjã b̶eara jũma Judea druad̶aa idjab̶a Samaria druad̶aa mĩrũ wãsid̶aa. Jesuba diabued̶arãdrʌ Jerusaleʌ̃ne panesid̶aa. 3Maʌ̃ne Sauloba Jesu ĩjã b̶eara biẽ́ obadjia waa ĩjãrãnamãrẽã. Deza wãped̶a umaquĩrãra, wẽrãrã sid̶a jidacuaped̶a preso b̶ʌbadamaa erreb̶ari edebadjia. 4Baribʌrʌ Jerusaleʌ̃neba mĩrũ wãped̶ad̶aba ãdji wãbʌdaza bed̶ea bia Jesucritod̶ebemada jarabadjid̶aa. 5Pelipera Samaria druad̶e puru ab̶aʌd̶aa wãsia. Mama jaradiabadjia Jesura Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada. 6Pelipeba jara b̶ʌda ũrĩsid̶ad̶e idjab̶a ne ununaca o b̶ʌda unusid̶ad̶e jũmarãba quĩrãcuita ũrĩ duanabadjid̶aa. 7Zocãrã ẽberãrã jai bara b̶eada biacuasid̶aa. Maʌ̃ jairãra ãdji cacuad̶ebemada b̶ia ẽdrʌcuabadjid̶aa. Idjab̶a zocãrã b̶ʌradrʌ b̶eada, jĩrũ biẽ́ b̶ea sid̶a biacuabadjid̶aa. 8Maʌ̃ carea maʌ̃ purud̶ebemarãra bio b̶ʌsrid̶a duanasid̶aa. 9Jãĩbana Simoʌ̃ abadada mama b̶asia. Ara idjida dji dromada crĩchabid̶a bẽrã Samariad̶ebemarãra cũrũga erob̶asia. 10Idjia jarabʌrʌra ẽberãrã dji ed̶aara b̶eaba, dji dromaara b̶ea bid̶a quĩrãcuita ũrĩbadjid̶aa. Jũmarãba jarabadjid̶aa idjira Ãcõrẽ Ʌb̶ʌa Droma abadada. 11Ẽberãrãba maʌ̃ jãĩbanara bio ẽpẽ panasid̶aa idjia o b̶ʌd̶eba dãrã cũrũga erob̶ad̶a bẽrã. 12Baribʌrʌ Pelipeba bed̶ea bia Jesucritod̶ebemada idjab̶a Ãcõrẽba idji ẽberãrã bia pe erob̶ʌd̶ebemada ãdjirãa jaradia b̶abadjia. Maʌ̃ne zocãrã umaquĩrãrãba, wẽrãrã bid̶a ĩjãnaped̶a borocuesid̶aa. 13Simoʌ̃ bid̶a ĩjãsia. Maʌ̃be borocueped̶a Pelipe ume nĩbad̶e wãsia. Pelipeba ne ununaca waib̶ʌa o b̶ʌda Simoʌ̃ba unubʌrʌd̶e cawa crĩchaẽ́ b̶esia. 14Maʌ̃ne Jesuba diabued̶arã Jerusaleʌ̃ne b̶eaba ũrĩsid̶aa Samariad̶ebemarãba Ãcõrẽ bed̶eara ĩjãsid̶ada. Maʌ̃ carea Pedroda Juaʌ̃ sid̶a ãdjirãmaa diabuesid̶aa. 15Jũẽnaped̶a Ãcõrẽa iwid̶isid̶aa ãdjirãba Ãcõrẽ Jaureda edad̶amãrẽã. 16Mãwã osid̶aa Ãcõrẽ Jaurera wad̶ibid̶a maʌ̃ djabarãmaa zeẽ́ b̶ad̶a bẽrã. Ab̶abe dadji Boro Jesu trʌ̃neba borocuesid̶aa. 17Pedroba Juaʌ̃ bid̶a Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e ãdji jʌwara djabarã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌsid̶aa. Ara maʌ̃da Ãcõrẽ Jaurera edasid̶aa. 18Maʌ̃ne Simoʌ̃ba unusia Jesuba diabued̶arãba ãdji jʌwa djabarã ʌ̃rʌ̃ b̶ʌbʌdad̶e djabarãba Ãcõrẽ Jaurera edasid̶ada. Maʌ̃ unusid̶e ãdjía parata diayad̶a asia ab̶ari quĩrãca poya oi carea. 19Nãwã jarasia: –Jãʌ̃ ʌb̶ʌada mʌ̃́a diad̶adua, mʌ̃a bid̶a mʌ̃ jʌwa baridua ʌ̃rʌ̃ b̶ʌbʌrʌd̶e Ãcõrẽ Jaure edamãrẽã.– 20Baribʌrʌ Pedroba jarasia: –¿Mãwãra bʌa crĩcha b̶ʌca Ãcõrẽba bari dia b̶ʌra nẽdobadada? ¡Bʌdji parata ume tʌbʌ uruad̶aa wãdua! 21Bʌ sora Ãcõrẽ quĩrãpita jipaẽ́ b̶ʌ bẽrã naʌ̃ trajura dairã ume ocara b̶ʌa. 22Maʌ̃ crĩcha cadjiruara igaradua. Ãcõrẽa quĩrã djuburiada iwid̶idua. Ãĩbẽrã maʌ̃ crĩcha cadjirua bʌ sod̶e b̶ʌra idjia quĩrãdoaisicada. 23Mʌ̃a unu b̶ʌa bʌra daiba o panʌ carea bio sobiẽ́ b̶ʌda. Cadjiruaba bʌra preso erob̶ʌa.– 24Maʌ̃ne Simoʌ̃ba jarasia: –Mʌ̃ carea dadjirã Boroa iwid̶id̶adua bãrãba jaraped̶ad̶ara mãwãrãmãrẽã.– 25Pedroba Juaʌ̃ bid̶a bed̶ea dadjirã Boro Jesud̶ebemada jarad̶aped̶a Jerusaleʌ̃naa jẽda wãsid̶aa. Wãbʌdad̶e Samaria druad̶e zocãrã puru b̶ead̶e maʌ̃ bed̶ea biara jara wãsid̶aa. 26Mãwãnacarea dadji Boro nezoca bajãnebemada ab̶a Pelipemaa zeped̶a nãwã jarasia: –¡Piradrʌdua! Jerusaleʌ̃neba Gaza purud̶aa wãbada od̶aa wãdua.– (Maʌ̃ ora ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e wã b̶ʌa.) 27Ara maʌ̃da Pelipera wãsia. Od̶e nĩne ẽberã Etiopía druad̶ebemada unusia. Maʌ̃ ẽberãra Etiopíad̶ebema boro nezoca droma basía. Dji borora wẽrã basía. Maʌ̃ nezocaba dji boro paratara jũma wagabadjia. Idjira Jerusaleʌ̃naa wã b̶asia Ãcõrẽa bia bed̶eai carea. 28Idji druad̶aa jẽda wãbʌrʌd̶e idji carretad̶e Ãcõrẽneba bed̶eabari Isaía cartada acʌ chũmasia. 29Mãwã b̶ʌd̶e Ãcõrẽ Jaureba Pelipea jarasia: “Jari b̶ʌ carreta caita nĩbad̶e wãdua.” 30Ara maʌ̃da araa pira wãped̶a ũrĩsia dji nezocaba Isaía cartada jĩgua le chũmʌda. Maʌ̃ne Pelipeba iwid̶isia: –¿Bʌa le b̶ʌra cawa b̶ʌca?– 31Idjia panusia: –Ni ab̶aʌba jaradiaẽ́bʌrʌ mʌ̃a ¿sãwã cawai?– Maʌ̃ne idjia Pelipea jarasia b̶adoped̶a idji caita chũmemãrẽã. 32Idjia Ãcõrẽ Bed̶ead̶e le b̶ad̶ara naʌ̃gʌ basía: Oveja beabadamaa edebada quĩrãca idjira bead̶e edesid̶aa. Dji cara tʌbarima b̶ʌd̶e oveja chupea b̶abari quĩrãca chupea b̶esia. 33Idji carea ipid̶ad̶aped̶a jipa cawa od̶aẽ́ basía. Beaped̶ad̶a bẽrã ¿caiba idji warrarãnebemada poya nẽbʌrʌi? 34Maʌ̃be Etiopíad̶ebema nezoca dromaba Pelipea iwid̶isia: –Ãcõrẽneba bed̶eabariba nama ¿caid̶ebemada b̶ʌsi? ¿Ara idjid̶ebemada b̶ʌsica wa dewarad̶ebemada b̶ʌsi? Mʌ̃ djuburia jaradua.– 35Ara maʌ̃da Pelipeba maʌ̃ bed̶ead̶eba bed̶ea bia Jesud̶ebemada jaradia b̶esia. 36Mãwã panʌne baido b̶ʌma jũẽne wãsid̶aa. Maʌ̃ne nezoca dromaba jarasia: –Acʌdua. Nama baidoda b̶ʌa. Mʌ̃ra ¿borocueiẽ́ b̶ʌca?– [ 37Pelipeba jarasia: –Bʌa Jesura Ãcõrẽ Warrada wãrãda sod̶eba ĩjã b̶ʌbʌrʌ, borocueida b̶ʌa.– Maʌ̃ne nezoca dromaba panusia: –Mʌ̃a wãrãda ĩjã b̶ʌa Jesucritora Ãcõrẽ Warrada.–] 38Ara maʌ̃da idji carretara nũmebisia. Ãdji umena doed̶aa wãnaped̶a Pelipeba idjira borocuesia. 39Drua zebʌdad̶e dadjirã Boro Jaureba Pelipera ãyã edesia. Nezoca dromaba idjira waa unuẽ́ basía, baribʌrʌ od̶e b̶ʌsrid̶a wãsia. 40Maʌ̃ne Pelipera Azoto purud̶e odjasia. Maʌ̃be puruza bed̶ea bia Jesud̶ebemada jara wãsia ab̶a Cesarea purud̶e jũẽbʌrʌd̶aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\